ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.11.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.11.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 25.11.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

*****************

*********************

ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРЕБРЕНИЦА

 расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника на неодређено време

 

- Библиотекар у подручном одјељењу Скелани, 1 извршилац

 

I - Општи услови

 

- да је држављанин Републике Српске - БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на тражено радно мјесто,

- да се против њега не води кривични поступак.

 

II - Посебни услови

- ВСС (240 ECTS бодова) - друштвени смјер,

- положен стручни испит у области библиотекарства,

- познавање рада на рачунару.

 

III - Потребна документа (оригинал или овјерена фотокопија)

 

Уз пријаву на конкурс са контакт телефоном кандидати су дужни да приложе доказе о испуњавању општих и посебних услова:

 

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

- доказ о завршеном образовању,

- доказ о положеном стручном испиту,

- овјерена писмена изјава о познавању рада на рачунару.

- увјерење надлежног суда да се против њега не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци),

- увјерење о некажњавању/неосуђивању (не старије од шест мјесеци),

- доказ о здравственој способности - љекарско увјерење које ће доставити изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.

 

IV - Интервју и избор кандидата

 

 Са кандидатима који испуњавају услове конкурса комисија ће обавити интервју. О мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити обавијештени појединачно телефонским путем. Прворангирани кандидат дужан је у року осам дана доставити доказ о општој здравственој способности.

 

V - Рок за подношење пријава и објављивање конкурса

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Документи приложени уз пријаву на конкурс неће се враћати кандидатима.

Пријаве у затвореној коверти  се могу доставити лично или на адресу ЈУ “Народна библиотека Сребреница”, Сребреничког одреда бб, 75430 Сребреница, са назнаком Пријава за јавни конкурс.

Јавни конкурс ће бити објављен у дневним новинама “Глас Српске”, код Завода за запошљавање РС и на огласној табли Библиотеке.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од посљедњег дана објављивања.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана