ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.02.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.02.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 17.02.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****************

**************************

ЈУ СШЦ "МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ" МИЛИЋИ

ШКОЛСКИ ОДБОР

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

 

 

 За директора школе може да буде изабрано лице које поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број 01/16 и 66/18) испуњава и посебне услове прописане чланом 129. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 41/18, 35/20 и 92/20) и то:

 

1. да има завршен најмање први циклус студија  у четворогодишњем трајању и најмање остварених 240 ECTS бодова,

2. да има положен стручни испит за обављање васпитно-образовног рада,

3. да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1,

4. да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5. да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе, и

6. да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

 

За директора не може бити изабрано лице на које се односи члан ИЏ став 1. Устава Босне и Херцеговине. (као доказ прилаже се овјерена изјава да кандидат није обухваћен овим чланом)

 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе доказе (оригинал или овјерене фотокопије) о испуњавању услова:

- кратку биографију са подацима о кретању у струци и  оствареним резултатима у васпитно-образовном раду,

- диплому о стеченом образовању,

- увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно-образовног рада

- програм рада у наредном четворогодишњем мандатном периоду,

- увјерење о радном искуству у школи (тачка 3. услова)

-  извод из матичне књиге рођених,

-  увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

- љекарско увјерење о општој здравственој способности за рад, доставља накнадно, изабрани кандидат,

- увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак, ( тачка 4. услова).

 

Директор школе именује се на период од 4 године, почев од 1.4.2021. године.

 

Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.

 

Пријаве се могу доставити лично  или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ Средњошколски центар "Милутин Миланковић" Милићи, Николе Тесле 34  75446  Милићи,  са назнаком "Пријава на јавни конкурс за избор и именовање директора  школе".

 

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране.

 

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

 

О резултатима конкурса кандидати ће бити  писменим путем обавијештени након одлуке Владе о именовању.

***

ЈУ ОШ "АЛЕКСА ЈАКШИЋ" МИЛИЋИ

расписује:

КОНКУРС

на одређено вријеме

 

1. Наставник географије  4  часа …. ....................................................1 извршилац

(са искуством и положеним стручним испитом  до  31.8.2021),

Кандидат  треба да испуњава  опште услове предвиђене Законом о раду  ("Службени гласник Републике Српске", број: 1/16, 66/18), Услове прописане Законом о основном васпитању и образовању  ("Службени гласник Републике Српске", 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 61/20) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10 и  25/14), Правилника о процедури и критеријумима  пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник РС", број: 74/18 и 26/19).  

          Општи  и посебни услови које кандидат  треба да испуњавају су:

1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је  радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности злостављања дјеце, трговине људима, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,  злоупотребе опојних средстава , за кандидата који буде изабран школа ће тражити службеним путем,

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуално злостављање и искоришћавање дјеце,

6.  Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

(2)  Увјерење из тачке 4 и 5.  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа.

Посебни услови:

Уз пријаву  потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, за пријем у радни однос  потребно је доставити поред документације напријед наведене и сљедеће:

1. Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

2. Додатак  дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи  не постоје подаци  о просјеку оцјена,

3. Увјерење  о положеном стручном испиту,

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење (уколико се тражи приправник).

7. Увјерење општинског/ градског органа управе/ надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

8. Увјерење општинског/ градског органа/ управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9.  Увјерење општинског / градског органа управе/ надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве  кандидата неће се узимати у разматрање.

Тестирање и интервју кандидата ће се обавити 26.2.2021. године у 10.30 часова  у просторијама школе. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе, а кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Конкурс остаје отворен  осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу  ЈУ Основна школа "Алекса Јакшић" Милићи, Улица Јована Ј. Змаја број 3.  а ближе информације могу се добити на телефон  056/ 745-400.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

 ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" ЗВОРНИК

расписује:

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

                          

1. Наставник биологије, приправник, 1 извршилац на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, 10 часова у ЈУ Основна школа "Свети Сава" Зворник.

Поред општих услова утврђених законом којим се уређују радни односи кандидати треба да  испуњавају и услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС", број 74/18 и 26/19). 

Кандидати на конкурс су дужни доставити  сљедећу документацију:

1) пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата ), са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената који се достављају,

2) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,  односно диплому стечену након завршених  интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

3) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4) увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

5) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

6) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

8) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством, 

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике  Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца,

12) извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

13) увјерење о држављанству,

14) љекарско увјерење о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије ступања на дужност,

15) увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

16) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

17) увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачке 15. и 16. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу за радна мјеста за лица са радним искуством имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС" број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20).                                                                

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса одржаће се 1.3.2021. године у 12 часова, у просторијама ЈУ ОШ "Свети Сава" Зворник.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу школе, а кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Уколико се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у новинама "Глас Српске" Бањалука.

Пријаве на конкурс са потпуном  документацијом доставити на адресу: ЈУ Основна школа "Свети Сава"   Зворник, ул. Светог Саве 71А, са назнаком: "Пријава на конкурс" и навести назив радног мјеста на које се кандидат пријављује.

Контакт телефон: 056/490-615

***

ОСНОВНИ СУД У СРЕБРЕНИЦИ 

 расписује :

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

 

1) Дактилограф – записничар, два (2) извршиоца, на неодређено вријеме, уз пробни рад у складу са Законом.

 

    Општи услови које кандидати морају испуњавати:

- да је држављанин Босне и Херцеговине,

- да је старији до 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да се против њега не води кривични поступак,

- да није осуђиван на кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе,

 

Посебни услови које кандидати морају испуњавати :

 

- средња стручна спрема IV степен, са положеним испитом дактилографа I-А или I-Б класе

- познавање рада на рачунару,

- најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима

 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказ о испуњавању општих и посебних услова, и то:

- извод из матичне књиге рођених

- овјерену копију личне карте,

- увјерење о држављанству,

- увјерење суда о невођењу кривичног поступка,

- овјерену копију свједочанства о завршеној ССС - IV степен,

- потврду, сертификат или други доказ о познавању рада на рачунару,

- сертификат о положеном испиту за дактилографа

- потврду о неосуђиваности или извод из казнене евиденције,

- доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, потврда од стране послодавца, и сл.).

 

Доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре, али прије доношења рјешења о пријему.

 

Кандидати који буду испуњавали све услове конкурса и уђу у ужи избор биће позвани на провјеру радних способности према "Правилнику о спровођењу провјере радне способности и интервју са конкурсном комисијом", о чему ће бити обавијештени телефонским путем на контакт број који су дужни оставити уз пријаву или е-маил адресу. Неодазивање кандидата на провјеру радних способности и интервју, комисија ће сматрати одустајањем кандидата од конкурса. Правила провођења провјере радне способности и интервјуа биће објављена на њеб страници суда.

 

Пријаву на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова кандидати требају доставити у пријемну канцеларију Основног суда у Сребреници или путем поште у затвореној коверти на адресу:

Основни суд Сребреница, Сребреничког одреда бр. 4, 75 430 Сребреница, са назнаком "Пријава на конкурс за радно мјесто: __________ - не отварај".

 

На полеђини коверте навести: име и презиме кандидата, адресу, телефон.

 

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневним новинама. Конкурс ће бити објављен и на њеб страници суда и огласној табли Филијале ЈУ Завод за запошљавање РС у Сребреници.

 

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове из јавног конкурса неће се узимати у разматрање.

 

О резултатима конкурса сви кандидати ће бити обавијештени писаним путем.

 

***

ЈУ "ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА" СРЕБРЕНИЦА

расписује :

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1.       Професор разредне наставе (професор/наставник разредне наставе), пуна норме, на одређено вријеме, у трајању до 12 мјесеци, односно до стицања услова за полагање приправничког испита, приправник, један извршилац¸ "Одлуком о одобравању средстава за финансирање зарада приправника са ВСС", која је донесена дана 20.10.2020. године од стране Управног одбора ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске број 02.7.6/0601-80-2/20, тражи се приправник из категорије дјеце погинулих бораца Републике Српске.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник РС" број 1/16 и 66/18), и посебних услова прописаних чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС" број 44/17, 31/18, 84/19,35/20,63/20) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник РС" број 74/18 и 26/19), кандидат треба да испуњава и услове предвиђене  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС" 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају су:

- да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

- да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - доказује се увјерењем о неосуђиваности  које школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата).

Уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата, са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидати  треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе  о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

- Увјерење о држављанству;

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

- Увјерење издато од завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Дана 25.2.2021. године, у просторијама ЈУ "Прва основна школа" Сребреница обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса за радна мјеста под редним бројем 1, а интервју обавиће се у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити документацију у оригиналу или овјереној фотокопији и наведена документација неће бити враћена кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Школа ће писаним путем обавијестити кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве са потребном документацијом  доставити лично или слати на адресу школе: 

ЈУ "Прва основна школа", Ул. Миливоја Мићића бб, 75430 Сребреница                                                                                                           

 Контакт тел: 056/440-216       

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана