ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.09.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.09.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.09.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*************

*****************

ЈУ ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” БРАТУНАЦ

расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Психолог школе, 1 извршилац, (40 % норме), лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до 31.8.2022. године;

2. Наставник ликовне културе, 1 извршилац, 5 часова, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства;

3. Наставник историје, 1 извршилац, 4 часа, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до 31.8.2022. године;

4. Наставник енглеског језика, 1 извршилац, 12 часова, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме;

 

I - Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне или Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5. Да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

6. Да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом, или малољетним лицем, што се доказује увјерењем, које је кандидат дужан доставити.

Поред доказа о испуњавању општих услова, а уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом, адресом и бројем телефона) и напријед наведене документације, потребно је доставити доказе, односно документацију о испуњавању посебних услова на основу којих се врши бодовање кандидата по критеријумима прописаним чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број: 74/18 и 26/19), и то:

II - Посебни услови

1) Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

4) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовно-васпитном процесу;

5) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у основној школи;

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, код којег је радни стаж остварен, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме;                                     

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата, кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају, да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата, неће се разматрати.                     

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју дана 5.10.2021. године у 11 часова, у просторијама школе. 

Након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће објављен на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана, од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса, слати на адресу школе: ЈУ Основна школа “Бранко Радичевић” Братунац, Доситеја Обрадовића бр.6., 75420 Братунац, са назнаком “за конкурс” или лично донијети у секретаријат школе.

***

ЈУ СШЦ “МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”

МИЛИЋИ

расписује

КОНКУРС

за пријем радника на одређено вријеме

 

1.  Наставник електро групе предмета      1 извршилац пуна норма часова                                                                                                                                                 

Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом, потписаном од стране кандидата, кандидати су дужни приложити документацију којом доказују да испуњавају опште и посебне услове конкурса, као и документацију на основу које се врши бодовање и то :

Општи услови:

 а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине - доказује се увјерењем о држављанству,

 б) да је пунољетан, доказује се изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом  личне карте,

 в) да је радно способан што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Посебни услови - приложити:

1. Завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање 240 ECTS и стручним звањем: дипломирани инжењер електротехнике, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, професор електронике, професор електротехнике            

Приложити: овјерену фотокопију дипломе или увјерења о завршеном студију.

2.  Једна година радног искуства у школи; увјерење издато од ранијег послодавца из кога се тачно види које је послове обављао,

3. Положен стручни испит: увјерење о положеном стручном испиту за самосталан образовно-васпитни рад.

Поред документације, којом доказују да испуњавају опште и посебне услове из конкурса кандидати достављају и документацију коју посједују, за бодовање и то: 

1) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

2) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

3) увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Интервју и тестирање кандидата ће се обавити 4.10.2021. године у 9 часова, са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, који формално-правно испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, пошто се исте               не враћају кандидатима.

 Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 Пријаве, са назнаком пријава на конкурс, слати на адресу:

 ЈУ Средњошколски центар “Милутин Миланковић”, Николе Тесле 34,                                                                                 

75446 Милићи

***

ЈУ ТЕХНИЧКИ ШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЗВОРНИК

расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Наставник српског језика - 1 извршилац, (положен стручни испит), 11 часова, неодређено вријеме

2. Наставник српског језика - 1 извршилац, (положен стручни испит), 2 часа, до повратка раднице са породиљског одсуства

3. Дипломирани економиста - 1 извршилац, (приправник), 2 часа, на одређено вријеме до 31.8.2022. године.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. Да је држављанин Републике Српске или БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству.

2. Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.

3. Да је радно способан, што се доказује љекарским уверењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 месеци, и прилаже га само изабрани кандидат, пре заснивања радног односа.

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, и прилаже га само изабрани кандидат.

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, и прилаже га само изабрани кандидат.

6.       Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и прилаже га само изабрани кандидат.

Поред општих услова кандидати су дужни да доставе сљедећа документа:

1.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, и то:

За радно мјесто под бројем 1 и 2:

1.       Професор српског језика, дипломирани филолог за српски језик и књижевност

2.       Професор руског и српског језика

3.       Остала занимања према Правилнику о врсти стручне спреме наставника у средњој школи.

           За радно мјесто под бројем 3:

1.       Дипломирани економиста

1. Додатак дипломи, који садржи податке о просеку оцена током студирања или увјерење високошколске установе о просеку оцена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просеку оцена.

2. Увјерење о положеном стручном испиту ( односи се за радно мјесто 1 и 2).

3. Увјерење о оствареном радном стажу издато од ранијег послодавца (односи се за радно мјесто 1 и 2).

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.

5. Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

6. Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

7. Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Кандидати достављају оверене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће бити обављено дана 5.10.2021. године, са почетком у 8 сати у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за пријављивање кандидата је 8 дана, од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву на конкурс, која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и у којој се мора обавезно навести адреса, контакт и радно мјесто на које конкурише, са потребним документима могу се доставити лично у секретаријат школе или поштом слати на адресу:

ЈУ Технички школски центар Зворник, Каракај 486А, 75400 Зворник, са напоменом “за конкурс”.

Све остале информације везане за конкурс кандидати могу добити путем телефона 056/260-899.

***

ЈУ “ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА” СРЕБРЕНИЦА

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Наставник историје 3 часа на одређено вријеме до 31.8.2022. године, приправник.

2.       Наставник хемије 2 часа на одређено вријеме до 31.8.2022. године са искуством.

3.       Наставник биологије 4 часа на одређено вријеме до 31.8.2022. године приправник.

4.       Водитељ јутарњег чувања у Централној школи и ПШ Поточара 50% норме на одређено вријеме до 30.6.2022. године са искуством.

5.       Наставник физичког васпитања 5 часова на одређено вријеме до 31.8.2022. године са искуством

6.       Дефектолог пуна норма на одређено вријеме до 31.8.2022. године са искуством.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС” број 1/16 и 66/18), и посебних услова прописаних чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18 и 26/19), кандидат треба да испуњава и услове предвиђене  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).

Општи услови које кандидати треба да испуњавају су:

1. да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га кандидат који буде изабран на конкурсу прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прибавља школа службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које прибавља школа службеним путем, а прије заснивања радног односа,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прилаже кандидат уз пријаву на конкурс.

Уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата, са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидати треба да приложе сљедећа документа:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за кандидата који у току студија није положио наведену групу предмета.

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији;

5. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

На расписани конкурс право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме, у складу са чл. 113. став 5. Закона.

Право учешћа на конкурсу за радна мјеста за која се тражи лице са искуством и положеним стручним испитом имају и лица из чл. 104. став 6. Закона.

Дана 30.9.2021. године, у просторијама ЈУ “Прва основна школа” Сребреница обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса за радна мјеста под редним бројем 1, а интервју обавиће се у 10 часова. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе, најкасније три дана прије заказаног интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити документацију у оригиналу или овјереној фотокопији и наведена документација неће бити враћена кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Школа ће писаним путем обавијестити кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично или слати на адресу школе са назнаком за које радно мјесто се конкурише: ЈУ “Прва основна школа”, Ул. Миливоја Мићића бб, 75 430 Сребреница. Контакт тел. 056/440-216                                 

                                     

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана