ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.11.2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.11.2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 13.11.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***

*****************

ЈУ СШЦ “СРЕБРЕНИЦА”

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник стручних предмета у струци здравство у занимању фармацеутски техничар, 1 извршилац, лице са искуством, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године - 20 часова редовне наставе (дипломирани фармацеут, магистар фармације)

 

2. Наставник физичког васпитања, 1 извршилац, лице са искуством, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најдуже до 1.3.2019. године - 12 часова редовне наставе (професор физичког васпитања; професор физичког васпитања и спорта; професор физичке културе)

 

I  Услови конкурса:

Кандидати поред општих услова утврђених Законом о раду, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број, 41/18), Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем  (“Службени гласник Републике Српске”, бр.24/19), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 34/15 и 83/15).

 

Општи услови:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2) да је пунољетан;

3) да је радно способан;

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5) да није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Посебни услови:

(1) да има одговарајући ниво образовања - завршен најмање први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS  бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области како је дефинисано Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама (“Службени гласник Републике Српске, бр. 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске, бр. 34/15 и 83/15);

Кандидат који има завршен други циклус студија, обавезно мора имати завршен први циклус студија из исте научне области.

1. најмање једна година радног искуства;

2. положен стручни испит за рад у настави

 

- Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број, 41/18),  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

II Потребна документација:

- својеручно потписана пријава на конкурс са кратком биографијом (навести адресу пребивалишта, маил  и број телефона);

- увјерење о држављанству;

- извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

- овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено потребно стручно звање или еквивалент;

-  увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета  који је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета;

-  увјерење о стручном испиту за рад у настави;

-  увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита (уколико је кандидат положио стручни испит у оквиру друге струке истог нивоа образовања или кандидату који је положио стручни испит у другим установама/институцијама по програму који није исти као програм из члана 8. став 1. Правилника о полагању стручног испита у средњој школи (“Сл. гл. РС”, број 93/15 );

-  додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

-  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

-  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца у коме је наведена врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

-  увјерење из тачке 6. општих услова конкурса

-  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца, Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

-  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида, Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

-  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца, Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, прилаже љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад, психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, не старије од 6 мјесеци.

 

Увјерења из тачке 4. и 5. општих услова конкурса за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Тестирање које се односи на познавање струке и послова прописаних за радно на које је кандидат конкурисао је 26.11.2019. године у 12 часова. Интервју са циљем процјене професионалних карактеристика, исказаних способности и компетенција кандидата је 26.11.2019. године, након тестирања. Тестирање и интервју се врше у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће објављен на огласној табли школе 22.11.2019. године до 15 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуна, неблаговремена  и неовјерена документација неће бити разматрана.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати поштом на адресу ЈУ Средњошколски центар “Сребреница”, Ул. Миливоја Мићића бб. 75 430 Сребреница са назнаком “Пријава на конкурс” и назив радног мјеста на које кандидат конкурише.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

***

ЈУ СШЦ “ПЕТАР КОЧИЋ” ЗВОРНИК

 расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос радника за попуну упражњеног радног мјеста

 

                                 

1. Секретар школе, пуна норма, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања - 1 извршилац.

 

Поред општих услова утврђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16 и 66/18) кандидати треба да  испуњавају и услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18),  Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске” број 24/19) и одредбама јавног конкурса.

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број 24/19).

 

Уз потписану пријаву на конкурс (са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената који се достављају) кандидати су дужни доставити и документацију о испуњавању општих услова конкурса и то:

1) увјерење о држављанству,

2) извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

3) љекарско увјерење о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије ступања на дужност,

4) увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и злоупотребе опојних средстава. Ово увјерење, за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Увјерење о подацима из посебног регистра школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

6) увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лице. Ово увјерење кандидат доставља уз пријаву на конкурс.

Кандидати су дужни доставити и документацију којом доказују испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање или еквивалент,

2) увјерење о положеном стручном испиту,

3) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

4) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико кандидат не може из оправданог разлога прибавити документ из овог става конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса,

5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење и

6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством.

 

 Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

2) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике  Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

3) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Све фотокопије докумената треба да буду овјерене и неће се враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

Тестирање и интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса одржаће се у просторијама школе дана, 27.11.2019. године,  у 10 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико кандидат не приступи заказаном писменом тесту и интервјуу сматраће се да је одустао од конкурса.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар “Петар Кочић” Зворник, Вука Караџића 69, 75400 Зворник, са назнаком “ПРИЈАВА НА КОНКУРС”.

***

ЈУ ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ” ШЕКОВИЋИ

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну  радног  мјеста

 

1. Наставник музичке културе, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом   - 1 извршилац,

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

За наведено радно мјесто  пријављени кандидати треба  да испуњавају опште услове прописане Законом о раду (“Службени гласник РС”, бр.1/16 и 66/18), услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, бр. 44/ 17, 31/18 и 84/19), Правилником о стручним профилима и звањима наставника,  стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС”, бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, 74/18 и 26/19).

Право учешћа на конкурс  имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број 44/ 17, 31/18 и 84/19), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Право учешћа на конкурсу  за радно мјесто са радним искуством имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању.

Општи и посебни  услови које кандидати треба да испуњавају :

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским  увјерењем, издато  од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима не  старије од шест мјесеци, доставиће само одабрани кандидат по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце,

6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз  потписану пријаву (са кратком биографијом и контакт телефоном) и  документације, напријед наведене, којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаном Правилником о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи , и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

 7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи  податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме, за пријем у радни однос за радна мјеста лица са радним искуством,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

                Кандидати су дужни  доставити  овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

                Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се  узимати у разматрање.

                Тестирање  и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 28.11.2019. године,  у 13 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Јован Дучић” Шековићи.

                  Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће  поставити на огласну таблу школе.

                 Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервјуу.  Ако се кандидат не појави на тестирање или  интервју, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

                 Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске” посредством Завода за  запошљавање  Републике Српске.

 

                  Пријаве са документима  доставити на адресу ЈУ Основна  школа “Јован Дучић” Шековићи ул. Проте Матије Ненадовића број: 5, 75450 Шековићи, са назнаком - пријава на конкурс -  Тел:056/653-206.

***   

ЈУ ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА”

ПИЛИЦА, ЗВОРНИК

 

 расписује:

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Наставник или професор разредне наставе у централну школу, ВШС или ВСС, на одређено вријеме до повратка радника с боловања, приправник - 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

(1)Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

5) увјерење да против њега није покретан кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима, што се доказује увјерењем  које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

(2)  Уз потписану пријаву, поред наведеног, кандидат је дужан доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у одређеној области  или еквивалент, односно одговарајућа стручна спрема у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” број, 77/09, 86/10, 25/14, 76/15),

- Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18), и одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 74/18).

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

4) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

5) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 26.11.2019. године, у 10 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Никола Тесла”, Пилица, обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса. Кандидат ако се на појави на тестирању и интервју, сматра ће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Никола Тесла” Пилица, 75412 са назнаком: Пријава на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Зворнику и “Гласу Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније 3 дана прије заказаног тестирања и интервја.

***

ЈУ СШЦ “МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”

МИЛИЋИ

 расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника

 

1. Педагог 1 извршилац  на неодређено вријеме .

2. Професор економске групе предмета 1 извршилац 9 часова седмично на одређено

вријеме до 31.8.2020. године.

                                                                                                                                                     

Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом, потписаном од стране кандидата, кандидати су дужни приложити документацију којом доказују да испуњавају опште и посебне услове конкурса, као и документацију на основу које се врши бодовање и то:

 

Општи услови за радно мјесто 1 и 2 :

 

 а) да је  држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине - доказује се увјерењем о држављанству,

 б) да је пунољетан, доказује се изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

 в) да  је радно способан што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само  изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или  малољетним лицем.

 Увјерење о неосуђиваности  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања  радног односа.

 

 Посебни услови:

  За радно мјесто по редним бројем 1                                                                                                 

1. Завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање    240 ECTS  и стручним звањем: дипломирани педагог, професор педагогије, професор педагогије и психологије.

Као доказ приложити: овјерену фотокопију дипломе или увјерења о завршеном студију.

2.  Најмање једна година радног искуства у струци у школи на наведеним пословима.             Као доказ приложити: увјерење издато од ранијег послодавца из кога се тачно види које је послове обављао,

3. Положен стручни испит за самосталан васпитно-образовни рад у школи на пословима стручни сарадник - педагог. Као доказ приложити: увјерење о положеном стручном испиту.

 

За радно мјесто под редним бројем 2                                                                                                                                                       1. Завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање    240 ECTS  и стручним звањем: дипломирани економиста.

Као доказ приложити: овјерену фотокопију дипломе или увјерења о завршеном студију.

2.  Најмање једна година радног искуства у струци у школи на наведеним пословима.             Као доказ приложити: увјерење издато од ранијег послодавца из кога се тачно види које је послове обављао,

3. Положен стручни испит за самосталан васпитно-образовни рад у школи на пословима  професора економске групе предмета.                                                                                                 Као доказ приложити :увјерење о положеном стручном испиту.

 

За радно мјесто под редним бројем 1 и 2                                                                                                                                                              Поред документације, којом доказују да испуњавају опште и посебне услове из конкурса кандидати достављају и документацију коју посједују, за бодовање и то :   

1) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

 2) увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица ,

3) увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

 

Интервју и тестирање кандидата ће се обавити 25.11.2019. године у 9 часова, са кандидатима који су уз потписану  и благовремену пријаву на конкурс доставили потпуну документацију којом доказују да  формално-правно испуњавају услове конкурса.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако не приступе на тестирање и интервју, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

 

 Кандидати  су дужни доставити овјерене копије свих докумената, пошто се исте               не враћају кандидатима.

 

 Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

 Пријаве, са назнаком пријава на конкурс, слати на адресу:

 

 ЈУ Средњошколски центар “Милутин Миланковић”, Николе Тесле 34,

                                                                                    

 75446 Милићи.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана