ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.11.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.11.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 17.11.2021. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***

***

ЈУ ТЕХНИЧКИ ШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЗВОРНИК

 

 расписује :

 

К О Н К У Р С

за пријем у радни однос

1. Наставник енглеског језика, 1 извршилац, 18 часова (положен стручни испит), на одређено вријеме, до повратака радника са боловања..

2. Наставник енглеског језика, 1 извршилац, 4 часа (приправник), на одређено вријеме, до повратка радника са боловања,

2. Наставник српског језика, 1 извршилац, 2 часа (приправник), на одређено вријеме до 31.08.2022.године.

 

Општи  услови  које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 • Да је држављанин Републике Српске или БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству.
 • Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.
 • Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат, прије заснивања радног односа, (доставља кандидат који буде примљен у радни однос).
 • Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, које увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата, (доставља кандидат који буде примљен у радни однос).
 • Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осиђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата, (доставља кандидат који буде примљен у радни однос).
 • Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, (доставља кандидат који буде примљен у радни однос).

 

Поред општих услова кандидати су дужни да доставе сљедећа документа:

 • Доказ о одговарајућем степену и врсти стручне спреме у четворогодишњем трајању, са најмање остварених  240 EC­TS бодова, и то:

 

 За радно мјесто под бројем 1 и 2:

 1. Професор енглеског језика и књижевности.
 2. Професор кинеског и енглеског језика и књижевности.
 3. Дипломирани филолог-англиста.

             За радно мјесто под бројем 3:

 1. Професор српског језика и књижевности
 2. Професор италијанског језика и књижевности и српског језика и књижевности,
 3. Професор руског и српског језика и књижевности,
 4. Дипломирани филолог-србиста.
 • Доказ о просјечној оцјени током студирања.
 • Увјерење о положеном стручном испиту( за радно мјесто бр 1),
 • Доказ о радном искуству (за радно мјесто бр.1),
 • Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.
 • Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
 • Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу борца Одбрамбено– отаџбинског рата Републике Српске.
 • Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса  ће бити обављено дана 30.11.2021. године, са почетком у 08,00 сати у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Рок за пријављивање кандидата је 8 дана, од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву са потребним документима слати на адресу:

ЈУ Технички школски центар Зворник, Каракај 486А, 75400 Зворник, са напоменом „за конкурс".

Све остале информације везане за конкурс кандидати могу добити путем телефона 056/260-899.

****

ЈУ Основна школа „Вук Караџић" Роћевић

расписује:

 

К О Н К У Р С

за упражњено радно мјесто

1. Наставник  српског  језика – 1 извршилац,  8 часова, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме,  до повратка радника са боловања, са радом у Централној школи у Роћевићу.

Поред општих услова предвиђених Законом о  раду, кандидати  треба  да имају одговарајућу стручну спрему прописану Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" бр. 44/17 и 31/18.) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник" Републике Српске, бр. 77/09, 86/10, 25/14  и 76/15).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури  пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи

(„Службени гласник" Републике Српске број: 74/18 и 26/19).

Кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

1.Пријава на конкурс (потписана од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос) са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената које се достављају;

2.Овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

3.Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио  педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

4.Увјерење о положеном стручном испиту;

5.Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6.Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

7.Увјерење о држављанству;

8.Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

9. Увјерење  о радном стажу издато од ранијег послодавца;

 

10.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статус члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

11.Увјерење  општинског /градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбранбено-отаџбинског рата Републике Српске , уколико  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

12.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбранбено-отаџбинског рата Републике Српске , уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

За радна мјеста  са радним искуством право учешћа  на конкурсу имају и лица  која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају  остале потребне услове, као и лица  која су испуњавале услове по прописима важећим  до ступања на снагу новог Закона о  основном васпитању и образовању у погледу степена и врсте стручне спреме;

13.Љекарско увјерење  не старије од шест мјесеци, које прилаже само изабрани кандидат

након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

14.Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља на дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

15.Увјерење о подацима из посебног  Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, прије заснивања радног односа;

16.Увјерење да против њега  није  покренут  кривични поступак  за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, прије заснивања радног односа.

Увјерења из тачке 14. и 15. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни  доставити  овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве,

односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 30.11.2021. године (уторак) у 10,00 часова  у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса  поставити на огласну таблу.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања преко Завода за  запошљавање у Зворнику  и  дневном листу  „Глас Српске" Бања Лука.

Пријаве  доставити  путем поште на адресу: ЈУ Основна школа „Вук Караџић" Роћевић бб, 75413 Козлук.

***

ЈУ Основна школа „Никола Тесла" Пилица

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

Директор ЈУ Основне школе „Никола Тесла" Пилица, Жељко Машановић,   на основу  Рјешења Просвјетне инспекције број; 24.120/616-263-33-3/21 од 28.10.2021. године, је поништио  дио Одлуке о расписивању конкурса за наставника математике број, 01-827/21 од 13.9.2021. године под редним бр 3. - 12 часова на неодређено вријеме, положен стручни испит и  поништива дио Конкурса  број, 01-827/21. од 13.9.2021. године, а објављен у Гласу Српском 15.9.2021. године, за пријем радника у радни однос за наставника математике – 12 часова на неодређено вријеме, положен стручни испит под редним бројем 3.

***

ЈУ Основна школа „Никола Тесла" Пилица

  расписује:

К О Н К У Р С

За следеће упражњено радно мјесто

1. Професор – наставник математике на неодређено вријеме, 12 часова, приправник

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

(1) Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5) да није уписан у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што се доказује увјерењем из посебног регистра, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

6) да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем које доставља кандидат.

(2) Уз потписану пријаву, поред наведеног, кандидат је дужан доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске", бр. 74/18 и 26/19), и то:

1)овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено

стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области, у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15),

-Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме,

2)Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан

да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4)увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7)увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8)увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9)увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

Дана, 30.11.2021. године у са почетком у 10,00 часова у просторијама ЈУ Основне школе „Никола Тесла" Пилица, обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли  школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа „Никола Тесла" Пилица 75412.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Конкурс објавити у Гласу Српском 17.11.2021. године

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

***

ОСНОВНИ СУД У ВЛАСЕНИЦИ

о б ј а в љ у ј е:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ВОЗАЧ     – 1 извршилац на неодређено вријеме

                   

          ОПИС ПОСЛОВА:

 • Обавља послове управљања службеним возилом суда,
 • Обавља послове одржавања возила у исправном стању,
 • Руководи противпожарним апаратима по потреби,
 • Одговоран је за превоз судија,особља и опреме,
 • Обавља послове курира,
 • Врши и друге послове које му повјери Предсједник суда.

          Кандидат треба да испуњава следеће:

          а) ОПШТИ УСЛОВИ

 • да је држављанин Босне и Херцеговине;
 • да је пунољетан;
 • да има општу здравствену способност за обављање послова радног мјеста;
 • да се не води кривични поступак против те особе
 • да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ,три године прије објављивања конкурса
 • да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова и задатака у државном органу.

 

          б) ПОСЕБНИ УСЛОВИ

 

 • ВКВ возач са положеним возачким испитом „Б"или „Ц" категорије; 1 (једна) година радног искуства на истим или сличним пословима;

 

          Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни доставити оригиналне или овјерене фотокопије докумената о испуњавању општих и посебних услова и то:

 

 • краћа биографија,контакт телефон и адресу пребивалишта
 • увјерење о држављанству,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • љекарско увјерење (уколико кандидат буде изабран),
 • диплому о завршеној наведеној школи,
 • фотокопија возачке дозволе,
 • потврда о радном искуству,
 • увјерење да се не води кривични поступак
 • за испуњавање последњих двију ставки из општих услова,сви кандидати достављају овјерене изјаве.

          Рок подношења пријаве је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса путем Завода за запошљавање Републике Српске. Неблаговремене и непотпуне пријаве на јавни конкурс неће се разматрати.

          Пријаве на конкурс могу се предати непосредно или послати поштом на адресу:

       Основни суд у Власеници,ул.9.јануар бр. 19 ,са назнаком „Комисија за пријем радника".

         

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана