ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08.06.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08.06.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 08.06.2022. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*************

***************

ЈУ Средњошколски центар „Сребреница",

р а с п и с у ј е

 

КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

 ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „СРЕБРЕНИЦА" У СРЕБРЕНИЦИ

 

IПредмет

Школски одбор ЈУ Средњошколски центар „Сребреница" у Сребреници расписује Конкурс за избор директора ЈУ Средњошколски центар „Сребреница у Сребреници.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и за успјешно обављање дјелатности школе у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом Школе. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и Министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом Школе.

III - Мандат

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

На приједлог Министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка из члана 128. став 1. тачка 10) Закона о средњем образовању и васпитању.

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора Школе може да буде изабрано лице које осим општих услова утврђених Законом о раду, испуњава и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о условима и начину избора директора школе .

 • Општи услови:
 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,
 2. да је старији од 18 година и
 3. да има општу здравствену способност за рад.

2.       Посебни услови:

 • да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;
 • да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1. посебних услова,
 • да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
 • да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе и
 • да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

V – Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни доставити сљедећу документацију ( овјерене фотокопије које се неће враћати кандидатима):

 1. Потписану пријаву на Конкурс са контакт подацима
 2. Биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада
 3. Увјерење о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине
 4. Извод из матичне књиге рођених или овјерена фотокопија личне карте
 5. Љекарско увјерење о општој способности за рад, психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци)
 6. Диплому о стеченом звању и степену стручне спреме или еквиваленту
 7. Увјерење о стручном испиту за обављање  васпитно-образовног рада
 8. Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (ово увјерење Школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност)
 9. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 6 мјесеци)
 10. Увјерење да има најмање 5 година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у Школи
 11. Приједлог програма рада директора за мандатни период и
 12. Друге доказе о потврђивању знања и способности.

 

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично, у затвореној коверти, на протокол Школе или препорученом поштом на сљедећу адресу:

ЈУ Средњошколски центар „Сребреница", ул. Миливоја Мићића бб, 75 430 Сребреница, са назнаком „Пријава на Конкурс за избор директора".

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневним новинама посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

VII – Напомена

Школски одбор ће писменим путем обавјестити све кандидате који су се пријавили на Конкурс  о одлуци о именовању директора у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана