ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.11.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.11.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 24.11.2021. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***

***

ЈУ Основна школа "Никола Тесла" Пилица

 расписује:

К О Н К У Р С

За следеће упражњено радно мјесто

1. Професор – наставник физике на одређено вријеме до 31.8.2022. године - 6 часова, приправник

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

(1) Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5) да није уписан у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што се доказује увјерењем из посебног регистра, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

6) да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем које доставља кандидат.

(2) Уз потписану пријаву, поред наведеног, кандидат је дужан доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске", бр. 74/18 и 26/19), и то:

1)овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено

стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области, у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15),

-Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме,

2)Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан

да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4)увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7)увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8)увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9)увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

Дана, 07.12.2021. године у са почетком у 10,00 часова у просторијама ЈУ Основне школе „Никола Тесла" Пилица, обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли  школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа „Никола Тесла" Пилица 75412.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Конкурс објавити у Гласу Српском 24.11.2021. године

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

***

ЈУ Основне школе "Никола Тесла" Пилица

 расписује:

 

К О Н К У Р С

За следеће упражњено радно мјесто

 

2. Професор – наставник музичке културе на одређено вријеме до 31.8.2022. године ............. 1 извршилац - 9 часова, положен стручни испит

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

(1) Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5) да није уписан у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што се доказује увјерењем из посебног регистра, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

6) да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем које доставља кандидат.

(2) Уз потписану пријаву, поред наведеног, кандидат је дужан доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске", бр. 74/18 и 26/19), и то:

1)овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено

стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области, у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15),

-Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме,

2)Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан

да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4)увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5)увјерење о положеном стручном испиту,

6)увјерење о радном стажу код предходног послодавца за кандидате

7)увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8)увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9)увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

Дана, 07.12.2021. године у са почетком у 10,00 часова у просторијама ЈУ Основне школе „Никола Тесла" Пилица, обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли  школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа „Никола Тесла" Пилица 75412.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Конкурс објавити у Гласу Српском 24.11.2021. године

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

***

ЈУ ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ"

О С М А Ц И

 

р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

 

1.  Директор ЈУ Основне школе „Алекса Шантић" из Осмака расписује Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста и то:

 

1. Наставник разредне наставе  - одређено радно вријеме, до 31.08.2022. године  – положен стручни испит -      1. извршилац.

 

2. Услови за учешће на конкурсу

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број: 01/16) кандидати требају и да испуњавају посебне услове прописане чланом 104 . став 1 и 3. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број: 44/17 и 31/18), члана 5. став / г / Правилника о стручним профилима наставника и стручних сарадника  те чланом 5 и 6 Правилника о процедури пријема , критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи , („Службени гласник Републике Српске" број: 74/18 и  26/19).

Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

- да је радно способан,

- да је пунољетан,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела,

- увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

Посебни услови:

• Одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

 и да испуњавају посебне услове прописане чланом 104 . став 1 . Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број: 44/17 и 31/18), и члана 5. став / г / Правилника о стручним профилима наставника и стручних сарадника.

 

3. Потребна документација

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су доставити сљедећу документацију:

 

1) Пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује) са адресом, краћом биографијом и списком документације која се прилаже,

2) Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање које се тражи овим конкурсом

3) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

5) Увјерење о радном стажу,

6) Увјерење о положеном стручном испиту.

7)  Извод из матичне књиге рођених или овјерена лична карта

8 ) Увјерење о држављанству

 

Достављена документација ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ((„Службени гласник Републике Српске" број: 74/18).

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом школа ће прибавити службено само за кандидата који буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа.

Љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци приложиће само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу.

 

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

Пријаве на конкурс са потпуном документацијом се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу: ЈУ Основна школа „Алекса Шантић",Центар бб, Осмаци, са назнаком „Пријава на конкурс".

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих тражених докумената и достављена документација  неће бити враћена кандидатима.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама „Глас Српске" Бања Лука.

Неблаговремене и непотпуне пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса  неће се узимати у разматрање.

 

5. Напомене:

На основу члана 2. Правилника о измјенама и допунама Правилника о процедури пријема радника, кандидати који су доставили подпуне и благовремене пријаве, обавиће тестирање и интервју дана 06.12.2021. године у 12 часова., те се неће посебно позивати.

Уколико се кандидат не појави на тестирању или интервју, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Школа ће истаћи списак кандидата који испуњавају услове конкурса на огласну таблу школе.

Школа ће писменим путем обавјестити све учеснике о исходу конкурса у року    од осам  дана од дана доношења одлуке.

***

ЈУ Основна школа „Вук Караџић", Братунац

расписује:

 

КОНКУРС

За попуну упражњеног радног мјеста

 

• Наставник разредне наставе у ПО Тегаре, лице са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

 

1.   Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављнству;

2.   Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3.   Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима,злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6.  Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета,злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

 Увјерења из тачака 4. и 5.   школа ће  прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа, а увјерење из тачке 6. кандидат доставља уз конкурсну документацију.

 

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном)  и документацију којом се доказује испуњеност општих услова потребно је доставити документацијом на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедуру пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.       Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичној групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

3.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

4.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

5.       Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег Послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

6.       Увјерење о положеном стручном испиту;

7.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог  борца,

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије   ратног војног инвалида;

9.       Увјерење општинског органа/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

 

Поред  општих услова прописаних Законом којим се утврђују радни односи и посебних услова прописаних у члану 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 44/17; 31/18; 84/19; 35/20 и 63/20), кандидат треба да испуњава услове предвиђене   Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број: 77/09; 86/10; 25/14 и 76/15). Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедуру пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број: 74/18; и 26/19)

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број  44/17; 31/18; 84/19; 35/20 и 63/20) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве  кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити у четвртак дана  16.12.2021. године са почетком у 1000 часова у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно које испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа са кандидатима.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављиња у дневном листу „Глас Српске"

Пријаве  са доказима о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу школе: ЈУ Основна школа „Вук Караџић" Братунац, Петра Кочића бб, 75420 Братунац, са назнаком „За конкурс" или лично  у секретаријат школе.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана