ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.07.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.07.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 15.07.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице

***********

*************

ОСНОВНИ СУД У ЗВОРНИКУ

 

 расписује

 

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника - волонтера у Основном суду у Зворнику

 

Пријем судијског приправника - волонтера ради обављања праксе, оспособљавања за самосталан рад и полагање правосудног испита, односно ради стицања одговарајућег радног искуства - два (2) извршиоца у одређеном трајању од двије године.

 

Кандидати који се пријављују морају испуњавати опште и посебне услове.

Општи услови су:

- да је држављанин Републике Српске или БиХ,

- да је старији  од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да се против њега не води кривични поступак.

 

Посебни услови су:

- дипломирани правник без радног искуства у траженом образовању.

 

Потребна документе уз пријаву на конкурс (оригинали или овјерене копије):

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- диплому о завршеном високом образовању VII степена - правне струке (240 ECTS бодова), или увјерење о дипломирању,

- увјерење факултета о просјеку оцјена након завршеног студија,

- увјерење Завода за запошљавање о дужини трајања незапослености након стицања    дипломе високог образовања VII степена,

- копију личне карте,

- увјерење суда о невођењу кривичног поступка.

 

Изабрани кандидати прије ступања на рад, достављају увјерење о радној способности, а суд ће за изабрана лица доказ о осуђиваности прибавити службеним путем.

 

Рок за подношење пријаве са прилозима о испуњавању услова је 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

 

Кандидати могу доставити пријаве путем поште или непосредно предати на адресу Основног суда у Зворнику, ул. Светог Саве бр. 122. са назнаком “Пријава на конкурс”.

 

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављен разговор - интервју,            а приликом избора водиће се рачуна о просјечној оцјени постигнутој на факултету, дужини студирања, дужини пријављености на биро, а непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

***

ОСНОВНИ СУД У СРЕБРЕНИЦИ

расписује:

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну радних мјеста у Основном суду Сребреници

 

 

1. Опис радног мјеста

 

- Стручни сарадник - 1 (један) извршилац

Радни однос се заснива на неодређено вријеме.

 

Опис послова: поступа и врши послове у складу са одредбама Закона о судовима Републике Српске, помаже судији у проучавању и припремању предмета за расправе, проучава правна питања, судску праксу и правну литературу у вези са радом на појединим предметима из надлежности суда, ради на изради нацрта судских одлука, по овлашћењу и под надзором и упутствима судија врши стручне послове које му повјери судија, по овлашћењу и под надзором судија поступа у Систему за електронско подношење и обраду предмета мале вриједности тзв. комуналних предмета (СОКОП-Мал) чија је примјена одлуком ВСТВ-а БиХ постала обавезна у свим првостепеним судовима у БиХ, те обавља друге послове у складу са законом.

 

2. Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

2.1. Општи услови које кандидати морају испуњавати:

2.1.1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2.1.2. да је старији од 18 година,

2.1.3. да има општу здравствену способност,

2.1.4. да се против њега не води кривични поступак, односно да није подигнута оптужница нити је изречена неправоснажна судска пресуда;

2.1.5. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима,

2.1.6. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса.

 

 

2.2. Посебни услови које кандидати морају испуњавати:

2.2.1. VII степен стручне спреме, дипломирани правник,

2.2.2. положен правосудни испит,

2.2.3. познавање рада на рачунару.

 

3. Потребни документи

 

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова за пријем у радни однос, и то оригинал или овјерене фотокопије сљедећих докумената:

- личне карте или пасоша,

- увјерења о држављанству,

- увјерења о неосуђиваности из тачке 2.1.4. јавног конкурса

- увјерења из тачке 2.1.5. јавног конкурса

- изјаве из тачке 2.1.6. јавног конкурса

- дипломе о завршеној стручној спреми,

- увјерења о положеном правосудном испиту

- дипломе о познавању рада на рачунару

 

Изабрани кандидат дужан је да у року од 7 дана од објављивања резултата конкурса на огласној табли суда, достави оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената: увјерења о општој здравственој способности.

 

Ако изабрани кандидат наведене доказе не достави у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата  по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да поступи у складу са горе наведеним.

 

За кандидате који буду примљени у радни однос обавезан је пробни рад у складу са Законом.

 

4. Рок и начин подношења пријаве на конкурс

 

Јавни оглас биће објављен у дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници овог суда https://ossud-srebrenica.pravosudje.ba /, као и на огласној плочи Завода за запошљавање Републике Српске, а рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова и обавезном назнаком “ЗА КОНКУРС - НЕ ОТВАРАЈ” се могу доставити лично на писарницу Основног суда у Сребреници или путем поште, на адресу: Основни суд у Сребреници, улица Сребреничког одреда бб, 75430 Сребреница.

Непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из конкурса, одбациће се.

Прије доношења одлуке о избору, са кандидатима који буду испуњавали опште и посебне услове из конкурса обавиће се интервју и/или тестирање, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени поштом или телефоном.

***

ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста службеника

 

I Начелник општине Шековићи расписује јавни конкурс за пријем службеника  у радни однос на неодређено вријеме на упражњено радно мјесто:

 

1. Самостални стручни сарадник за финансијско управљање и контролу -

- један извршилац

                                                                                               

II Опис послова:

 

Самостални стручни сарадник за финансијско управљање и контролу обављаће послове у складу са  Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи општине Шековићи.

 

III Општи услови за кандидате

 

1. Да су кандидати држављани Босне и Херцеговине, односно Републике Српске,

2. Да су  старији од 18 година,

3. Да имају општу здравствену способност,

4. Да се против њих не води кривични поступак,

5. Да нису осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које их  чини неподобним за обављање послова у Општинској управи јединице локалне самоуправе,

6. Да нису отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у  БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

7. Да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи.

 

IV Посебни услови за кандидате

 

1. ВСС, економског смјера или први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент

- најмање три године радног искуства  у струци

- положен стручни испит за рад у управи.

 

VII Потребна документација

 

Уз пријаву на конкурс и  биографију кандидат је дужан да приложи доказе о испуњавању општих и посебних услова.

 

1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже:

- фотокопију личне карте или пасоша

- увјерење о држављанству БиХ, односно Републике Српске,

-  увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

-  изјаву да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса

- изјаву да код кандидата не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе,

-  изјаву да се на кандидата не односе одредбе члана 9. став 1. Устава БиХ

 

2. Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат је дужан приложити фотокопије сљедећих докумената:

- диплому о стеченом степену образовања,

- увјерење о положеном стручном испити за рад у општинској управи,

 - исправу којом се доказује радно искуство (увјерење).

 

Тражену документацију кандидати достављају као оригиналну документацију или овјерену фотокопију.

 

Са свим кандидатима који према конкурсној процедури испуњавају законом предвиђене услове Комисија за пријем обавиће разговор –интервју, а о мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

Напомена: кандидати треба да доставе увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци, увјерење о неосуђиваности и невођењу кривичног поступка - не старије од три мјесеца, увјерење о општој здравственој способности – не старије од 90 дана.

Увјерење о општој здравственој способности доставиће само изабрани кандидати.

 

VIII Рок за подношење пријава

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: Општина Шековићи, Комисија за пријем службеника,  Ул. Јосипа Ковачевића  бб, са назнаком: Пријава на јавни конкурс за пријем службеника.

 

Јавни конкурс биће објављен у “Службеном гласнику РС” дневном листу “Глас Српске”, на огласној табли Општине и на општинској web -страници: www.sekovici.ors .

 

Уколико конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

***

 

ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И

ОБРАЗОВАЊЕ “ПРВИ КОРАЦИ” ВЛАСЕНИЦА

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

Директор ЈУ за предшколско васпитање и образовање “Први кораци” Власеница расписује јавни конкурс за  пријем приправника, на одређено вријеме у трајању од годину дана и то:

 

1. Дипломирани васпитач предшколског васпитања и образовања са 240 ECTS -  1 извршилац.

 

 

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16) испуњавати и услове предвиђене чланом 60. Закона о предшколском васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 79/15) и  чланом 3. Правилника о врсти стручне спреме запослених у предшколској установи (“Службени гласник Републике Српске” број 36/16).

 

Уз пријаву, потписану од стране кандидата, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 62. Закона о предшколском васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 79/15).

 

Општи услови:

а) Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;

б) Да је пунољетан;

в) Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци

г) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Посебни услови:

           Поред општих услова кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 52.  Закона о предшколском васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 79/15), односно да:

 

1) има одговарајући ниво високог образовања – најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стекао високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања,

2) има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом.

 

Опис послова:

 

Приправник је лице које се прима у радни однос на одређено вријеме ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла, које након завршеног  образовања први пут заснива радни однос  у том степену стручне спреме или звања.

 

Документација која се прилаже уз пријаву на јавни конкурс:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Љекарско увјерење (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа на одређено вријеме),

- Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак,

- Увјерење о неосуђиваности,

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма или еквивалент,

- Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

Дана, 27.7.2020. године, у 12 часова у просторијама ЈУ за предшколско васпитање и образовање “Први кораци” Власеница, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

            Комисија ће извршити рангирање кандидата на основу интервјуа и приложене документације.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

             Документа која нису трајног карактера (увјерење о држављанству) не могу бити старија од шест мјесеци.

 Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

            Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити  разматране.

Пријаву са свим подацима и траженом документацијом доставити лично или поштом на адресу: ЈУ за предшколско васпитање и образовање “Први кораци” Власеница, ул. Вука Караџића бб, 75 440 Власеница, са назнаком “Пријава на јавни конкурс”.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана