ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.10.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.10.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.10.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

***************

********************

КОМПАНИЈА БОКСИТ” АД МИЛИЋИ,

због повећања обима производње и промета робе, расписује:

 

                                                       ОГЛАС

 за пријем у радни однос, на одређено вријеме, већег броја КВ/НК радника:

 

1. За рад на производњи руде у подземној експлоатацији.

Заинтересована лица би прошла обуку, од 3 мјесеца, уз новчану надокнаду - 70% од зараде.

Зарада, након обуке, износи 1.600,00 КМ - 2.200,00 КМ, уз остале принадлежности.

2.  За рад у шпедицији, за потребе превоза робе на европско тржиште. Кандидати који испуњавају услове, поред плате, имају и дневнице чија висина је утврђена позитивним прописима.

 

Оглас остаје отворен до коначне попуне.

Пријаве слати на адресу:

Компанија „Боксит” а.д. Милићи, Трг рудара бр.1, 75446 Милићи или путем

е-маил: boksit@ad-boksit.com

Контакт телефон: 056/745-470

***

ОСНОВНИ СУД У ВЛАСЕНИЦИ

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну радног мјеста на неодређено вријеме шефа писарнице у Основном суду у Власеници, са пробним радом од 3 мјесеца

 

- Шеф писарнице 1 (један) извршилац.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос.

Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине

2. да је старији од 18 година,

3. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова и задатака у државном органу

4. да се не води кривични поступак

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса

 

Посебни услови:

1. правни факултет или економски факултет,

2. положен стручни испит,

3. једна година радног искуства,

4. добро познавање рада на рачунару.

 

Потребна документација:

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о невођењу кривичног поступка,

- доказ о школској спреми,

- увјерење о положеном стручном испиту,

- краћа биографија и контакт телефон.

 

          Документи под р.б. 1. и 3. не смију бити старији од шест мјесеци.

          Избор кандидата за радно мјесто шефа писарнице ће се вршити након обављеног интервјуа са кандидатима.

 

          Конкурс ће бити отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања.

          Пријаве доставити непосредно или путем поште на адресу Основни суд у Власеници, улица Светосавска 19, 75440 Власеница.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР “СРЕБРЕНИЦА”

расписује,

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник стручних предмета у струци Здравство у занимању фармацеутски техничар (дипломирани фармацеут, магистар фармације), 20 часова - 1 извршилац, лице са искуством, на неодређено вријеме.

 

I Услови конкурса:

Кандидати поред општих услова утврђених Законом о раду, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број, 41/18), Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем  (“Службени гласник Републике Српске, бр.24/19) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15).

 

Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2. да је пунољетан;

3. да је радно способан;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Посебни услови:

 

1.  Да има одговарајући ниво образовања – завршен најмање први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области;

2.  Изузетно од тачке 1. посебних услова,послове наставника практичне наставе могу изводити и лица са другим степеном стручне спреме, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15);

3. Има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима;

4. Кандидат који има завршен други циклус студија, обавезно мора имати завршен први циклус студија из исте научне области.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број, 41/18),  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

II Потребна документација:

1. својеручно потписана пријава на конкурс са кратком биографијом (навести адресу пребивалишта, маил  и број телефона);

2. увјерење о држављанству;

3. извод из матичне књиге рођених или копија личне карте;

4. љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад, психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, не старије од 6 мјесеци (прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

7. овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено потребно стручно звање или еквивалент;

8. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета  који је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета;

9. увјерење о стручном испиту за рад у настави;

10. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита (уколико је кандидат положио стручни испит у оквиру друге струке истог нивоа образовања или кандидату који је положио стручни испит у другим установама/институцијама по програму који није исти као програм из Правилника о полагању стручног испита у средњој школи;

11. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

12. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

13. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца у коме је наведена врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла, за радна мјеста за пријем у радни однос лица са искуством;

14. увјерење из тачке 6. општих услова конкурса;

15. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца, Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

14. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида, Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

16. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца, Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Увјерење из тачке 4. и 5. општих услова конкурса за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Тестирање које се односи на познавање струке и послова прописаних за радно мјесто на које је кандидат конкурисао је 3.11.2020. године у 10 часова. Интервју са циљем процјене професионалних карактеристика, исказаних способности и компетенција кандидата је 3.11.2020. године, након тестирања. Тестирање и интервју се врше у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса након прегледа достављене документације биће објављен на огласној табли школе 30.10.2020. године до 12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуна, неблаговремена  и неовјерена документација неће бити разматрана.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати поштом на адресу ЈУ Средњошколски центар “Сребреница”, Ул. Миливоја Мићића бб. 75 430 Сребреница са назнаком “Пријава на конкурс”.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

***

ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И

ОБРАЗОВАЊЕ “РАДОСТ” БРАТУНАЦ

 расписује:

 

КОНКУРС

за попуну слободног радног мјеста

 

 1. Дипломирани васпитач, са положеним стручним испитом за васпитно-образовни рад, неодређено вријеме – 1 извршилац.

 

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник РС” бр.1/16) испуњавају и услове предвиђене чланом 60. Закона о предшколском васпитању и образовању (“Сл. гласник РС” бр.79/15) и чланом 2. став 1. и 2. Правилника о врсти стручне спреме запослених у предшколској установи (“Сл. гласник РС”, бр. 36/16).

 

Уз пријаву, потписану од стране кандидата, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 62. Закона о предшколском васпитању и образовању (“Сл. гласник РС” бр.79/15).

 

Општи услови:

 

а) Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

б  Да је пунољетан;

в) Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци

г) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Посебни услови:

 

           Поред општих услова кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 52. Закона о предшколском васпитању и образовању (“Сл. гласник РС” бр.79/15), односно да:

 

1) имају најмање први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) имају положен стручни испит за васпитно-образовни рад и

3) имају љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом.  

 

Документација која се прилаже уз пријаву:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Љекарско увјерење (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење о неосуђиваности које ће Јавна установа прибавити службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа (изузев за кандидате који су рођени на територији Федерације БиХ гдје се по федералним законима ово увјерење издаје на лични захтјев физичког лица),

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма или еквивалент

- Овјерену фотокопију додатка дипломе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

- Увјерење о положеном стручном испиту за васпитно-образовни рад,

- Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

 

Дана 2.11.2020. године у 12 часова у просторијама ЈУ за предшколско васпитање и образовање “Радост” Братунац, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

         

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Документа која нису трајног карактера (увјерење о држављанству) не могу бити старија од шест мјесеци.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити  разматране.

 

 

Пријаву са свим подацима и траженом документацијом доставити лично или поштом на адресу: ЈУ за предшколско васпитање и образовање “Радост” Братунац, Доситеја Обрадовића 12.,75 420 Братунац.

***

ЈУ СШЦ “ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”, ШЕКОВИЋИ           

расписује :

КОНКУРС

за пријем наставника на одређено вријеме у школској 2020/2021 години

 

- Физика                                           9 часова, до 31.8.2021. године

- Техничка физика и електротехника       3 часа, до 31.8.2021. године

- Анатомија                                                2 часа, до 31.8.2021. године

- Здравствена њега                                    2 часа, до 31.8.2021. године

- Практична настава (здравствена њега)  3 часа, до 31.8.2021. године

- Хемија                                            8 часова, до 31.8.2021. године

- Конструисање                                3 часа, до 31.8.2021. године

 

 

У радни однос се примају лица са искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова утврђених Законом о раду  (“Службени гласник РС”, број: 1/16 и 66/18) кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број: 41/18 и 35/20),  као и друге услове прописане  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник РС”, број: 34/15 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и техничким школама (“Службени гласник РС”, број: 29/12, 80/14 и 83/15).

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат доставља документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

- Да је држављанин Републике Српске и БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

- Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

- Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности издатим од надлежне здравствене установе, које не може бити старије од 6 мјесеци и које доставља изабрани кандидат, прије заснивања радног односа,

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, за што увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

- Увјерење о подацима из посебног  Регистра  лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, за што увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

- Увјерење да против лица није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Кандидат доставља и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1. Овјерену  фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу  студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања (уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена),

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врсти посла,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

10. Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број: 41/18 и 35/20),  и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу важећег Закона о средњем образовању и васпитању  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана 5.11.2020. године у 12 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће се враћати кандидатима.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар “Петар II Петровић Његош”, ул. Бранка Радичевића бб, 75450 Шековићи, са назнаком “Пријава на конкурс” и назив радног мјеста на које кандидат конкурише.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”, БРАТУНАЦ

расписује :

 

КОНКУРС

за попуних  радних  мјеста

1. Наставник  математике, приправник (8 часова), на одређено, до 31.8.2021. године;

2. Наставник информатике, приправник (10 часова), до повратка радника са функције;

3. Водитељ јутарњег чувања дјеце, лице са искуством и положеним стручним испитом (50% радног времена), до краја наставног процеса 2020/21;

4. Наставник руског језика, приправник, (6 часова), на одређено, до 31.8.2020. године.

5. Психолог (60% радног времена), лице са искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1.   Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2.   Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3.   Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6.  Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

 Увјерења из тачака 4. и 5.  школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа, а увјерење из тачке 6. кандидат доставља уз конкурсну документацију.

 

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) и документацију којом се доказује испуњеност општих услова потребно је доставити документацијом на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедуру пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

 

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

5. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег Послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством (за радна мјеста под редним бројем 3. и 5.)

6. Увјерење о положеном стручном испиту( за радна мјеста под редним бројем 3. и 5. );

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије   ратног војног инвалида;

9. Увјерење општинског органа/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

 

Поред  општих услова прописаних Законом којим се утврђују радни односи и посебних услова прописаних у члану 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17; 31/18; 84/19; 35/20 и 63/20), кандидат треба да испуњава услове предвиђене  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09; 86/10; 25/14 и 76/15). Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедуру пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18; и 26/19)

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број  44/17; 31/18; 84/19; 35/20 и 63/20) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве  кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити дана 5.11.2020. године са почетком у 10 часова (за психолога и наставника математике) и у 11 (за наставника руског језика, информатике и јутарњег чувања), у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно које испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа са кандидатима.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”

Пријаве  са доказима о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу школе: ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Братунац, Петра Кочића бб, 75420 Братунац, са назнаком “За конкурс” или лично  у секретаријат школе.

***

ЈУ “ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА” СРЕБРЕНИЦА

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуну упражњеног радног мјеста

 

- Секретар школе, пуно радно вријеме, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, лице са искуством и положеним стручним испитом, један извршилац.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС” број 1/16 и 66/18), и посебних услова прописаних чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број 44/17, 31/18, 84/19,35/20,63/20) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18 и 26/19), кандидат треба да испуњава и услове предвиђене  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају су:

1. да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га кандидат који буде изабран на конкурсу прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прибавља школа службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5. увјерење о подацима из Посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које прибавља школа службеним путем, а прије заснивања радног односа,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета , полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прилаже кандидат уз пријаву на конкурс.

 

Уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата, са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидати треба да приложе сљедећа документа:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење о држављанству;

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

5. Увјерење о положеном стручном испиту, за радна мјеста за која се тражи лице са искуством и положеним стручним испитом;

6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи, за радна мјеста за која се тражи положен стручни испит;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла ,за радно мјесто за које се тражи искуство;

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији;

9. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку –инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице породице погинулог борца;

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку –инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку –инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

На расписани конкурс право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме, у складу са чл. 113. став 5. Закона.

Право учешћа на конкурсу за радна мјеста за која се тражи лице са искуством и положеним стручним испитом имају и лица из чл. 104. став 6. Закона.

 

Дана 5.11.2020. године, у просторијама ЈУ “Прва основна школа” Сребреница обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса за радна мјеста под редним бројем 1, а интервју обавиће се у 10 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе, најкасније три дана прије заказаног интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

 

 

Уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити документацију у оригиналу или овјереној фотокопији и наведена документација неће бити враћена кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

 

Школа ће писаним путем обавијестити кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве са потребном документацијом  доставити лично или слати на адресу школе - ул. Миливоја Мићића бб, 75430 Сребреница, са назнаком за које радно мјесто се конкурише.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” РОЋЕВИЋ  

 расписује:

 

КОНКУРС

за избор директора школе

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број 1/16 и 66/18), кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник  РС” број 44/17;  31/18;  84/19; 35/20 и 65/20.).

 

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који:

1) има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2) има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из претходне тачке и

3) није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Наставници и стручни сарадници из члана 177. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник  РС” број 44/17 и 31/18; 84/19; 35/20 65/20.) могу равноправно конкурисати на мјесто директора школе.

 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити оригинал или овјерене копије сљедећих докумената:

1) диплому о завршеној стручној спреми,

2) потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

3) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

4) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије ступања на дужност,

5) увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

6) приједлог програма рада директора у четворогодишњем мандату,

7) препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

8) увјерење о држављанству

9) извод из матичне књиге рођених и

10) кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

 

Избор директора школе извршиће се у складу са Правилником о условима и поступку избора и разрешења директора основне школе (“Службени гласник републике Српске” број 49/18).

 

Рок за подношење пријава кандидата на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Достављена документација школи  по овом конкурсу  се неће враћати кандидатима.

 

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

На приједлог министра Влада Републике Српске  именује за директора једног од кандидата са списка.

О резултатима конкурса Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

 

Пријаве на конкурс, са потпуном документацијом, доставити на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Роћевић бб, 75413  Козлук, са назнаком “Пријава на конкурс” –(Не отварати).

Контакт телефон: 056/398-615.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана