ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.07.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.07.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 29.07.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице

************

************

  ОПШТИНА ВЛАСЕНИЦА

  расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

I Начелник општине Власеница  расписује  јавни конкурс  за  пријем приправника   у Општинску управу општине Власеница са високим образовањем, на одређено вријеме у трајању од годину дана једног приправника

1. Дипломирани инжењер шумарства - 240 ECTS ........................................................ 1 извршилац

 

 

Приправник је лице које се прима у радни однос на одређено вријеме ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла, које након завршеног  образовања први пут заснива радни однос  у том степену стручне спреме или звања.

II Општи услови

1. да  је  држављанин Републике Српске, односно  Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван  за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштен  из органа управе  као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ  три године  прије објављивања  конкурса,

6. да се на њега не односи члан IX  став 1. Устава Босне и Херцеговине,

7. да није у сукобу  интереса, односно да не обавља дужност, која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са  члановима 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16).

 

III  Посебни услови:

Диплома о завршеном високом образовању одговарајућег смјера

 

 IV   Уз пријаву на  јавни конкурс кандидат  прилаже   сљедећа документа у оригиналу или овјереној фотокопији:

1.  увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

2.  извод из матичне књиге рођених,

3.  увјерење да се налази на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске,

4.  овјерену изјаву код надлежног органа  да није осуђиван  за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5.  овјерену изјаву код надлежног органа  да није отпуштен  из органа управе  као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ  три године  прије објављивања  конкурса,

6.  овјерену изјаву  код надлежног органа да се на њега не односи члан IX  став 1. Устава Босне и Херцеговине,

7.  овјерену изјаву код надлежног органа  да није у сукобу  интереса, односно да не обавља дужност, која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са  члановима 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16),

8. овјерену изјаву код надлежног органа да није обављао приправнички стаж у траженом степену стручне спреме, односно звања и

9.  диплому  о завршеној стручној спреми (кандидат који је  високо образовање  стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломе, у складу са одредбама прописа из области високог образовања, а ако високошколска установа додатак дипломе није уопште издала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом високом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломе није издаван, односно да се не издаје), уколико  кандидат не посједује диплому може доставити увјерење о дипломирању које не може бити старије од годину дана уз које доставља и потписано кратко образложење - изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду високошколске установе да диплома није издата.

Кандидат  који буду изабран  дужан је  доставити увјерење о општој здравственој  способности прије заснивања радног односа на одређено вријеме.

V Комисија ће одбацити закључком неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса.

VI Поступак пријема кандидата Комисија ће спровести по Правилнику о поступку запошљавања приправника  у Општинској управи општине Власеница.

VII   Рок за подношење пријава је 15 дана од дана  објављивања у  дневном листу "Глас Српске".

Пријаве се могу подносити непосредно у Шалтер сали Општинске управе општине Власеница или путем поште, на адресу Општина Власеница, ул. 9. јануар  14, са назнаком "Пријава на јавни конкурс".

За  додатна обавјештења о јавном конкурсу може се обратити Бунијевац Павлу  на телефон 056/490-075.

О резултату јавног конкурса сви кандидати биће обавијештени, а документа приложена уз пријаву на јавни конкурс неће се враћати кандидатима.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана