ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.10.2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.10.2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 30.10.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

 

********

*****************

 

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" ЗВОРНИК

расписује

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

                                 

1. Наставник разредне наставе на одређено вријеме до 31.8.2020. године, у ЈУ Основна школа "Свети Сава" Зворник, у подручној школи Дивич, 1 извршилац.

 

Потребно је да кандидат има радно искуство и положен стручни испит.

 

Поред општих услова утврђених законом којим се уређују радни односи кандидати треба да  испуњавају и услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" 44/17 и 31/18) и  Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС", број 74/18 и 26/19). 

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС", број 74/18 и 26/19). 

 

Кандидати на конкурс су дужни доставити  сљедећу документацију:

1) пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата ), са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената који се достављају,

2) овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,  односно диплому стечену након завршених  интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

3) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4) увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

5) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

6) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

8) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством, 

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике  Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца,

12) извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

13) увјерење о држављанству,

14) љекарско увјерење о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије ступања на дужност,

15) увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

16) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

17) увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачке 15. и 16. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

                                                                 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. 

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса одржаће се 13.11.2019. године у 12 часова у просторијама ЈУ ОШ "Свети Сава" Зворник.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу школе, а кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Уколико се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у новинама "Глас Српске" Бањалука.

Пријаве на конкурс са потпуном  документацијом доставити на адресу: ЈУ Основна школа "Свети Сава"   Зворник, ул. Светог Саве 71А, са назнаком: "Пријава на конкурс".

Контакт телефон: 056/490-615

***

 

ЈУ ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ"

 ЧЕЛОПЕК

Директор школе доноси одлуку да се распише

 

ОГЛАС

за пријем радника

 

На одређено вријеме:

1) Наставник разредне наставе, пуна норма, до повратка радника - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

          Кандидати треба да поред општих услова, предвиђених Законом о раду, Законом о основном  васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Сл. гласник РС" бр. 74/18, 26/19), испуњавају и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Сл. гласник РС", 77/09; 86/10; 25/14).

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу важећег Закона о основном васпитању и образовању, испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме. 

          Уз пријаву (потписану од стране кандидата) потребно је доставити сљедеће документе:

1. родни лист или копију личне карте,

2. увјерење о држављанству,

3. овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

4. као и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова, предвиђену чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.  

5. Љекарско увјерење, увјерење да није осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малолетним лицем, као и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, доставиће кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

          Пријаве које су неблаговремене или непотпуне неће се разматрати.

          Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу.        

          Тестирање и интервју обавиће се 14.11.2019. године у школи у Челопеку, са почетком у 9 часова и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

          Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у "Гласу Српске".

          Пријаве слати на адресу: ЈУ ОШ "Десанка Максимовић" Челопек бб, 75400 Зворник.

***

ОСНОВНИ СУД У ЗВОРНИКУ

 

 расписује

 

ПОНОВЉЕНИ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника-волонтера у Основном суду у Зворнику

 

- Пријем судијског приправника-волонтера ради обављања праксе, оспособљавања за самосталан рад и полагање правосудног испита, односно ради стицања одговарајућег радног искуства - два (2) извршиоца у одређеном трајању од двије године.

 

Кандидати који се пријављују морају испуњавати опште и посебне услове.

Општи услови су:

- да је држављанин Републике Српске или БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да се против њега не води кривични поступак.

 

Посебни услови су:

- дипломирани правник без радног искуства у траженом образовању.

 

Потребна документе уз пријаву на конкурс (оригинали или овјерене копије):

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- диплома о завршеном високом образовању VII степена - правне струке (240 ECTS бодова), или увјерење о дипломирању,

- увјерење факултета о просјеку оцјена након завршеног студија,

- увјерење Завода за запошљавање о дужини трајања незапослености након стицања    дипломе високог образовања VII степена,

- копија личне карте,

- увјерење суда о невођењу кривичног поступка.

 

Изабрани кандидати прије ступања на рад, достављају увјерење о радној способности, а суд ће за изабрана лица доказ о осуђиваности прибавити службеним путем.

 

Рок за подношење пријаве са прилозима о испуњавању услова је 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

 

Кандидати могу доставити пријаве путем поште или непосредно предати на адресу Основног суда у Зворнику, ул. Светог Саве бр. 122. са назнаком "Пријава на конкурс".

 

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављен разговор-интервју,            а приликом избора водиће се рачуна о просјечној оцјени постигнутој на факултету, дужини студирања, дужини пријављености на биро, а непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

***

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ШЕКОВИЋИ

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну  радног  мјеста

1. Наставник руског језика - 10 часова седмично, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом  - 1 извршилац,

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

За наведено радно мјесто  пријављени кандидати треба  да испуњавају опште услове прописане Законом о раду ("Службени гласник РС", бр.1/16 и 66/18), услове прописане Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", бр. 44/ 17,31/18 и 84/19), Правилником о стручним профилима и звањима наставника,  стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС" бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС", 74/18 и 26/19).

 Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", број 44/ 17, 31/18 и 84/19), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Право учешћа на конкурсу за радно мјесто са радним искуством имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању.

Општи и посебни  услови које кандидати треба да испуњавају:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским  увјерењем, издато  од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима не  старије од шест мјесеци, доставиће само одабрани кандидат по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз  потписану пријаву (са кратком биографијом и контакт телефоном) и  документације, напријед наведене, којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаном Правилником о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи , и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

 7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи  податке из којих се јасно види: врста посла , степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме, за пријем у радни однос за радна мјеста лица са радним искуством,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

   Кандидати су дужни  доставити  овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

                Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се  узимати у разматрање.

                Тестирање  и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 12.11.2019. године,  у 13 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Јован Дучић" Шековићи.

                  Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће  поставити на огласну таблу школе.

                 Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервјуу.  Ако се кандидат не појави на тестирање или  интервју, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

                 Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске" посредством Завода за  запошљавање  Републике Српске.

 

                  Пријаве са документима  доставити на адресу ЈУ Основна  школа "Јован Дучић" Шековићи, ул. Проте Матије Ненадовића број: 5, 75450 Шековићи, са назнаком - пријава на конкурс -  Тел:056/653-206.

***

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПОЛЕТАРАЦ"

СРЕБРЕНИЦА

             расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправник

 

 Директор Јавне установе Дјечији вртић "Полетарац" Сребреница расписује јавни конкурс за пријем приправника са завршеном високом стручном спремом ( ВСС) на одређено вријеме, период од 12 мјесеци и то:

 

I - Приправник са  завршеном ВСС - дипломирани васпитач (један извршилац).

II - Опис послова

Обавља послове по налогу непосредног руководиоца, у складу са програмом стручног оспособљавања приправника.

Приправнику се након одрађеног приправничког стажа издаје увјерење на основу којега приправник може полагати стручни испит неопходан за даљи рад.

III - Општи услови за пријем у радни однос:

1) Да су кандидати држављани БиХ, односно РС,

2) Да су старији од 18 година,

3) Да имају општу здравствену способност,

4) Да се против њих не води кривични поступак,

5) Да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора  од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у установи предшколског образовања,

6) Да није заснивао радни однос након стицања одговарајуће стручне спреме која је предметом јавног позива, односно да је пријављен на евиденцију Завода за запошљавање Републике Српске.

IV -  Посебни услови:

1. ВСС/ VII  степен стручне спреме, дипломирани васпитач ( I циклус 180 - 240 ECTS бодова),

2. Да се налази на Заводу за запошљавање РС,

3. Да до сада у оквиру стечене ВСС није заснивао радни однос.

 

V -  Потребна документација

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити и доказе о испуњавању општих и посебних услова како слиједи:

 -   биографију,

 -   увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

-   извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 мјесеци),

 -   увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 3 мјесеца),

-   увјерење да кандидат није осуђиван  (не старије од 6 мјесеци)

-  овјерену фотокопију дипломе  о школској спреми или увјерење о стеченом академском звању,

-  увјерење да се кандидат налази на евиденцији Завода за запошљавање РС

-  доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре.

 Наведену документацију кандидати достављају као оригинал или као овјерену фотокопију.

 

         Са свим кандидатима који испуњавају услове из конкурса биће обављен интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VI  Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном гласилу те на огласној табли установе.

Рок за подношење пријава рачуна се од задње објаве.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: ЈУ Дјечији вртић "Полетарац" Сребреница, улица Маршала Тита бб, са назнаком: Пријава на конкурс за пријем приправника.

 

   

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана