ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 23.09.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 23.09.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 23.09.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

*****************

*********************

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ” КОЗЛУК

директор школе доноси одлуку да се распише:

                                                                                                                       

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Наставник разредне наставе у ПО Скочић, пуна норма, одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, а најдаље до 31.8.2021. године, 1 извршилац - са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

(1) Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа

5. увјерење да против кандидата  није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или  малољетним лицем, што се доказује увјерењем

 

(2) Уз потписану пријаву  поред наведеног, кандидат је дужан доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма,  у одређеној области  или еквивалент, односно одговарајућа стручна спрема у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” број:77/09; 86/10; 25/14;76/15).

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи

предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. увјерење о положеном стручном испиту

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе  о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије из категорије породице погинулог борца,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Дана 6.10.2020. године  у 13 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Петар Кочић” Козлук обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појаве на тестирању и интервју, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Пријаве доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Петар Кочић” Дринска 70, 75413 Козлук.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити  на огласној табли.

***

ЈУ ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ” ШЕКОВИЋИ

 расписује:

 

КОНКУРС

за пријем приправника по Програму подршке запошљавања младих са ВСС

 

1. Професор разредне наставе - 2 приправника  на одређено вријеме - 12 мјесеци.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

За наведена радна мјеста  пријављени кандидати треба  да испуњавају опште услове прописане Законом о раду (“Службени гласник РС”, бр.1/16 и 66/18), услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, бр. 44/ 17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника,  стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) .

 

 Општи и посебни  услови које кандидати треба да испуњавају:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским  увјерењем, издато  од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима не  старије од шест мјесеци, доставиће само одабрани кандидат по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз  потписану пријаву (са кратком биографијом и контакт телефоном) и  документације, напријед наведене, којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаном Правилником о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи , и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење  издато од Завода за запошљавање Биро Шековићи  о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, да  се налази на евиденцији незапослених лица  - Биро Шековићи (општина Шековићи финансира дио средстава).

3) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

6) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

                Кандидати су дужни  доставити  овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

                Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се  узимати у разматрање.

                Тестирање  и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 5.10.2020. године  са почетком у 12 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Јован Дучић” Шековићи.

                 Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервјуу.  Ако се кандидат не појави на тестирању или  интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

                 Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања путем Завода за  запошљавање  Републике Српске.

                  Пријаве са документима  доставити на адресу ЈУ Основна  школа “Јован Дучић” Шековићи ул. Проте Матије Ненадовића број: 5 ,  75450 Шековићи, са назнаком  - пријава на конкурс -   Тел:056/653-206.

***

ЈУ ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ” ШЕКОВИЋИ

 

 расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну  радних  мјеста

 

 1. Наставник разредне наставе, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, лице са радним искуством............ 1 извршилац,

2. Водитељ јутарњег чувања у ПО  Тишча, на 50% радног времена, на одређено вријеме, до краја наставног процеса школске 2020/21. године, лице са радним искуством..................1 извршилац,

3. Водитељ јутарњег чувања у ЦШ Шековићи, на 50% радног времена, на одређено вријеме, до краја наставног процеса школске 2020/21. године, лице са радним искуством..............1 извршилац,

4. Водитељ јутарњег чувања у ПО Папраћа, на 37,5% радног времена, на одређено вријеме, до краја наставног процеса школске 2020/21. године, лице са радним искуством.........1 извршилац

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

За наведено радно мјесто  пријављени кандидати треба  да испуњавају опште услове прописане Законом о раду (“Службени гласник РС”,бр.1/16 и 66/18), услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, бр. 44/ 17, 31/18 , 84/19, 35/20 и 63/20), Правилником о стручним профилима и звањима наставника,  стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и  Правилником о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, 74/18 и 26/19).

 Право учешћа на конкурс  имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број 44/17, 31/18 , 84/19, 35/20 и 63/20),  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Право учешћа на конкурсу  за радно мјесто са радним искуством имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању.

Општи и посебни  услови које кандидати треба да испуњавају:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским  увјерењем, издато од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима не  старије од шест мјесеци, доставиће само одабрани кандидат по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце,

6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз  потписану пријаву (са кратком биографијом и контакт телефоном) и  документације, напријед наведене, којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаном Правилником о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу  за радно мјесто под тачком 1.

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи  податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме, за пријем у радни однос за радна мјеста лица са радним искуством,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

 9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

                Кандидати су дужни  доставити  овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

                Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се  узимати у разматрање.

                Тестирање  и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 8.10.2020. године  са почетком у 13 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Јован Дучић” Шековићи.

                  Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће  поставити на огласну таблу школе.

                 Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервјуу.  Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

                 Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања путем  Завода за  запошљавање  Републике Српске.

                  Пријаве са документима  доставити на адресу ЈУ Основна  школа “Јован Дучић” Шековићи ул. Проте Матије Ненадовића број: 5 ,  75450 Шековићи , са назнаком  - пријава на конкурс -   Тел:056/653-206.

***

ЈУ СШЦ “СРЕБРЕНИЦА”

расписује,

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

1. Наставник стручних предмета и практичне наставе у струци Хемија, неметали и графичарство у занимању хемијски оператер (15 часова практичне наставе и 4 часа стручних предмета), 1 извршилац, приправник, на одређено вријеме до повратка радника са јавне функције.

 

I  Услови конкурса:

Кандидати поред општих услова утврђених Законом о раду, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број, 41/18), Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем  (“Службени гласник Републике Српске”, бр.24/19) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15).

 

Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2. да је пунољетан;

3. да је радно способан;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава ;

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Посебни услови:

 

1. Да има одговарајући ниво образовања – завршен најмање први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS  бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области;

2. Изузетно од тачке 1. посебних услова, послове наставника практичне наставе могу изводити и лица са другим степеном стручне спреме, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15.;

3. има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима;

4. кандидат који има завршен други циклус студија, обавезно мора имати завршен први циклус студија из исте научне области.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број, 41/18),  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

II Потребна документација:

- својеручно потписана пријава на конкурс са кратком биографијом (навести адресу пребивалишта, mail  и број телефона);

- увјерење о држављанству;

- извод из матичне књиге рођених или копија личне карте;

- љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад, психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, не старије од 6 мјесеци (прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

- овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено потребно стручно звање или еквивалент;

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца у коме је наведена врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- увјерење из тачке 6. општих услова конкурса;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца, Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида, Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца, Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Увјерење из тачке 4. и 5. општих услова конкурса за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Тестирање које се односи на познавање струке и послова прописаних за радно мјесто на које је кандидат конкурисао је 6.10.2020. године у 10 часова. Интервју са циљем процјене професионалних карактеристика, исказаних способности и компетенција кандидата је 6.10.2020. године, након тестирања. Тестирање и интервју се врше у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса након прегледа достављене документације биће објављен на огласној табли школе 2.10.2020. године до 12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуна, неблаговремена  и неовјерена документација неће бити разматрана.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати поштом на адресу ЈУ Средњошколски центар “Сребреница”, Ул. Миливоја Мићића бб. 75 430 Сребреница са назнаком “Пријава на конкурс”.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ” ДРИЊАЧА

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Дипломирани педагог - приправник, 85% норме ...................... 1 извршилац до повратка раднице са породиљског боловања.

 

За наведена радна мјеста поред општих услова утврђених Законом којим се утврђују радни односи и посебних услова прописаних у члану 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и 31/18), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и 31/18).

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. став 5. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и 31/18) и одредбама Правилника о процедури пријема и критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 74/18 и 26/19) које нису у супротности са Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и 31/18).

 

(1) Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце,

6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

(2) Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем.

- Уз потписану пријаву кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос, поред општих услова, кандидат доставља документацију о испуњености посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним правилником:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 5.10.2020. године  у 11 часова у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу ЈУ Основна школа “Јован Цвијић” Дрињача бб, 75410 Дрињача.

***

ЈУ ОШ “АЛЕКСА ЈАКШИЋ” МИЛИЋИ

расписује

 

ЈАВНИ ПОНОВНИ КОНКУРС

за избор  директора  ЈУ Основне школе “Алекса Јакшић” Милићи

 

I – Предмет

Школски одбор ЈУ  Основне школе “Алекса Јакшић” Милићи  расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ  Основне школе “Алекса Јакшић” Милићи, на одређено вријеме.

II – Опис послова

          Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

          Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора и министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса у року од 8 дана од дана разматрања пријава.

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

          Општи и посебни услови

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ Основне школе “Алекса Јакшић” Милићи  може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном  васпитању и образовању,  Статута ЈУ ОШ “Алекса Јакшић” Милићи, Правилника о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе,  и то:

Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година.

3.  да има општу здравствену способност за рад ,

 

          Посебни услови :

          За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који:

1.  има завршен први циклус  студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS  бодова, или еквивалент, или испуњава услове у складу са чланом 177 став  2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број:44/17, 31/18 и 84/19)

 2.  да  има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1.

3.  да  није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

 

          Потребна документација

  Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз пријаву на конкурс прилаже следећа документа:

1. диплому о завршеној стручној спреми,

2. потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

3. љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима , које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност, а које не може бити старије од шест мјесеци,

4.  увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

5. увјерење да  против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом или малољетним лицем,

6.  приједлог програма рада директора  у наредном четворогодишњем мандату,

7.  препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен ,

8.  кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и  оствареним  резултатима у раду,

9. извод из матичне књиге рођених,

10. увјерење о држављанству.

          Увјерење из тачке 4. школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност. Кандидати су дужни да уз пријаву доставе документа  у оригиналу или овјерене копије.

 

V – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом на сљедећу адресу:

ЈУ Основна школа “Алекса Јакшић” Милићи  ул. Јове Јовановића Змаја број 3, са назнаком пријава на  конкурс за избор и именовање директора школе (НЕ ОТВАРАТИ).

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које се објављују у Републици Српској.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

VI – Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса  о одлуци Владе о именовању директора ЈУ Основне школе “Алекса Јакшић” Милићи  у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке .

***

ЈУ ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” БРАТУНАЦ

расписује

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

Расписује се конкурс за пријем радника у ЈУ Основној школи “Бранко Радичевић” Братунац:

   

1. Водитељ продуженог боравка, – 1 извршилац, са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до краја наставног процеса у школској 2020/2021 години.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16 и 66/18) кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104., 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број: 74/18 и 26/19).

 

Општи услови које кандидати треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 

1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања  дјеце. Ово увјерење ће школа прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4. и  5. За изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

     

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18) и члана 6.  Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18 и 26/19) :

 

*Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

*Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

*Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

*Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

*Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказивати и овјереном фотокопијом индекса;

*Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која траже запослење;

*Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

*Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

*Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног-војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

*Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

     

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци уколико испуњавању остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању  (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18)

Право учешћа  на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих документа и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Са кандидатима који су конкурисали на радно мјесто и доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и интервју дана 6.10.2020. године (уторак) у 10 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса  за радна мјеста  школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

     

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа “Бранко Радичевић”, Доситеја Обрадовића 6, 75420 Братунац

са назнаком “Пријава на конкурс”

Контакт телефон: 056/420-212, 420-211

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ВЛАСЕНИЦА

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник српског језика, пуна норма ......................................................... 1 извршилац на одређено вријеме  до повратка радника са породиљског боловања, лице са радним искуством.

2. Наставник српског језика, 10 часова .......................................................1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2021. године, лице са радним искуством.

 

За наведена радна мјеста поред општих услова утврђених Законом којим се утврђују радни односи и посебних услова прописаних у члану 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20).

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. став 5.  Закона о основном  васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и одредбама Правилника о процедури пријема и критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 74/18 и 26/19) које нису у супротности са Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20).

 (1) Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које  прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце,

6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

(2) Увјерење из тачке 4) и 5)  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

- Уз потписану пријаву кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос, поред општих услова, кандидат доставља документацију о испуњености посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним правилником:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје  подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса  обавиће се дана 7.10.2020. године (сриједа) у 8 часова у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако  се не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс остаје отворен  осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Власеница, Светосавска 30, 75440 Власеница. 

***

 ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ

 Јосипа Ковачевића бб,

75450 Шековићи,

 Тел. 056/654-600, факс 056/654-604,

 е-mail: opstina.sekovici@gmail.com

расписује:

 

                                               ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем  приправника  у Општинску управу

  I       

 Начелник општине Шековићи расписује јавни конкурс за пријем приправника са високом стручном спремом у Општинску управу општине Шековићи, на одређено вријеме у трајању од 12 мјесеци:

         

          1. Дипломирани правник      -    2  извршиоца

          2. Дипломирани инжењер рачунарства и информатике - 1 извршилац

          3. Дипломирани журналист  -1 извршилац

          4. Дипломирани политиколог   - 1 извршилац

          5. Дипломирани економиста  -  2 извршиоца

          6. Дипломирани менаџер јавне управе -  1 извршилац

          7. Дипломирани географ       -1  извршилац

 

II

Опис послова

Приправници се примају у радни однос ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла и стицање права на полагање стручног испита  за рад у управи.

Приправници ће се оспособљавати у складу са Програмом за оспособљавање младих са ВСС у статусу приправника  за самосталан рад и полагање стручног испита  број: 03-123-2/20 од 1.7.2020. године .

III

Општи услови:

 

-  Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

-  Да је старији од 18 година ,

-  Да има општу здравствену способност,

-  Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Општинској управи.

 

IV

Посебни услови:

 

1. Висока стручна спрема  (IV степен) или први циклус студија  са остварених најмање  240 ECTS бодова или еквивалент.

 

V

Потребна документација

 

Уз пријаву на конкурс и биографију кандидат је дужан приложити доказе о испуњености општих и посебних услова.

Као доказ о испуњености општих услова кандидат прилаже:

- фотокопију личне карте;

- увјерење о држављанству;

- изјаву да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Општинској управи;

 

2.) Као доказ о испуњености посебних услова кандидат прилаже:

 

- Фотокопију дипломе о стеченом образовању;

- Увјерење да се кандидат налази на евиденцији Завода за запошљавање са статусом незапосленог лица;

- Изјаву да нема радно искуство након стицања високе стручне спреме.

 

Са кандидатима који буду испуњавали услове јавног конкурса  Конкурсна комисија  ће обавити усмени интервју.

О мјесту и времену одржавања интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

Изабрани кандидати дужни су у року од 7 дана од дана пријема обавјештења Комисије доставити увјерење о здравственој способности.

VI

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања  јавног  конкурса.

Јавни конкурс биће објављен у дневно листу “Глас Српске” и на званичној интернет страници општине Шековићи.

 

Пријаве са пратећом документацијом достављају се на писарници Општинске управе Шековићи или поштом на адресу: Општина Шековићи, Конкурсна  комисији за пријем приправника, ул. Јосипа Ковачевића бр. 2, 75450 Шековићи.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана