ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.01.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.01.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 29.01.2020. године.

 

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

****

ОПШТИНА СРЕБРЕНИЦА

                                                                                                                    

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника са високом стручном спремом у општинску управу Сребреница

 

I - Начелник општине Сребреница расписује јавни  конкурс за пријем приправника са високом стручном спремом и то:

1. Бакалауреат/bachelor економије ................................................................................. 1 извршилац

2. Дипломирани дефектолог ..................................................................................... 1 извршилац

 

Приправници се распоређују на одређено вријеме у Општинску управу на период од дванаест мјесеци, односно једне године.

II - Статус

За вријеме обављања приправничког стажа приправник има права и обавезе као и остали запослени у складу са законом и колективним уговором, те му припада мјесечна накнада у висини од 500,00 КМ у нето износу.

III - Општи услови:

1. да су кандидати држављани БиХ, односно Републике Српске,

2. да су старији од 18 година,

3. да имају општу здравствену способност,

4. да се против њих не води кривични поступак,

5. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

6. да нису под оптужбом Међународног суда за ратне злочине у бившој Југославији (члан 9. став 1. Устава БиХ),

7. да нису засновали радни однос након стицања одговарајуће стручне спреме која је предметом јавног конкурса, односно да су пријављени на евиденцији Завода за запошљавање у Сребреници.

IV - Посебни услови и критеријуми за кандидате.

Приправници:

- завршена ВСС (висока стручна спрема) или први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова;

- да се налази на евиденцији Завода за запошљавање у Сребреници и да до сада у оквиру стечене ВСС није заснивао радни однос;

- социјални статус приправника (пожељно доставити документацију)

 

V - Потребна документа уз Пријаву на јавни конкурс и биографију о кретању у служби, кандидат је дужан приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова.

1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже овјерену фотокопију личне карте или пасоша, и изјаве у писаној форми:

- да је држављанин БиХ, односно Републике Српске, (Увјерење не старије од 6 мјесеци),

- да имају општу здравствену способност (достављају само изабрани кандидати),

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи, (Увјерење не старије од 6 мјесеци),

- да се против кандидата не води кривични поступак,

- да се на кандидата не односе одредбе члана IX став 1. Устава БиХ – Овјерена изјава,

- да нису заснивали радни однос након стицања одговарајуће стручне спреме која је предмет јавног конкурса, односно да су пријављени на евиденцији Завода за запошљавање у Сребреници.

 

2. Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат је дужан приложити сљедећу документацију:

- диплому или увјерење о стеченом степену образовања:

- кандидати за позицију бр.1, ВСС – I циклус са остварених 240 ECTS бодова – бакалауреат/bachelor економије;

- кандидати за позицију бр.2, ВСС – VII степен или I циклус са остварених 240 ECTS бодова -  дипломирани дефектолог.

- увјерење да се кандидат налази на евиденцији Завода за запошљавање у Сребреници, са назнаком временског периода проведеног на евиденцији,

- изјаву да кандидат нема радног стажа након стицања одговарајуће стручне спреме.

 

3. Пожељно је да кандидат који подноси пријаву достави сљедећу документацију:

- увјерење о просјеку оцјена током студирања,

- увјерење надлежног Центра за социјални рад уколико је кандидат из социјално угрожене породице,

- увјерење Завода за запошљавање о евиденцији незапослених лица родитеља кандидата уколико са истим живи у заједничком домаћинству,

- кућну листу,

- увјерење надлежног органа за послове БИЗ уколико је кандидат из категорије породице погинулог борца или шехидске породице,

- увјерење надлежног органа уколико је кандидат цивилна жртва рата или лице са инвалидитетом.

 

Тражену документацију кандидати достављају као оригинале или овјерене фотокопије.

Са свим кандидатима који према конкурсној процедури испуњавају законом предвиђене услове Комисија за пријем у Општинску управу (у даљем тексту: Комисија) обавиће разговор – улазни интервју, а о мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

У изборном поступку, путем усменог разговора, извршиће се оцјењивање стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата који учествују у изборном поступку, према критеријумима и мјерилима прописаним од Комисије за пријем у Општинску управу.

VI - Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: Општина Сребреница, Комисији за пријем приправника у Општинску управу Сребреница, Ул. Сребреничког одреда бб, са назнаком: Пријава на јавни конкурс за пријем приправника. Било би пожељно да кандидати наведу на коју позицију се пријављују.

Јавни конкурс биће објављен у "Службеном гласнику Републике Српске", једном дневном листу, на огласној табли општине и на општинској њеб-страници;

Уколико конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

***

ЈУ НАЦИОНАЛНИ ПАРК "ДРИНА"

СРЕБРЕНИЦА

 

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем на рад на одређено и неодређено вријеме

У Јавну установу Национални парк "Дрина" Сребреница

 

I - Упражњене позиције

 

1. Руководилац сектора заштите природних вриједности, културних и других добара и газдовање њима, на одређено вријеме 12  мјесеци ..........................................................................................      1 (један) извршилац

2. Шеф службе за заштиту и узгој шума, на одређено вријеме 12  мјесеци ..................... 1 (један) извршилац

3. Стручни сарадник за медије, промоцију, информисање, заштиту културно-историјских вриједности и јавне набавке, на одређено вријеме 12  мјесеци .....................................................................        1 (један) извршилац

4. Референт заштите од пожара, на одређено вријеме 6  мјесеци ..................................... 1 (један) извршилац

5. Надзорници, на одређено вријеме 6  мјесеци ................................................................  2 (два) извршиоца

6. Контролор посебног ловишта Сушица

и ловишта Бијеле воде, на одређено вријеме 12 мјесеци ..............................................      1 (један) извршилац

7. Рибочувар, на неодређено вријеме .......................................................... 2 (два) извршиоца

 

II - Опис послова

 

Радно мјесто број 1:

 

- Организује цјелокупни рад у сектору и брине о реализацији послова и радних задатака од стране радника сектора,

- ради на изради сложенијих послова планирања и анализе и израде инвестиционих програма, односно елабората за поједине инвестиционе објекте,

- ради на организовању пројектовања, изградње и одржавања објеката у функцији развоја и унапређења ЈУНП "Дрина" и популаризацији природних и културно-историјских добара,

- ради на заштити, унапређењу шума и шумског земљишта као природне вриједности,

- организује у сарадњи са референтним установама истраживања у области заштите и развоја ЈУ НП "Дрина",

- ради на организацији и одржавању развојних, културно-забавних и идејно-васпитних манифестација,

- организује израду разног рекламног материјала (сувенира, значки, мајица, разгледница и слично) с циљем презентације и популаризације предузећа,

- организује предавање за посјетиоце и групе као и водиче у природи с циљем промовисања природних вриједности и културних добара ЈУ НП "Дрина"

- учествује на сајмовима и презентује потенцијале ЈУ НП "Дрина"

- учествује у реализацији пројеката у циљу развоја и унапређења ЈУ НП "Дрина".

 

Радно мјесто број 2:

 

- Учествује у реализацији планова заштите шума и других природних вриједности у складу са Планом и Програмом управљања ЈУ НП "Дрина",

- прати здравствено стање шума и предузима мјере за спречавање штетних утицаја на шумске еко-системе,

- планира и предузима мјере за заштиту ријетких врста шумског растиња,

- учествује у реализацији планова пошумљавања,

- обавља и друге послове у оквиру стручних и радних способности, а по налогу надређеног руководиоца,

- за свој рад одговоран је надређеном руководиоцу,

- старање о заштити, репродукцији Панчићеве оморике као терцијерног реликта посебног значаја и важности.

 

Радно мјесто број 3:

 

- Уређује инфо платформу Националног парка,

- координира на изради и уређењу промотивног материјала,

- води, ажурира и унапређује промотивне активности, web сајт, web апликације, и сл.,

- врши комуникацију са свим медијима, како за потребе парка тако и у виду ПР-а,

- прати и врши заштиту ауторских права Националног парка,

- креира и организује презентације Националног парка - сајмови, манифестације, научни скупови и сл.,

- доставља Управи по питању маркетинга писане материјале, елаборате, програме, планове и сл.,

- врши конкретну реализацију појединих дјелова или елемената дугорочних програма или планова,

- уско сарађује са туристичким организацијама,

- обавља и друге послове у оквиру стручних и радних способности, а по налогу надређеног руководиоца,

- Упознаје посјетиоце и туристе о културно историјским вриједностима ЈУ НП "Дрина"

- врши предавање часова историје посјетиоцима на локалитету ЈУ НП "Дрина",

- ради на организовању васпитно-образовних, културно-историјских и забавно-спортских манифестација од ширег друштвеног интереса,

- води евиденцију о броју посјетилаца, културним и историјским објектима,

- стара се о обиљежавању и заштити мјеста и објеката везаних за догађаје и личности из ближе и даље историје,

- чува и прикупља разни видео и писани материјал везан за историјске догађаје,

- брине о заштити културних и историјских објеката и споменика из ближе и даље историје на ЈУ НП "Дрина"

- учествује у организацији разних културних манифестација као што су ликовна колонија, дани поезије и сл.,

- уско сарађује са другим културним установа као што су музеји, научни институти, библиотеке и са културним и спортским организацијама

- за свој рад одговоран је надређеном руководиоцу.

 

Радно мјесто број 4:

 

- Изучава опасност од пожара, предлаже и непосредно предузима мјере заштите од пожара,

- израђује упутства и упозорења за поједине објекте у вези са опасностима од пожара,

- организује и стара се о уредном вођењу евиденција из противпожарне заштите,

- одговара за одржавање и техничку исправност уређаја, апарата и остале опреме за заштиту од пожара,

- врши контролу и води евиденцију о свим ватрогасним апаратима и уређајима,

- саставља писмене извјештаје о уоченим недостацима у вези са заштитом од пожара и доставља надлежним органима,

- води евиденцију о шумским пожарима и покреће поступак за утврђивање узрока пожара,

- обавља и друге послове из области противпожарне заштите,

- организује дежурства по потреби

- води евиденцију радника који су извршили обуку из противпожарне заштите,

- обавља и друге послове у оквиру стручних и радних способности, а по налогу надређеног руководиоца,

- за свој рад одговоран је надређеном руководиоцу.

 

Радно мјесто број 5:

 

- Обезбјеђује унутрашњи ред, контролише примјену правилника о унутрашњем реду,

- обавезан је познавати основна обиљежја ЈУ НП "Дрина"

- поставља и одржава прописане ознаке у ЈУ НП "Дрина"

- обавља послове чувања земљишта, споменика, шума, флоре, фауне, риболовног подручја и друге послове у складу са Законом,

- чува подручје парка од бесправне сјече шума и лова дивљачи,

- свакодневно уочава све физичке промјене на подручју НП у коме је распоређен и биљежи у службену књигу,

- води туристичке групе кроз подручје ЈУ НП "Дрина" и даје све потребне информације и објашњења посјетиоцима,

- овлашћен је да легитимише лице у Националном парку и изврши преглед улазне таксе, свих врста возила и товара, привремено одузме предмете којима је извршен прекршај или кривично дјело и предмете који су настали или прибављени извршењем таквог дјела, као и да све предмете без одлагања преда надлежној служби Националног парка,

- обавјештава и предаје органу унутрашњих послова лице без личних исправа затечено у вршењу прекршаја или кривичног дјела,

- издаје прекршајни налог, у складу са Законом о прекршајима,

- у вршењу службе надзорник националног парка је дужан да покаже легитимацију надзорника,

- води службену књигу и доставља остале извјештаје,

- одговоран је за унутрашњи ред на подручју ЈУ НП "Дрина"

- обавља и друге послове по налогу надређеног руководиоца,

- за свој рад одговоран је шефу службе.

 

Радно мјесто број 6:

 

- Организује и координира рад надзорника шума, лова и риболова у ловишту "Сушица",

- ради на плану заштите ловних објеката у ловишту и на плану узгојних радова у ловишту, шумарству и рибарству,

- контролише рад и присутност на терену надзорника, као и рад домаћице ловних објеката,

- прикупља извјештаје о стању на терену у ловним рејонима, резултатима осматрања, здравственом стању дивљачи, рибе и шума и доставља их руководиоцу сектора,

- организује исхрану, извиђање и лов дивљачи у ловишту,

- руководиоцу сектора доставља требовање за надзорнике и ловне објекте ловишта,

- води евиденцију о присутности надзорника у Парку и ловном подручју,

- врши по потреби сарадњу и контролу са органима полиције и инспекције,

- обавља и друге послове по налогу руководиоца,

- за свој рад одговара руководиоцу

 

Радно мјесто број 7:

 

- затражи дозволу за обављање риболова и личну карту или другу исправу на основу које се може утврдити идентитет лица,

-  изврши преглед објеката, пловних објеката, риболовног алата, опреме за риболов и улова,

-  приступи риболовној води на рибарском подручју и риболовној зони с циљем контроле,

-  продаје дневне, седмичне и мјесечне дозволе за спортски риболов,

-  привремено одузме дозволу за риболов, средства, алат и опрему за риболов на риболовној води или у њеној непосредној близини, ако постоји основана сумња да су употријебљени или намијењени за извршавање радњи које су забрањене овим законом,

-  одузме улов ако постоји основана сумња да је риба уловљена супротно одредбама овог закона,

-  да у име и за рачун корисника риболовне зоне или концесионара изда прекршајни налог или поднесе надлежном суду захтјев за покретање прекршајног поступка због прекршаја чијим је извршењем оштећен корисник риболовне зоне или концесионар,

-  да утврди да ли се риболов обавља у складу са овим законом,

- врши заштиту рибљег фонда од незаконитог лова,

- извршава и спроводи све наредбе органа управљања,

- обавља и друге послове у оквиру стручних и радних способности, а по налогу надређеног руководиоца,

- за свој рад одговоран је шефу службе.

 

III - Посебни услови за наведена радна мјеста

Радно мјесто 1:

Услови : ВСС - пољопривредни, еколошки, шумарски и друштвени смјер, 2 године радног искуства,

 

Радно мјесто 2:

ВСС - шумарски смјер, 1 година радног искуства .

 

Радно мјесто 3:

ВСС, ВШС туристички, друштвени смјер, 1 година радног искуства

 

Радно мјесто 4 :

ССС – технички смјер шест мјесеци  радног искуства

 

Радно мјесто 5:

ССС - шумарски, ветеринарски, пољопривредни, грађевински, општи смјер, шест  мјесеци радног искуства.

 

Радно мјесто 6:

ВСС, ВШС, ССС – шумарског смјера, 1 година радног искуства

 

Радно мјесто :7

ССС (III  или IV степен), 6 мјесеци радног искуства, 3 године бављења спортским риболовом и положен рибочуварски испит

 

IV - Општи услови који морају испуњавати кандидати:

1. Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине

2. Да је старији од 18 година

3. Да има општу здравствену способност

4. Да није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за послова у Националном парку

5. Да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ , три године прије објављивања конкурса

6. Да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу запосленог у Националном парку

V - Потребна документа

Приликом подношења пријаве на конкурс кандидат је дужан приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова.

1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, те изјаве у писаној форми:

-  Да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине на подручју бивше Југославије у Хагу    и да није одбио наредбу  да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ

- Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Националном парку

- Да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ , три године прије објављивања конкурса

- Да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу запосленог у Националном парку

2. Као доказ о испуњавању посебних услова кандидати су дужни приложити фотокопије:

- Дипломе о завршеној стручној спреми

- Уверења о положеном стручном испиту за радна мјеста под бројем 4, 6. и 7.

- Исправе којом се доказује радно искуство у траженом степену образовања

- Исправе или изјаве у писаној форми да испуњава и друге услове утврђене законом

 

VI - Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Српске" и дневном листу "Глас Српске".

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. О резултатима јавног конкурса сви кандидати биће писмено обавијештени.

Пријаве на јавни конкурс могу се доставити лично или поштом на адресу: Јавна установа Национални парк "Дрина" Сребреница, Главна бб, 75436 Скелани, са назнаком: Комисији за пријем на рад у ЈУ Национални парк "Дрина" Сребреница.

***

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" БРАТУНАЦ

 расписује:

 

КОНКУРС

за попуну  радног  мјеста

 

1. Наставник разредне наставе за рад на пословима водитеља јутарњег чувања дјеце на одређено вријеме, до краја наставног процеса у школској 2019/2020. години, са половином радног времена - 1 извршилац

Потребно је да кандидат има радно искуство и положен стручни испит.      

 

Поред општих услова прописаних Законом којим се утврђују радни односи и посебних услова прописаних у члану 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17; 31/18 и 84/19), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број: 77/09; 86/10; 25/14 и 76/15). Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедуру пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број: 74/18; и 26/19)

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број  44/17; 31/18 и 84/19) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1.  Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3.  Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6.  Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа, а увјерење из тачке 6. кандидат доставља уз конкурсну документацију.

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном)  потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедуру пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

 

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовном процесу,

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог  борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида;

10. Увјерење општинског органа/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве  кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити дана 10.2.2020. године са почетком у 10 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно које испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа са кандидатима.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске"

Пријаве  са доказима о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу школе: ЈУ Основна школа "Вук Караџић" Братунац, Петра Кочића бб, 75420 Братунац, са назнаком "За конкурс" или лично  у секретаријат школе.

***

ЈУ СШЦ "ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ" ШЕКОВИЋИ

расписује

 

КОНКУРС

за пријем наставника на одређено вријеме у школској 2019/2020 години

 

1. Хемија .................................................. 8 часова, до 31.8.2020. године

2. Култура религија .................................. 2 часа, до 31.8.2020. године

 

У радни однос се примају лица са искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова утврђених Законом о раду  ("Службени гласник РС", број: 1/16 и 66/18) кандидат треба да испуњава и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", број: 41/18),  као и друге услове прописане  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији ("Службени гласник РС", број: 34/15 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и техничким школама ("Службени гласник РС", број: 29/12, 80/14 и 83/15).

 

Општи услови које кандидат мора да испуњава су:

• Да је држављанин Републике Српске и БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

• Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

• Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем издатим од надлежне здравствене установе, које не може бити старије од 6 мјесеци и које доставља изабрани кандидат, прије заснивања радног односа,

• Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, за што увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

• Да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, за што увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

• Да против лица није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Уз потписану пријаву, потребно је доставити и сљедећу документацију:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном образовању у којој је наведено потребно стручно звање, (240 ECTS бодова),

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања (уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена),

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу важећег Закона о средњем образовању и васпитању  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника,.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана  13.2.2020. године у  10.30  часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће се враћати кандидатима.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар "Петар II Петровић Његош", ул. Бранка Радичевића бб, 75450 Шековићи, са назнаком "Пријава на конкурс" и назив радног мјеста на које кандидат конкурише.

***

ЈПВОУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ

"НАША РАДОСТ"

ЗВОРНИК

 расписује:

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на упражњена радна мјеста

 

1.  Стручни сарадник -  дефектолог на неодређено вријеме ....   1  извршилац;

2.  Дипломирани васпитач - на неодређено вријеме ...  9  извршилаца;

 

Кандидати за радно мјесто под редним бројем 1.  треба да испуњавају сљедеће посебне услове:

• завршен најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму на неким од дефектолошких група ;

• 1 година радног искуства у струци,

• положен стручни испит,

     Кандидати за радно мјесто под редним бројем 2.  треба да испуњавају сљедеће посебне услове:

• завршен најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача;

• 1 година радног искуства у струци,

• положен стручни испит,

 

Сви кандидати за  радна мјеста под редним бројем 1. и редним бројем 2.  треба да испуњавају сљедеће опште услове:

• да су држављани РС, односно  БиХ,

• да је старији од 18 година,

• да против кандидата није покренут кривични поступак и

• да имају општу здравствену способност.

 

Кандидати уз пријаву су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса и то:

- Диплому;

- Потврду о радном искуству;

- Увјерење о положеном стручном испиту;

- Извод из матичне књиге рођених

- Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци);

- Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак  (не старије од 3 мјесеца),

- Увјерење да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за обављање послова и задатака предшколског образовања и васпитања: учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искоришћавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечије порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела. 

 

- Љекарско увјерење о општој здравственој способности (не старије од 6 мјесеци ) се доставља по извршеном избору по конкурсу.

 

Документи који нису оригинални достављају се у овјереним копијама.

 

Дана, 12.2.2020. године, у 10 часова  у просторијама ЈПВОУ Дјечији вртић "Наша радост"  Зворник,  ул. Светог Саве 29 обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене пријаве, односно они који испуњавају услове конкурса. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Рок за подношење пријава са доказима је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним гласилима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично или на адресу: ЈПВОУ Дјечији вртић "Наша радост" Зворник, ул. Светог Саве 29.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана