ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08.07.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08.07.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 08.07.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице

***********

***************

ЈУ ОШ НИКОЛА ТЕСЛА” ПИЛИЦА,

 

Расписује

 

КОНКУРС 

 

За избор  директора школе на одређено вријеме ...................1 извршилац

 

 

Опис радног мјеста

 

I Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе “Никола Тесла” Пилица, расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Никола Тесла” Пилица.

 

II Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад је одговоран Влади, школском одбору и министру. Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

 

III Мандат

Директор Јавне установе Основне школе “Никола Тесла” Пилица се бира на период од 4 (четири) године.

 

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног кандидата са списка из претходне алинеје.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

За директора Јавне установе Основне школе “Никола Тесла” Пилица, може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

 

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС

- да је старији од 18 година

 

2. Посебни услови

- Има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове из члана 177. став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању.

- Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1)овог става.

- Није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дијела учињена против достојанства личности, морала, службе дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

V Потребна документација

Као доказ о испуњености општих и посебних услова кандидати су дужни да приложе:

- Пријаву у којој кандидат, између осталог, наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњености општих и посебних услова тражених конкурсом.

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- Извод из матичне књиге рођених

- Увјерење о држављанству,

- Доказ односно диплому о стеченом степену стручне спреме или еквивалент,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Доказ односно увјерење о дужини радног искуства у просвјети након стицања дипломе (најмање пет година),

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Увјерење да лице није осуђивано на безусловну казну затвора у складу са чланом 103. став 2. Кривичног закона Републике Српске, школа ће службеним путем затражити од надлежног ЦЈБ за изабраног кандидата, прије ступања на дужност,

- друге доказе о потврђивању звања и способности кандидата.

 

Доказ (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

 

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања

 

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или  поштом препоручено на наведену адресу са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Никола Тесла” Пилица.

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у “Гласу Српске”.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

VII Напомена

 

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе “Никола Тесла” Пилица  у року од осам (8) дана од дана достављања одлуке школи.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана