ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 11.03.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 11.03.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 11.03.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

****************

*****************

“ТЕХНИЧКИ РЕМОНТ” БРАТУНАЦ

 

објављује :

                                                                                      

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста у Акционарском друштву за производњу и ремонт  АД “Технички ремонт” Братунац

 

I

Акционарско друштво за производњу и ремонт “Технички ремонт”АД Братунац  врши пријем више кандидата у радни однос на одређено вријеме и то:

 

1. Процесни контролор за стрељачко наоружање /монтажа и испитивање (један извршилац)

2. Процесни контролор за упаљаче/монтажа и испитивање (један извршилац)

3. Процесни контролор оператер на Контролној мјерној машини (КММ) (један извршилац)

 

II

Кандидати који се пријављује на оглас за попуњавање упражњених радних мјеста морају испуњавати сљедеће услове:

 

Општи услови:

- Да је држављанин Републике Српске, односно БиХ

- Да је пунољетан,

- Да има општу здравствену способност,

- Да се против њега не води кривични поступак,

 

Посебни услови:

- ВШС/ВСС  (Машински инжењер, по могућности војно-машинског инжењерства /модул наоружање ) - за позицију под редним бројем 1.

- ВШС/ВСС (Машински инжењер , по могућности војно-хемијског инжењерства /модул - убојна средства /упаљачи) - за позицију под редним бројем 2.

- ВШС/ВСС (Машински инжењер, смјер, производно машинство) - за позицију под редним бројем 3.

- Степен стручне спреме: VI/VII/VIII

- Радно искуство на пословима контроле квалитета  готовог производа - монтаже и испитивања.

- Познавање мјерне опреме

- Познавање и читање конструкционе , технолошке и претеће документације

- Страни језици: Енглески језик (Б1 - Б2 ниво).

- Познавање рада на  рачунару (MS Office)

 

     Опис послова:  

-  Контрола квалитета машински обрађених дјелова, подсклопова и склопова, (улазна, процесна, завршна)

- Овјера прописаних документованих информација (пратећа документација - статус квалитета производа - добро, неусклађено, шкарт на основу испуњености захтјева квалитета  прописаним овјереним документованим информацијама по плану контролисања, односно плану контроле)

- Израда прописаних документованих информација (Мјерни лист - Извјештај контроле, Пријава неусклађености, Пријава о штети на производу ...)

Контрола монтаже и  испитивања готовог производа;

Контрола геометрије координатном мјерном машином HEXAGON: израда програма за координатну мјерну машину на основу 3D модела, израда мјерних извјештаја добијених мјерењем.

 

 

        Какву особу тражимо:

 

- Упорну и стрпљиву особу која је усмјерена на постизање резултата и реализацију постављених циљева

- Особу која је проактивна, увјерљива у комуникацији, поштује професионалну радну етику

- Одговорна, посвећена и прецизна у раду

- Способност брзог уочавања

- Интуитивно размишљање, упорност, самопоуздање, добра координација

                                             

 

          Шта ми нудимо :

- Рад у компанији са дугогодишњим искуством  и традицијом која поштује достојанство радника

- Редовну плату и услове рада у складу са Законом о раду

-  Адекватно вредновање резултата рада уз стимулативну зараду

- Осмочасовно радно вријеме (од понедељка до петка, од 7 до 15)

- Могућност стручног развоја

- Службени телефон 

 

 

Само кандидати који уђу у ужи избор биће контактирани ради даље селекције

III

           Потребна документација:

 

- Радна биографија ( CV )

- Диплома завршене школе

- Доказ о стеченом радном искуству

- Сертификат, диплома или сличан доказ о стеченом образовању и познавању енглеског језика.

IV

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се могу доставити путем поште, сајта фирме или  Е-mail-а на :

 

Адреса: Улица Подградачка 11, Братунац 75420

Контакт телефон: +38756 490 461, +387 66 585 633

Е-mail: zeljko.pantelic@trb.ba или путем сајта: www.trb.ba (опција career)

Контакт особа :Жељко Пантелић, дипл. Правник.

***

 ЈУ ТЕХНИЧКИ ШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЗВОРНИК                                                                                          

расписује

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Наставник демократије и људских права - приправник, 1 извршилац, 8 часова, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања.

 

Општи  услови  које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

• Да је држављанин Републике Српске или БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству.

• Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.

• Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат, пре заснивања радног односа.

• Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, које увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата.

• Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата.

• Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих услова кандидати су дужни да доставе сљедећа документа:

• Доказ о одговарајућем степену и врсти стручне спреме у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, и то:

1. Професор филозофије

2. Професор социологије

3. Дипломирани социолог

4. Професор филозофије и социологије

5. Дипломирани политиколог

• Доказ о просјечној оцјени током студирања.

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.

• Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

• Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу борца Одбрамбено– отаџбинског рата Републике Српске.

• Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће бити обављено дана 25.3.2020. године, са почетком у 8 сати у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за пријављивање кандидата је 8 дана, од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву са потребним документима слати на адресу:

ЈУ Технички школски центар Зворник, Каракај 486А, 75400 Зворник, са напоменом “за конкурс”.

Све остале информације везане за конкурс кандидати могу добити путем телефона 056/260-899.

 

***

ЈУ ОШ”СВЕТИ САВА” ЗВОРНИК

 расписује

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

                                 

- Наставник енглеског језика, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања, у подручним одјељењима Липље, Кула Град и Снагово, 14 часова.

Потребно је да кандидат има радно искуство и положен стручни испит.

 

 

Поред општих услова утврђених законом којим се уређују радни односи и посебних услова прописаних Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” 44/17 и 31/18), кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18 и 26/19). 

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије ступања на дужност,

4) да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и злоупотребе опојних средстава. Ово увјерење, за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце. Увјерење о подацима из посебног регистра школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

6) увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лице. Ово увјерење кандидат доставља уз пријаву на конкурс.

 

Уз потписану пријаву на конкурс (са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената који се достављају) кандидати су дужни доставити и документацију којом доказују испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,  односно диплому стечену након завршених  интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством.

 

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

2) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике  Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

3) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца,

                                                                 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. 

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса одржаће се 26.3.2020. године у 12 часова, у просторијама ЈУ ОШ “Свети Сава” Зворник.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу школе, а кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Уколико се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у новинама “Глас Српске” Бањалука.

Пријаве на конкурс са потпуном  документацијом доставити на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава”   Зворник, ул. Светог Саве 71А, са назнаком: “Пријава на конкурс за радно мјесто _______ (навести радно мјесто за које се конкурише)”.

Контакт телефон: 056/490-615

***      

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

РОЋЕВИЋ ББ          

 

расписује:

   

                                                          КОНКУРС

                                            за упражњена радна  мјеста

 

1. Наставник  енглеског језика - 1 извршилац,  за 16 часова седмично,  са  радним  искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања, са радом  у ПО Брањево.

 

 Поред општих услова предвиђених Законом  о  раду, кандидати  треба  да имају :

- одговарајућу стручну  спрему прописану Законом о основном васпитању и  образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17; 31/18;84/19)  и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника,стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број :77/09, 86/10, 25/14 ,76/15 ).

Пријем у радни однос извршиће  се  у  складу  са Правилником  о  процедури  пријема, критеријумима за  пријем  у радни однос и начину бодовања  кандидата у основној школи.  (“Службени гласник Републике Српске”,  број: 74/18. и  26/19).

Кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

1. Пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос), са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената које се достављају.

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена ,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

8. Увјерење  о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радим искуством.

9. Увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску  заштитуо утврђеном статус члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

10. Увјерење  општинског /градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

За радна мјеста  са радним искуством право учешћа  на конкурсу имају и лица  која су стекла радни стаж ван школе  у трајању  од најмање годину дана  у струци уколико испуњавају  остале потребне услове  као и лица  која су испуњавале услове по прописима важећим  до ступања на снагу новог Закона о  основном васпитању и образовању у погледу степена и врсте стручне спреме.

12. Љекарско увјерење  не старије од шест мјесеци  и  које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

13. Увјерење о подацима из посебног  Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, прије заснивања радног односа,

14. Увјерење да против њега  није  покренут  кривични поступак  за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем , прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни  доставити  овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се  узимати у разматрање .

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве,

односно који испуњавају услове конкурса  обавиће се дана 23.3.2020. године (понедјељак) у 12 часова  у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појави на тестирању и интервју, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса  поставити на огласну таблу.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања  преко Завода за  запошљавање у Зворнику  и  дневном листу “Глас Српске” Бањалука.

Пријаве  доставити  путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Роћевић бб, 75413  Козлук.

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ” КОЗЛУК

 

 директор школе доноси одлуку да се распише:

 

                                                                                                                       

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Наставник  разредне наставе  у ПО Малешић, одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, један извршилац - са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

(1) Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених  или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа

5. увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или  малољетним лицем, што се доказује увјерењем

 

(2) Уз потписану пријаву  поред наведеног, кандидат је дужан доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма,  у одређеној области  или еквивалент, односно одговарајућа стручна спрема у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” број:77/09; 86/10; 25/14;76/15).

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи

предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. увјерење о положеном стручном испиту

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе  о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије из категорије породице погинулог борца,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Дана,  24.3.2020. године  у 13 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Петар Кочић” Козлук обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појаве на тестирању и интервју, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Пријаве доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Петар Кочић” Дринска 70, 75413 Козлук.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса , након прегледа достављене документације, школа ће поставити  на огласној табли.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана