ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 09.09.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 09.09.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 09.09.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

*************

****************

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ” КОЗЛУК

доноси одлуку да се распише:

 

                                                                                                                       

КОНКУРС

 

за пријем у радни однос

 

1. Наставник разредне наставе у ЦШ Козлук, пуна норма, одређено вријеме до  25.12.2020. године, један извршилац – са радним искуством и положеним стручним испитом.

2. Наставник разредне наставе у ПО Малешић, пуна норма, одређено вријеме, до повратка раднице са неплаћеног одсуства, а најдаље до 31.8.2021. године, 1 извршилац - приправник.

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

(1) Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених  или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа

5. увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем

 

(2) Уз потписану пријаву поред наведеног, кандидат је дужан доставити документацију

на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у одређеној области или еквивалент, односно одговарајућа стручна спрема у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” број:77/09; 86/10; 25/14; 76/15).

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи

предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. увјерење о положеном стручном испиту

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе  о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије из категорије породице погинулог борца,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Дана, 22.9.2020. године у 13 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Петар Кочић” Козлук обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појаве на тестирању и интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Пријаве доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Петар Кочић” Дринска 70, 75413 Козлук.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли.

***

ЈУ “ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА” СРЕБРЕНИЦА

Расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1.       Наставник православне вјеронауке, 21 час, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања, лице без искуства - приправник;

2.       Наставник демократије, 2 часа, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године, лице са искуством и положеним стручним испитом;

3.       Наставник физике, 2 часа у ПО Поточари, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године, лице са искуством и положеним стручним испитом;

4.       Наставник математике, 4 часа у Централној школи, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године, лице са искуством и положеним стручним испитом;

5.       Наставник биологије, 4 часа у Централној школи, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године, лице без искуства - приправник;

6.       Наставник хемије, 2 часа у Централној школи, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године, лице без искуства - приправник;

7.       Наставник разредне наставе у ПО Осат, пуна норма, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године, лице са искуством и положеним стручним испитом, два извршиоца;

8.       Наставник разредне наставе у ПО Подравање, пуна норма, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године, лице са искуством и положеним стручним испитом, један извршилац;

9.       Наставник разредне наставе у ПО Осмаче, пуна норма, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године, лице са искуством и положеним стручним испитом, један извршилац;

10.     Наставник разредне наставе у ПО Сасе, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања, лице без искуства –приправник, један извршилац.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС” број 1/16 и 66/18), и посебних услова прописаних чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18 и 26/19), кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају су:

1. да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га кандидат који буде изабран на конкурсу прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прибавља школа службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5. увјерење о подацима из Посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које прибавља школа службеним путем, а прије заснивања радног односа,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прилаже кандидат уз пријаву на конкурс.

 

Уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата, са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидати треба да приложе сљедећа документа:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење о држављанству;

5. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

6. Увјерење о положеном стручном испиту, за радна мјеста за која се тражи лице са искуством и положеним стручним испитом;

7. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи, за радна мјеста за која се тражи положен стручни испит;

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла, за радно мјесто за које се тражи искуство;

9. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији;

10.     Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности , морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице породице погинулог борца;

12.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

13.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

На расписани конкурс право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме, у складу са чл. 113. став 5. Закона.

Право учешћа на конкурсу за радна мјеста за која се тражи лице са искуством и положеним стручним испитом имају и лица из чл. 104. став 6. Закона.

Дана 24.9.2020. године, у просторијама ЈУ “Прва основна школа” Сребреница обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса за радна мјеста под редним бројем 7, 8, 9 и 10, тестирање ће се обавити у 10 часова, а интервју у 12 часова. Дана 25.9.2020. године, у просторијама ЈУ “Прва основна школа” Сребреница обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса за радна мјеста под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5 и 6, тестирање ће се обавити у 10 часова, а интервју у 12 часова. 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити документацију у оригиналу или овјереној фотокопији и наведена документација неће бити враћена кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Школа ће писаним путем обавијестити кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве са потребном документацијом  доставити лично или слати на адресу школе са назнаком за које радно мјесто се конкурише:

 ЈУ “Прва основна школа”, Ул. МиливојаМићића бб, 75430 Сребреница                                                                                                     

                                                                  

Контакт тел: 056/440-216     

***

ЈУ СШЦ “ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”,

ул. Бранка Радичевића бб,

75450 ШЕКОВИЋИ 

 

ЈУ Средњошколски центар “Петар II Петровић Његош”Шековићи,

расписује

 

КОНКУРС

за пријем наставника на одређено вријеме у школској 2020/2021 години

 

1.       Конструисање                                  4 часа, до 31.8.2021. године

 

 

 (- Професор механике и машинских елемената; - дипломирани инжењер машинства; - професор машинства;  - професор механичке технологије)

 

У радни однос се прима лице са искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова утврђених Законом о раду (“Службени гласник РС”, број: 1/16 и 66/18) кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број: 41/18 и 35/20),  као и друге услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и техничким школама (“Службени гласник РС”, број: 29/12, 80/14 и 83/15).

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат доставља документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

- Да је држављанин Републике Српске и БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

- Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

- Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности издатим од надлежне здравствене установе, које не може бити старије од 6 мјесеци и које доставља изабрани кандидат, прије заснивања радног односа,

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, за што увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

- Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, за што увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

- Увјерење да против лица није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Кандидат доставља и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања (уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена),

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врсти посла,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број: 41/18 и 35/20), и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу важећег Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника,.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана 24.9.2020. године у 12  часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће се враћати кандидатима.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар “Петар II Петровић Његош”, ул. Бранка Радичевића бб, 75450 Шековићи, са назнаком “Пријава на конкурс” и назив радног мјеста на које кандидат конкурише.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ВЛАСЕНИЦА

 

  доноси

 

ОДЛУКУ

о поништавању дјела конкурса

 

У јавном конкурсу за попуну упражњених радних мјеста бр. 478/20 од 14.8.2020. године објављеном дана 19.8.2020. године у дневним новинама “Глас Српске” Бањалука, поништава се дио конкурса, за радна мјеста под редним бројем 4. и 5. :

1.  Наставник српског језика, пуна норма ....................................................... 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања, лице са радним искуством.

2.       Наставник српског језика, 10 часова ...........................................................1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2021. године, лице са радним искуством.

 

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана