ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14.11. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 14.11. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********

*****************

 

ЈУ СШЦ “ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

ШЕКОВИЋИ

 

 расписује

 

КОНКУРС

за пријем наставника на одређено вријеме у школској 2018/2019 години

 

 

1. Основи електротехнике.......................2 часа, до 31.8.2019. године, приправник

 

 

 

Поред општих услова утврђених Законом о раду  (“Службени гласник РС”, број: 1/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број: 41/18),  као и друге услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС”, број: 29/12, 80/14 и 83/15).

 

 

Општи услови које кандидати морају да испуњавају су:

• Да је држављанин Републике Српске и БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

• Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

• Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем издатим од надлежне здравствене установе, које не може бити старије од 6 мјесеци и које доставља изабрани кандидат, прије заснивања радног односа,

• Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за шта увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата.

• Да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, за шта увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата.

 

 

Уз потписану пријаву, потребно је доставити и сљедећу документацију:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном образовању у којој је наведено потребно стручно звање, (240 ECTS бодова),

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања (уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена),

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу важећег Закона о средњем образовању и васпитању  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана, 27.11.2018. године, у 13.15 часова.

 

Пријављени кандидати неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће се враћати кандидатима.

 

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар “Петар II Петровић Његош”, ул. Бранка Радичевића бб, 75450 Шековићи, са назнаком “Пријава на конкурс” и назив радног мјеста на које кандидат конкурише.

 

***********

 

ОСНОВНИ СУД У ЗВОРНИКУ

 расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем  у радни однос

 

1. Уписничар - 1 извршилац, на неодређено вријеме, уз обавезан пробни рад у трајању од 3 мјесеца.

 

2. Архивар-уписничар - 1 извршилац, на неодређено вријеме, уз обавезан пробни рад у трајању од 3 мјесеца.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати за наведена радна мјеста треба да испуњавају и посебне услове:

- завршена средња стручна спрема – IV степен, општег, економског или техничког смјера, положен стручни испит, познавање рада на рачунару, 1 (једна) година радног искуства на истим или сличним пословима.

 

За наведена радна мјеста уз пријаву на оглас кандидати су дужни приложити сљедећу документацију:

- краћу биографију, контакт телефон и адресу пребивалишта,

- диплому о завршеној наведеној средњој школи или увјерење,

- увјерење о положеном стручном испиту,

- увјерење о држављанству Републике Српске или БиХ,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење или потврду о радном искуству у траженом степену образовања, издату од  послодавца,

- увјерење да се не води кривични поступак, док о ранијој неосуђиваности суд ће  прибавити по службеној дужности.

 

По доношењу одлуке о пријему, изабрани кандидати су дужни доставити и увјерење о здравственој способности.

 

Приложена документа уз пријаву морају бити оригинална или овјерене фотокопије.

 

Рок за подношење пријава, са прилозима о испуњавању услова је 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Пријаве на оглас заинтересовани кандидати могу доставити путем поште или непосредно предати на адресу Основног суда у Зворнику, ул. Светог Саве бр. 122, са назнаком “Пријава на оглас”.

 

Са кандидатима који испуњавају услове биће обављен разговор (интервју) о чему ће кандидати бити обавијештени поштом или телефонским путем на контакт телефон који су дужни навести у пријави.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

 

               ******************

 

 

ОСНОВНИ СУД У ЗВОРНИКУ

 

расписује

 

ПОНОВЉЕНИ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника-волонтера у Основном суду у Зворнику

 

- Пријем судијског приправника - волонтера ради обављања праксе, оспособљавања за самосталан рад и полагање правосудног испита, односно ради стицања одговарајућег радног искуства – три (3) извршиоца у одређеном трајању од двије године.

 

Кандидати који се пријављују морају испуњавати опште и посебне услове.

Општи услови су:

- да је држављанин Републике Српске или БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да се против њега не води кривични поступак.

 

Посебни услови су:

- дипломирани правник без радног искуства у траженом образовању.

 

Потребна документе уз пријаву на конкурс (оригинали или овјерене копије):

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- диплома о завршеном високом образовању VII степена - правне струке (240 ECTS бодова), или увјерење о дипломирању,

- увјерење факултета о просјеку оцјена након завршеног студија,

- увјерење Завода за запошљавање о дужини трајања незапослености након стицања дипломе високог образовања VII степена,

- копија личне карте,

- увјерење суда о невођењу кривичног поступка.

 

Изабрани кандидати прије ступања на рад, достављају увјерење о радној способности, а суд ће за изабрана лица доказ о осуђиваности прибавити службеним путем.

 

Рок за подношење пријаве са прилозима о испуњавању услова је 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

 

Кандидати могу доставити пријаве путем поште или непосредно предати на адресу Основног суда у Зворнику, ул. Светог Саве бр. 122. са назнаком “Пријава на конкурс”.

 

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављен разговор - интервју, а приликом избора водиће се рачуна о просјечној оцјени постигнутој на факултету, дужини студирања, дужини пријављености на биро, а непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

************

 

ОПШТИНА СРЕБРЕНИЦА

 

 расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњених радних мјеста

у Општинској управи Сребреница на неодређено вријеме

 

 

I - Расписује се јавни  конкурс за  попуну упражњених радних мјеста на неодређено вријеме  у општинској управи општине Сребреница, и то:

1. Ватрогасац ............................................................................................................................1 извршилац,

2. Ватрогасац – телефониста ...............................................................................................3 извршиоца,

II - Опис послова

Опис послова од тачке 1. до тачке 2. утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи општине Сребренице (“Службени гласник општине Сребренице”, број: 2/17).

- Ватрогасац (радно мјесто 4.11.б) - Спашава људе, материјална добра и осталу имовину угрожену пожаром. Гаси пожаре и учествује у отклањању посљедица од пожара и других елементарних непогода. Ради на сталном стручном оспособљавању на свим задацима у оквиру јединице. Рукује цјелокупном ватрогасном техником за гашење и спашавање. По завршетку интервенције на гашењу пожара и других интервенција спрема опрему која је у току гашења односно интервенције коришћена. Приликом гашења пожара прати ток пожара и уочава трагове који могу послужити при утврђивању узрока пожара, те о томе даје потребне податке. Ради на одржавању ватрогасних справа и опреме као и њихово чишћење.  Обавља дежурство, односно обезбјеђује мјесто пожара када је то неопходно. Дежура у просторијама јединице и води рачуна о хигијени истих, контролише и води рачуна  о исправности радио и телефонске везе. Све радње и уочене недостатке уноси у књигу дежурства и друге књиге евиденције. У изузетним приликама управља возилима категорије за коју посједује дозволу. Обавља и друге послове и задатке по налогу старјешине.

Статус и категорија радног мјеста: намјештеник

 

- Ватрогасац – телефониста (радна мјеста 4.17.б, 4.18.б и 4.19.б) - Обавља оперативно-техничке послове руковања и контроле исправности радио и телефонске везе.  Прима дојаве пожара и других елементарних непогода гдје се тражи помоћ јединице. Записује дојаве, тј. податке о мјесту, времену и врсти догађаја у обрасцу о пријави.  Провјерава сумњиве дојаве о пожарима и догађајима које су упућене телефоном.  Успоставља радио везу са посадом возила која интервенише и непрестано је одржава.  О свим интервенцијама обавјештава дежурну службу полицијске станице Сребреница и центар за обавјештавање и узбуњивање према утврђеним шифрама јављања. Уредно води евиденцију о одласку, времену задржавања и повратку јединице у сједиште тј. дневник рада, књигу примопредаје дежурства и остале књиге евиденција.  У случају потребе тражи помоћ од Електродистрибуције за искључење струје, комунално предузеће за преусмјеравање воде, хитну помоћ и остале субјекте.  Стално ради на проучавању и коришћењу карте подручја које обухвата општина с циљем бржег сналажења и упућивања јединице на интервенцију (најкраћи и најбезбједнији пут).  По наређењу или самоиницијативно обавјештава раднике о мобилизацији.  Учествује у акцији гашења пожара по наређењу старјешине јединице.  Обавља и друге послове и задатке који му нареди старјешина јединице

- Статус радног мјеста: намјештеник.     

III - Неспојивост и сукоб интереса 

Кандидат не може обављати дужност, активност или бити на положају који  је неспојив са дужношћу службеника како је прописано у члану 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16). Ове одредбе се односе и на намјештенике.

IV - Општи услови

1. да  је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

2. да је  старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично  дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини  неподобним за обављање  послова у градској, односно општинској управи,

5. да није  отпуштан из  органа управе  као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и

6.  да није у сукобу интереса, односно да  не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи.

 

 

V - Посебни услови

- за радно мјесто под редним бројем 1.

• школска спрема: III или IV степен - ССС (техничког, ватрогасног, грађевинског, металског, браварског, електро, или хемијског смјера)

• радно искуство:  6 (шест) мјесеци,

• посебан стручни испит: положен стручни испит за професионалног ватрогасца или за руководиоца акције гашења пожара,

• возачки испит: положен возачки испит “Б” или “Ц” категорије за управљање моторним возилима

 

- за радно мјесто под редним бројем 2.

• школска спрема: III или IV степен - ССС (техничког, ватрогасног, грађевинског, металског, браварског, електро, или хемијског смјера)

• радно искуство: 6 (шест) мјесеци,

• посебан стручни испит: положен стручни испит за звање професионални ватрогасац

• возачки испит: положен возачки испит “Б” или “Ц” категорије за управљање моторним возилима

 

VI – Пријава на јавни конкурс

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу – Пријава на јавни конкурс, која је доступна на интернет Општинске управе Сребреница, а може се преузети и у шалтер сали Општинске управе Сребреница.

Тачност  података  наведених  у  обрасцу  пријаве  на  јавни  конкурс  кандидати потврђују својим потписом.

Кандидат који се пријављује на више радних мјеста доставља једну пријаву – пријавни образац, у којој наводи на које се позиције пријављује, са осталом траженом  документацијом како је наведено у тексту јавног конкурса.

Све  рубрике  у  пријавном  обрасцу  морају  бити  читко  попуњене,  уз  обавезан  својеручни потпис, којим се потврђују наводи из изјава, чији се садржај не доказује  посебним  документима,  а  односе  се  на  испуњавање  дијела  општих  услова  јавног  конкурса.

 

VII -  Потребна документа

Уз пријаву на конкурс,  кандидати су  дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова (за обе позиције):

- Као доказ о испуњавању посебних услова, кандидат прилаже:

1) Биографију

2) диплому о завршеној стручној спреми - овјерена фотокопија;

3) доказ о положеном стручном испиту за звање професионални ватрогасац (овјерена фотокопија)

4) исправе којом  се доказује радно искуство  у струци ( потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),овјерене фотокопија

5)  возачку дозволу “Б” или “Ц” категорије – (овјерена фотокопија)

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже овјерену фотокопију личне карте или пасоша и  овјерену фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, и изјаве да кандидат:

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (члан IX став 1. Устава БиХ),

2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи,

3) није отпуштан  из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса и

4) да не постоји неспојивост у складу са поглављем III конкурса.

Наведене изјаве саставни су дио прописаног обрасца Пријаве на конкурс и не  достављају се посебно.

5) доказ о општој здравственој способности, достављају само изабрани кандидати.

 

VIII - Усмени интервју и избор кандидата

(1)     Са свим кандидатима који  буду испуњавали услове  конкурса Комисија за спровођење јавног конкурса обавиће усмени интервју,  на коме ће се вршити провјера знања кандидата и познавању послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао.  О мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити обавијештени појединачно писменим или усменим путем и путем интернет странице општине Сребреница.

(2) Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је  да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије  достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, и  овјерену изјаву о испуњености услова из  поглавља ВИ,  став   ( 3) тачка   1), 2), 3) и 4), као и  доказ о општој здравственој способности.

(3)Ако прворангирани кандидат  у прописаном року не достави доказе  из претходног става, или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата,  по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да поступи у складу са одредбама става 2. овог поглавља.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве  кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Конкурсна комисија ће одбацити закључком.

 

 VIII - Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је  15 дана од дана објављивања конкурса. Јавни конкурс ће бити објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” и у дневном листу  “Глас Српске” и на интернет страници  општине Сребреница.

Ако конкурс  не буде објављен истовремено,  рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.     

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: Општина Сребреница, улица Сребреничког одреда бб, са назнаком: Пријава на јавни   конкурс  за попуну упражњених радних мјеста у општинској управи општине Сребреница.

Документи приложени уз пријаву на конкурс неће се враћати кандидатима.

Контакт  особа: Владан Миловановић, шеф стручне службе начелника - кабинет начелника општине Сребренице;  телефон: 00387 56 44 55 07 и Изет Суљановић шеф Одсјека - Јединица за заштиту и спасавање - Одјељење за друштвене дјелатности и јавни сервис, општинске управе Сребреница.                            

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана