ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 16.09.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 16.09.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 16.09.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

*********

**********

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

ЧЕЛОПЕК

директор школе доноси одлуку да се распише

ОГЛАС

за пријем радника

          На одређено вријеме:  

          1. Наставник српског језика, пуна норма, до повратка радника – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом.

          2. Наставник руског језика, за 12 часова, до 31.8.2021. године – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом.

          3. Наставник демократије, за 7 часова до 31.8.2021. године – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом.

          Кандидати треба да поред општих услова, предвиђених Законом о раду, Законом о основном  васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Сл. гласник РС” бр. 74/18, 26/19), испуњавају и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Сл. гласник РС” 77/09; 86/10; 25/14).

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу важећег Закона о основном васпитању и образовању, испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме. 

          Уз пријаву (потписану од стране кандидата) потребно је доставити сљедеће документе:

1. родни лист или копију личне карте,

2. увјерење о држављанству,

3. овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

4. као и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова, предвиђену чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.  

5. Љекарско увјерење, увјерење да није осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малолетним лицем, као и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, доставиће кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

          Пријаве које су неблаговремене или непотпуне неће се разматрати.

          Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу.        

          Тестирање и интервју обавиће се 2.10.2020. године у школи у Челопеку, са почетком у 9 часова и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

          Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

          Пријаве слати на адресу: ЈУ ОШ “Десанка Максимовић” Челопек бб, 75400 Зворник.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” ЗВОРНИК

расписује

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

                                 

1. Наставник руског језика, приправник, 2 извршиоца на одређено вријеме:

- пуна норма (до повратка радника са боловања) и

- 18 часова (до повратка радника са боловања).

 

Поред општих услова утврђених законом којим се уређују радни односи кандидати треба да  испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника у школи (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). 

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18 и 26/19). 

 

Кандидати на конкурс су дужни доставити  сљедећу документацију:

1) пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата ), са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената који се достављају,

2) овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених  интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

3) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4) увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

5) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

6) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

8) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством, 

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике  Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца,

12) извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

13) увјерење о држављанству,

14) љекарско увјерење о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије ступања на дужност,

15) увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

16) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

17) увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачке 15. и 16. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу за радна мјеста за лица са радним искуством имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20).                                                                

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. 

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса одржаће се 28.9.2020. године у 12 часова, у просторијама ЈУ ОШ “Свети Сава” Зворник.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу школе, а кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Уколико се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у новинама “Глас Српске” Бањалука.

Пријаве на конкурс са потпуном  документацијом доставити на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава”  Зворник, ул. Светог Саве 71А, са назнаком: “Пријава на конкурс” и навести назив радног мјеста на које се кандидат пријављује.

Контакт телефон: 056/490-615

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” РОЋЕВИЋ

 

расписује:

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Наставник  ликовне културе - 1 извршилац,  за 4 часа седмично, на одређено  вријеме до 31.8.2021. године, приправник.

 

Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидати треба да имају: 

- одговарајућу стручну  спрему прописану Законом о основном васпитању и  образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17; 31/18;84/19; и  35/20)  и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број :77/09, 86/10, 25/14, 76/15 ).

Пријем у радни однос извршиће  се  у  складу  са Правилником  о  процедури  пријема, критеријумима за  пријем  у радни однос и начину бодовања  кандидата у основној школи.  (“Службени гласник Републике Српске”,  број: 74/18. и  26/19.)

Кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

1. Пријава на конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос), са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената које се достављају.

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена  копија личне карте,

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

8. Увјерење  општинског /градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , уколико  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

За радна мјеста  са радним искуством право учешћа  на конкурсу имају и лица  која су стекла радни стаж ван школе  у трајању  од најмање годину дана  у струци уколико испуњавају  остале потребне услове као и лица  која су испуњавале услове по прописима важећим  до ступања на снагу новог Закона о  основном васпитању и образовању у погледу степена и врсте стручне спреме.

10. Љекарско увјерење  не старије од шест мјесеци  и  које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

11. Увјерење о подацима из посебног  Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, прије заснивања радног односа,

12 . Увјерење да против њега  није  покренут  кривични поступак  за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни  доставити  овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се  узимати у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса  обавиће се дана 25.9.2020. године (петак) у 10 часова  у просторијама школе.

Кандидат се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појави на тестирању и интервју, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса  поставити на огласну таблу.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања  преко Завода за  запошљавање у Зворнику  и  дневном листу “Глас Српске” Бањалука.

Пријаве  доставити  путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Роћевић бб, 75413  Козлук.

***

ЈУ ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” БРАТУНАЦ

расписује

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

Расписује се конкурс за пријем радника у ЈУ Основној школи “Бранко Радичевић” Братунац:

   

1.  Наставник енглеског језика , 16 часова, – 1 извршилац, у подручним школама, са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до 31.8.2021;

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидат треба да поред општих услова  предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број: 1/16, 66/18) и посебних услова предвиђених  чланом 104. став 2. и став  3. Закона о основном васпитању  и образовању (“Службени гласник РС” број  44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник  РС” број:74/18, 26/19), испуњава и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС”, 77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

Кандидати су дужни  доставити сљедећа документа:

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс) са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни  доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству

2. Извод из матичне књиге рођених

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем суда које не може бити старије од три мјесеца - доставља кандидат.

 

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средства школа ће прибавити службеним путем, за кандидате који буду изабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 

Увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију из члана 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником и то:

 

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета који је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

8. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако  се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. Увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

10. Увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурс, за радна мјеста за која се тражи радно искуство, имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном образовању и васпитању као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Избор кандидата вршиће се у складу са Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18, 26/19).

 

Тестирање  и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 29.9.2020. године са почетком у 10 часова у просторијама централне школе у Братунцу.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће узети у разматрање.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потпуном документацијом доставити лично или путем поште на адресу:

ЈУ Основна школа „Бранко Радичевић”, Доситеја Обрадовића 6,

75420 Братунац, са назнаком “Пријава на конкурс”

Контакт телефон: 056/420-212, 420-211

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана