ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.01.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.01.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.01.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***

ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И

ОБРАЗОВАЊЕ "ПРВИ КОРАЦИ" ВЛАСЕНИЦА

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

Директор ЈУ за предшколско васпитање и образовање "Први кораци" Власеница расписује јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста:

 

• Стручни сарадник – психолог – на неодређено вријеме - 1 извршилац.

 

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", број 1/16) испуњавају и услове предвиђене чланом 60. Закона о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 79/15) и  чланом 3. Правилника о врсти стручне спреме запослених у предшколској установи ("Службени гласник Републике Српске", број 36/16).

 

Уз пријаву, потписану од стране кандидата, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 62. Закона о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 79/15).

 

Општи услови:

а)  Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;

б)  Да је пунољетан;

в)  Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци

г)  Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Посебни услови:

           Поред општих услова кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 52.  Закона о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 79/15), односно да:

 

1. има одговарајући ниво високог образовања - најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стекао високо образовање на студијском програму психологија,

2. има положен стручни испит за васпитно-образовни рад и

3. има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом.

 

Лице које нема положен стручни испит за  васпитно-образовни рад, може да  се прими у радни однос уз обавезу да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана запослења.

 

Опис послова:

- учествује у планирању и програмирању васпитно-образовног рада,

- учествује у праћењу и вредновању васпитно-образовног рада,

- учествује у раду са васпитачима,

- учествује у раду са дјецом,

- учествује у раду са родитељима, односно старатељима,

- учествује у раду са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем дјетета,

- учествује у раду стручних органа и тимова,

- сарађује са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе,

- води документацију, припрема се за рад и стручно се усавршава.

 

Документација која се прилаже уз пријаву на јавни конкурс:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Љекарско увјерење (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак,

- Увјерење о неосуђиваности,

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма или еквивалент,

- Овјерена фотокопија додатка дипломе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о положеном стручном испиту за васпитно-образовни рад или овјерена изјава да ће кандидат положити стручни испит у року од десет мјесеци од дана запослења,

- Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

Дана, 7.2.2020. године, у 12 часова у просторијама ЈУ за предшколско васпитање и образовање "Први кораци" Власеница, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

             Документа која нису трајног карактера (увјерење о држављанству) не могу бити старија од шест мјесеци.

 Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити  разматране.

Пријаву са свим подацима и траженом документацијом доставити лично или поштом на адресу: ЈУ за предшколско васпитање и образовање "Први кораци" Власеница, ул. Вука Караџића бб, 75 440 Власеница, са назнаком "Пријава на јавни конкурс".

***

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" КОЗЛУК

  директор школе доноси одлуку да се  распише:

 

                                                                                                                       

КОНКУРС

 

за пријем у радни однос

 

1. Наставник  физике - 8 часова, одређено вријеме до 31.8.2020. године, један извршилац - са радним искуством и положеним стручним испитом.

Уколико се не јави кандидат са искуством у обзир може доћи и приправник.

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

(1)Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених  или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа

5. увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или  малољетним лицем, што се доказује увјерењем

 

(2) Уз потписану пријаву  поред наведеног, кандидат је дужан доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма,  у одређеној области  или еквивалент, односно одговарајућа стручна спрема у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС" број:77/09; 86/10;25/14;76/15).

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи

предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. увјерење о положеном стручном испиту

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе  о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије из категорије породице погинулог борца,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Дана,  4.2.2020. године,  у 13 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Петар Кочић" Козлук обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појаве на тестирању и интервју, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Пријаве доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ "Петар Кочић" Дринска 70, 75413 Козлук.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у "Гласу Српске".

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли.

***

ЈУ ОШ "КОСТА ТОДОРОВИЋ" СКЕЛАНИ

 

 расписује

                                                                         

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Наставник физике, 6 часова, на одређено вријеме до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац;

2. Наставник хемије, 4 часа, на одређено вријеме до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац;

3. Наставник  биологије, 8 часова, на одређено вријеме до повратка радника са функције, лице са радним искуством и положеним стручним испитом;

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

          Поред општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број 1/16 и 66/18), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17, 31/18 и 84/19) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури  пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број 74/18 и 26/19).

           Право учешћа имају и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17,31/18 и 84/19), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Право учешћа имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17, 31/18 и 84/19).

         Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. став 5. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17, 31/18 и 84/19) и одредбама Правилником о процедури  пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број 74/18 и 26/19) које нису у супротности са Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17, 31/18 и 84/19).

 

  Општи и посебни услови које кандидати треба да испуњавају:

- Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству;

- Да је пунољетан, што се доказује Изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

- Да је радно способан за рад са ученицима, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује Увјерењем о неосуђиваности које школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа;

- Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце (школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа);

-  Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

-  Да имају одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, што се доказује дипломом  о стеченом стручном звању;

       Уз пријаву (потписану од стране кандидата) на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат треба да достави сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и на основу које се врши бодовање по прописаним критеријумима:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5. Увјерење да се кандидат ослобађа полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

6. Увјерење о држављанству;

7. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

 8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа ;

9. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

11. Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

12. Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;  

 

 Тестирање са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 6.2.2020. године у просторијама школе у 13.15 часова, а након тога обавиће се интервју.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање  и интервју а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћане кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Кандидати пријаве достављају лично (у затвореној коверти)  или поштом на адресу: ЈУ Основна школа "Коста Тодоровић" Скелани 75436 Скелани, са назнаком "Комисија за пријем радника".    

 

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана