ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 19.05.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 19.05.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 19.04.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода  www.zzzrs.net   или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********************************

**********************************

 

ЈУ ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ” ШЕКОВИЋИ

 расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну  радних  мјеста

 

1. Наставник руског језика - 10 часова седмично, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, лице са радним искуством и положеним стручним испитом   - 1 извршилац,

2. Дефектолог/логопед, пуна норма, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, приправник - 1 извршилац

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

За наведена радна мјеста  пријављени кандидати треба да испуњавају опште услове прописане Законом о раду (“Службени гласник РС”,бр.1/16 и 66/18), услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, бр. 44/ 17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Правилником о стручним профилима и звањима наставника,  стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, 74/18 и 26/19).

 Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20 ),  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Право учешћа на конкурсу за радно мјесто са радним искуством имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању.

Општи и посебни  услови које кандидати треба да испуњавају:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским  увјерењем, издато  од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима не  старије од шест мјесеци, доставиће само одабрани кандидат по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности,  морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз  потписану пријаву (са кратком биографијом и контакт телефоном) и  документације, напријед наведене, којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаном Правилником о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, за пријем у радни однос за радно мјесто лице са радним искуством, под тачком 1,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи, за пријем у радни однос за радно мјесто лице са радним искуством, под тачком 1,

5) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи  податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме, за пријем у радни однос за радно мјесто лице са радним искуством, под тачком 1,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

                Кандидати су дужни доставити  овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

                Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 3.6.2021. године (четвртак)  са почетком у 12 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Јован Дучић” Шековићи.

                 Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа са кандидатима.

                 Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервјуу.  Ако се кандидат не појави на тестирање или  интервју, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

                 Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања посредством  Завода за  запошљавање  Републике Српске.

                  Пријаве са документима доставити на адресу ЈУ Основна  школа “Јован Дучић” Шековићи, ул. Проте Матије Ненадовића број: 5, 75450 Шековићи, са назнаком  - пријава на конкурс -   Тел:056/653-206.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана