ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 12.02.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 12.02.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 12.02.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***************

ЈУ СШЦ МИЛОРАД ВЛАЧИЋ” ВЛАСЕНИЦА

ШКОЛСКИ ОДБОР

расписује

КОНКУРС

за избор директора школе

 

За директора школе може да буде изабрано лице које поред општих услова:

1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ;

2. да је старије од 18 година;

3. да има општу здравствену способност;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора;

              испуњава и сљедеће услове:

5.  има завршен први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

6. има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из претходне тачке,

7.  није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

8. има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе,

9. има положен стручни испит за обављање васпитно-образовног рада,

10. испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

 

 Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе (оригинал или овјерене копије) о испуњавању услова:

- кратку биографију у којој се наводе до сада остваривани резултати у васпитно-образовном раду,

-  диплому о стеченом образовању,

-  увјерење о положеном стручном испиту,

-  извод из матичне књиге рођених,

-  увјерење о држављанству,

-  увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије ступања на дужност,

-  увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

-  увјерење којим доказује да има најмање 5 година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

-  љекарско увјерење о психофизичкој способности, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност (не старије од 6 мјесеци),

-  програм рада у наредном четворогодишњем мандату.

 

Директор школе именује се на период од 4 године.

 

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

Све фотокопије морају бити овјерене.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора, у року од 8 дана од дана доношења Одлуке.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу ЈУ СШЦ “Милорад Влачић” Власеница, ул. Св. апостола Петра и Павла бр.37., 75 440 Власеница.

***

ЈУ “ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА” СРЕБРЕНИЦА

Ул. Миливоја Мићића бб, 75430 Сребреница

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

 

Општи и посебни услови

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС” број 1/16 и 66/18), кандидати морају да испуњавају и услове прописане чл. 137. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број 44/17, 31/18 и 84/19), као и Правилника о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе (“Службени гласник РС”, бр.49/18).

 

1. Општи услови:

1) да има општу здравствену способност за рад;

2) да је држављанин Босне и Херцеговине /Републике Српске,

3) да је старији од 18 година.

 

2. Посебни услови:

За директора школе може бити именовано лице које испуњава сљедеће услове:

1) Да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS  или еквивалент;

2) да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1.

3) Да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Уз пријаву на конкурс, кандидати  треба да приложе сљедећа документа:

1. Овјерену фотокопију дипломе  о завршеној стручној спреми;

2. Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе ;

3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

5.  Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

6.  Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

7.  Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

8.  Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

9.  Увјерење о држављанству;

10.  Извод из матичне књиге рођених;

 

На расписани конкурс могу равноправно конкурисати и лица из члана 177. став 2. Закона.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор ће  писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве са потребном документацијом  доставити лично или слати на адресу:

ЈУ “Прва основна школа”,  ул. Миливоја Мићића бб, 75430 Сребреница

***

“СОЛИГНА” ДОО МИЛИЋИ

због повећаног обима посла,  расписује:

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

 

- 5 извршилаца за рад у примарној преради дрвета - због природе посла предност имају мушкарци

 

Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста

Пријаве слати на адресу: Компанија “Боксит” а.д. Милићи, Трг рудара  бр. 1

75446  Милићи, или путем е- mail: boksit@ad-boksit.com.

          Контакт телефон: 056/745-470

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана