ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.03.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.03.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 18.03.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

**************

******************************

 

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ

РОЋЕВИЋ

 

Школски одбор ЈУ Основне школе “Вук Караџић” Роћевић, на сједници одржаној 24.2.2020. године, расписује

 

                                                               КОНКУРС

за избор директора школе

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број 1/16 и 66/18), кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник  РС” број 44/17; 31/18 и 84/19).

 

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који:

1) има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2) има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из претходне тачке и

3) није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Наставници и стручни сарадници из члана 177. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број 44/17 и 31/18; и 84/19;) могу равноправно конкурисати на мјесто директора школе.

 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити оригинал или овјерене копије сљедећих докумената:

1) диплому о завршеној стручној спреми,

2) потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

3) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

4) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије ступања на дужност,

5) увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

6) приједлог програма рада директора у четворогодишњем мандату,

7) препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

8) увјерење о држављанству

9) извод из матичне књиге рођених и

10) кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

 

Избор директора школе извршиће се у складу са Правилником о условима и поступку избора и разрешења директора основне школе (“Службени гласник републике Српске” број 49/18).

 

Рок за подношење пријава кандидата на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Достављена документација школи  по овом конкурсу  се неће враћати кандидатима.

 

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

На приједлог министра Влада Републике Српске именује за директора једног од кандидата са списка.

О резултатима конкурса Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

 

Пријаве на конкурс, са потпуном документацијом, доставити на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Роћевић бб,  75413  Козлук , са назнаком “Пријава на конкурс” –(Не отварати).

Контакт телефон: 056/398-615.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана