ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.10.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.10.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 06.10.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********************

**********************

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ШЕКОВИЋИ

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Основне школе "Јован Дучић" Шековићи

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе "Јован Дучић" Шековићи расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе "Јован Дучић" Шековићи.

II – Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

 

III – Мандат

Мандат директора школе траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор доставља министру документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од  8 (осам) дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV – Услови за учешће на конкурс

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који испуњава услове прописане Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", број:1/16 и 66/18) , услове прописане Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број:44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе ("Службени гласник Републике Српске", бр. 49/18), и то :

 

Општи и посебни услови

1) да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2) да има општу здравствену способност за рад,

3) да је старији од 18 година,

4) да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и  2. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске  ("Службени гласник Републике Српске", број:44/17, 31/18,  84/19, 35/20 и 63/20),

5) да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 4) овог става,

6) да има предложен програм рада директора  у наредном четворогодишњем мандату,

7) да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем .

 

V – Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни доставити:

1) Пријаву  на конкурс са контакт подацима,

2) Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

3) Извод из матичне књиге рођених,

4) Увјерење о држављанству,

5) Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

6) Диплому о завршеној стручној спреми,

7) Увјерење о положеном стручном испиту,

8) Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

9) Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, (наведено увјерење школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност),

10) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

11) Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату и

12) Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен.

 

Кандидати су дужни доставити документа у оригиналу или овјереној фотокопији и исти неће бити враћени.

 

VI - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или путем поште препоручено на адресу: Јавна установа Основна школа "Јован Дучић" Шековићи, ул. Проте Матије Ненадовића број:5, 75450 Шековићи, са назнаком "Пријава на  конкурс за избор директора".

Конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

VII - Напомене

Школски одбор Јавне установе Основне школе "Јован Дучић" Шековићи ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе "Јован Дучић" Шековићи у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке Владе Републике Српске о избору и именовању директора школе.

***

ЈУ ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" БРАТУНАЦ

 расписује,

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Професор - наставник разредне наставе, 1 извршилац, пуна норма, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме;

I - Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне или Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5. Да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

6. Да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом, или малољетним лицем, што се доказује увјерењем, које је кандидат дужан доставити.

Поред доказа о испуњавању општих услова, а уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом, адресом и бројем телефона) и напријед наведене документације, потребно је доставити  доказе, односно документацију о испуњавању посебних услова на основу којих се врши бодовање кандидата по критеријумима прописаним чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број  44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20 ) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС" број: 74/18 и 26/19), и то:

II - Посебни услови

1) Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

4) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовно-васпитном процесу;

5) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у основној школи;

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, код којег је радни стаж остварен, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је  кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме;                                     

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата, кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају, да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата, неће се разматрати.                      

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју, дана 19.10.2021. године у 11 часова, у просторијама школе. 

Након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће објављен на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана, од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса, слати на адресу школе: ЈУ Основна школа "Бранко Радичевић" Братунац, Доситеја Обрадовића бр.6., 75420 Братунац, са назнаком "за конкурс" или лично донијети у секретаријат школе.

***

ЈУ ОМШ "ВОЈИН КОМАДИНА" ЗВОРНИК

 расписује:

 

КОНКУРС

за пријем  радника у радни однос:

                  

- Наставник клавира 1 извршилац, 12 часова на одређено вријеме до краја наставне године

    1. дипломирани музичар - пијаниста

    2. дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач - пијаниста

 

Поред општих услова утврђених законом којим се уређују радни односи кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС", број 74/18 и 26/19). 

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС", број 74/18 и 26/19). 

 

Кандидати на конкурс су дужни доставити сљедећу документацију:

1) пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата), са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената који се достављају,

2) овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених  интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

3) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4) увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

5) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

6) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

8) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством, 

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике  Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца,

12) извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

13) увјерење о држављанству,

14) љекарско увјерење о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије ступања на дужност,

15) увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

16) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

17) увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачке 15. и 16. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу за радна мјеста за лица са радним искуством имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС" број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20).                                                                

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. 

 

Интервју и тестирање са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 18.10.2021. године у 11 часова, у просторијама ЈУ ОМШ "Војин Комадина" Зворник.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске".

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се не појави на тестирању и интервју сматра се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Пријаве са наведеном документацијом доставити на адресу: Јавна установа Основна музичка школа "Војин Комадина" ул. Свети Сава број 71/А,  75400  Зворник.

***

ЈУ СШЦ "ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ", ШЕКОВИЋИ

 

расписује :

 

КОНКУРС

за пријем наставника на одређено вријеме у школској 2021/2022 години

 

1. Српски језик                         18 часова, до 31.8.2022.

2. Српски језик                           5 часова, до 31.8.2022.

3. Математика                           19 часова, до 31.8.2022.

4. Историја                                         10 часова, до 31.8.2022.

5. Биологија                                     6 часова, до 31.8.2022.

6. Хемија                                    10 часова, до 31.8.2022.

7. Ликовна култура                         1 час, до 31.8.2022.

8. Православна вјеронаука             7 часова, до 31.8.2022.     

9. Филозофија                        5 часова, до 31.8.2022.

10. Анатомија                                                2 часа, до 31.8.2022.

11. Физиологија                     2 часа, до 31.8.2022.

12. Хигијена са здравственим

васпитањем                             2 часа, до 31.8.2022.

13. Патологија                                 2 часа, до 31.8.2022.

14. Медицинска психологија          2 часа, до 31.8.2022.

15. Информатика                               10 часова, до повратка радника са функције, најдаље до 31.12.2021.

16. Машинска група предмета

(теорија)                                 6 часова, до повратка радника са функције, најдаље до 31.12.2021.

 

         

У радни однос се примају  лица са искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова утврђених Законом о раду  ("Службени гласник РС", број: 1/16 и 66/18) кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", број: 41/18, 35/20 и 92/20),  као и друге услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима  наставника и стручних сарадника у гимназији ("Службени гласник РС", број: 120/20) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и техничким школама ("Службени гласник РС", број: 29/12, 80/14 и 83/15).

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат доставља документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

2. Да је држављанин Републике Српске и БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

3. Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

4. Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности издатим од надлежне здравствене установе, које не може бити старије од 6 мјесеци и које доставља изабрани кандидат, прије заснивања радног односа,

5. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, за што увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

6. Увјерење о подацима из посебног  Регистра  лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, за што увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

7. Увјерење да против лица није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Кандидат доставља и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

- Овјерену  фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу  студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

-  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања (уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена),

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врсти посла,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

- Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", број: 41/18, 35/20 и 92/20),  и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу важећег Закона о средњем образовању и васпитању  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана  21.10.2021. године у  12  часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће се враћати кандидатима.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар "Петар II Петровић Његош", ул. Бранка Радичевића бб, 75450 Шековићи, са назнаком "Пријава на конкурс" и назив радног мјеста на које кандидат конкурише.

                                                                                                                   

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана