ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.04.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.04.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 21.04.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода  www.zzzrs.net   или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

*************

ЈУ "ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА" СРЕБРЕНИЦА

Ул. Миливоја Мићића бб, 75430 Сребреница

Расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник разредне наставе у Централној школи, пуна норма на одређено вријеме, до повратка радника са функције вршиоца дужности директора школе, најдаље 90 дана, лице са искуством и положеним стручним испитом, један извршилац.

2. Наставник разредне наставе у ПО Жутица, пуна норма на одређено вријеме, до повратка радника који је због указане потребе распоређен на друго радно мјесто, лице са искуством и положеним стручним испитом, један извршилац.

Поред општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник РС" број 1/16 и 66/18), и посебних услова прописаних чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС" број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник РС" број 74/18 и 26/19), кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС", 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).

Општи услови које кандидати треба да испуњавају су:

1. да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га кандидат који буде изабран на конкурсу прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прибавља школа службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које прибавља школа службеним путем, а прије заснивања радног односа,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прилаже кандидат уз пријаву на конкурс.

Уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата, са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидати треба да приложе сљедећа документа:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење о држављанству;

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

5. Увјерење о положеном стручном испиту, за радна мјеста за која се тражи лице са искуством и положеним стручним испитом;

6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи, за радна мјеста за која се тражи положен стручни испит;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла, за радно мјесто за које се тражи искуство;

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији;

9. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице породице погинулог борца;

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

На расписани конкурс право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме, у складу са чл. 113. став 5. Закона.

Право учешћа на конкурсу за радна мјеста за која се тражи лице са искуством и положеним стручним испитом имају и лица из чл. 104. став 6. Закона.

Дана 5.5.2021. године у просторијама ЈУ "Прва основна школа" Сребреница обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса за радна мјеста под редним бројем 1 и 2, а интервју обавиће се у 10 часова 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе, најкасније три дана прије заказаног интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити документацију у оригиналу или овјереној фотокопији и наведена документација неће бити враћена кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Школа ће писаним путем обавијестити кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве са потребном документацијом  доставити лично или слати на адресу школе са назнаком за које радно мјесто се конкурише:ЈУ "Прва основна школа"

Ул. Миливоја Мићића бб, 75430 Сребреница                                                                                                         

Контакт тел: 056/440-216   

***

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ШЕКОВИЋИ

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Основне школе "Јован Дучић" Шековићи

 

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе "Јован Дучић" Шековићи расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе "Јован Дучић" Шековићи.

II – Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III – Мандат

Мандат директора школе траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор доставља министру документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од  8 (осам) дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV – Услови за учешће на конкурс

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који испуњава услове прописане Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", број:1/16 и 66/18) , услове прописане Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број:44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе ("Службени гласник Републике Српске", бр. 49/18), и то:

Општи и посебни услови

1) да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2) да има општу здравствену способност за рад,

3) да је старији од 18 година,

4) да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и  2. Закона о основном васпитању и образовању образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20),

5) да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 4) овог става,

6) да има предложен програм рада директора  у наредном четворогодишњем мандату,

7) да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

V - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни да доставе:

1) Пријаву  на конкурс са контакт подацима,

2) Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

3) Извод из матичне књиге рођених,

4) Увјерење о држављанству,

5) Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

6) Диплому о завршеној стручној спреми,

7) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

8) Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

9) Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, (наведено увјерење школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност),

10) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

11) Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату и

12) Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен.

Кандидати су дужни доставити документа у оригиналу или овјереној фотокопији и исти неће бити враћени.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или путем поште препоручено на адресу: Јавна установа Основна школа "Јован Дучић" Шековићи, ул. Проте Матије Ненадовића број:5. 75450 Шековићи, са назнаком "Пријава на  конкурс за избор директора".

Конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

VII – Напомене

Школски одбор Јавне установе Основне школе "Јован Дучић" Шековићи ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе "Јован Дучић" Шековићи у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке Владе Републике Српске о избору и именовању директора школе.

***

ЈУ ОШ "АЛЕКСА ЈАКШИЋ" МИЛИЋИ

 Расписује:

                                                                           КОНКУРС

 

На  одређено вријеме

1. Наставник разредне наставе ................................................ 1 извршилац (са положеним стручним испитом, до 30.6.2021).

 

Кандидат  треба да испуњава  опште услове предвиђене Законом о раду  ("Службени гласник Републике Српске", број: 1/16), Услове прописане Законом о основном васпитању образовању  ("Службени гласник Републике Српске", 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10 и  25/14 и 76/15), Правилника о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС", број: 74/18 и 26/19).  

          Општи  и посебни услови које кандидат  треба да испуњава су:

1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је  радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,  злоупотребе опојних средстава.

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуално злостављање и искоришћавање дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

(2)  Увјерење из  тачка 4 и 5. овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа.

 

Посебни услови: 

Уз пријаву  (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, за пријем у радни однос  потребно је доставити поред документације напријед наведене и сљедеће:

1. Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат  који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку  групу предмета,

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,         

5. Додатак  дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи  не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

8. Увјерење општинског/ градског органа управе/ надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

9. Увјерење општинског/ градског органа/ управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.  Увјерење општинског / градског органа управе/ надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се узимати у разматрање.

Тестирање и интервју кандидата ће се обавити 4.5.2021. године у 12 часова у просторијама школе. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе, а кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Конкурс остаје отворен  осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу  ЈУ Основна школа "Алекса Јакшић" Милићи, Ул. Јована Ј. Змаја број 3.  а ближе информације могу се добити на телефон 056/ 745-400.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана