ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.05.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.05.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 06.05.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*******************

************

ЈУ ОШ “АЛЕКСА ЈАКШИЋ” МИЛИЋИ

 

 ОДЛУКУ

о поништавању конкурса

 

 

          На основу Одлуке Школског одбора ЈУ ОШ “Алекса Јакшић” Милићи, број:194/20 од 27.4.2020. године, поништава се конкурс ЈУ ОШ “Алекса Јакшић” Милићи  објављеног у дневним новинама “Гласа Српске”  дана 4.3.2020. године, за педагога школе - приправника.

 

          Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у дневним новинама “Глас Српске”.

****

ОСНОВНИ СУД У ВЛАСЕНИЦИ

 

објављује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

1. Дактилограф – 1 извршилац на одређено вријеме (6 мјесеци).

          Опис послова:

- Обавља послове судског записничара на претресима, рочиштима и расправама; пише на рачунару или снима ток претреса, рочишта или расправе, рукује аудио опремом тамо гдје је инсталирана; поступа по наредбама судије у предметима; брине о евиденцији предмета и рочишта и преузима предмете из писарнице и враћа их сложене по редном броју са спакованом поштом на отпрему поште; правовремено улаже поднеске, доставнице и повратнице у списе који се налазе код судије; врши припреме и потребне радње везане за излазак на терен у својству записничара.

- Обавља и друге послове у дјелокругу рада овог радног мјеста као и послове по налогу предсједника суда и шефа писарнице.

          Кандидат треба да испуњава сљедеће:

          а) Општи услови

- да је држављанин Босне и Херцеговине;

- да је пунољетан;

- да има општу здравствену способност за обављање послова радног мјеста;

- да се не води кривични поступак против те особе

          б) Посебни услови

- ССС општег, управног или економског смјера; 1 (један) година радног искуства на истим или сличним пословима; добро познавање рада на рачунару

          Уз пријаву на јавни оглас кандидати су дужни доставити оригиналне или овјерене фотокопије докумената о испуњавању општих и посебних услова и то:

1. биографију са подацима и доказима о досадашњим запослењима,

2. увјерење о држављанству,

3. извод из матичне књиге рођених,

4. љекарско увјерење (уколико кандидат буде изабран),

5. свједочанство о завршеној школи,

6. доказ о познавању рада на рачунару,

7. доказ о радном искуству,

8. увјерење да се не води кривични поступак

9. увјерење о некажњавању,

10. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере по било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса

          Приликом избора радника обавезна је провјера способности  радника и то путем провјере брзине и тачности куцања

         

          Рок подношења пријаве је 15 дана од дана објављивања јавног огласа путем Завода за запошљавање Републике Српске. Неблаговремене и непотпуне пријаве на јавни оглас неће се разматрати.

          Пријаве на оглас могу се предати непосредно или послати поштом на адресу:

         

          Основни суд у Власеници, Светосавска 19, Власеница са назнаком “Комисија за пријем радника”.

****

ОПШТИНА ВЛАСЕНИЦА

     расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

 

I Начелник општине расписује  јавни конкурс  за попуну  упражњеног радног  мјеста и пријем службеника у радни однос на неодређено вријеме  у Општинску управу општине Власеница на радно мјесто:

1. Самостални  стручни  сарадник за правне послове у области урбанизма,

грађења и стамбено-комуналне дјелатности ............................................... 1 извршилац

 

II Опис послова:

Припрема рјешења и закључке у управним стварима из надлежности одјељења; предузима радње  у рјешавању у управним стварима у првом степену; обавља послове израде нацрта одлуке из надлежности одјељења; учествује  у поступку припреме и доношења докумената просторног уређења: припрема нацрте уговора и других правних аката имовинско-правне природе; прикупља документацију, покреће поступак и учествује  у поступку утврђивања и преноса права власништва на имовину општине; припрема потребне акте за покретање поступка за утврђивање општег интереса ради изградње објеката од значаја за општину, припрема потребне акте за покретање и спровођење поступка експропријације или административног преноса и учествује у поступку; обрађује захтјев за комплетирање грађевинских парцела и предлаже Скупштини општине доношење одлуке, остварује сарадњу са Правобранилаштвом РС у свим поступцима у којима Правобранилаштво  заступа општину; остварује сарадњу са Одјељењем за финансије, прати реализацију  закључених уговора, наплата и предузима законом предвиђене радње у случају неизвршавања обавеза из закључених уговора и реализацију наплате; проводи одговарајући поступак и припрема нацрт уговорних аката из надлежности одјељења о којим одлучује начелник општине у другостепеном поступку; израђује извјештаје и информације из своје надлежности; прати законску регулативу из надлежности одјељења ради примјене  и усклађивања са актима општине; учествује у изради нацрта програма уређења градског грађевинског земљишта; припрема нацрте уговора  по основу  обрачунате ренте за припродне погодности земљишта, као и уређење градског грађевинског земљишта; учествује у координацији управних послова општине и Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове; одговоран је за законито и благовремено обављање послова, одговоран је за исправност и одржавање средстава рада и друге послове по налогу начелника општине.

 

Одговорност: одговорност за правилну примјену метода рада, поступака или стручних техника.

Статус и категорија радног мјеста: општински службеник, пете  категорије, трећег звања.

 

III  Општи услови

1. да је држављанин Републике Српске, односно  Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван  за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштен  из органа управе  као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ  три године  прије објављивања  конкурса,

6. да се на њега не односи члан IX  став 1. Устава Босне и Херцеговине

7. да није у сукобу  интереса, односно да не обавља дужност, која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са  члановима 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16).

 

IV Посебни услови

- ВСС, правни факултет,  VII  степен или  први циклус студија  са  најмање 240 ECTS бодова,  положен стручни испит за рад у управи, 1 година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.  

 

Лице које је у другом органу или организацији радило, а нема положен стручни испит за рад у управи, може да  се прими у радни однос на  руководеће, односно извршилачко радно мјесто уз обавезу да положи стручни испит у року од шест мјесеци од дана запослења.

 

V Пријава  на јавни  конкурс доставља се на прописаном обрасцу, који је доступан на интернет страници  Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске и општине Власеница, а  може се преузети и у шалтер сали Општинске управе општине Власеница на шалтеру број 5.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести  назив  јединице локалне самоуправе, назив упражњеног  радног мјеста службеника, датум и начин објављивања јавног конкурса, личне податке, податке о образовању и другим облицима стручног усавршавања и оспособљавања у професији, радном искуству, додатним способностима и посебне изјаве.

Тачност података наведених  у обрасцима пријаве на јавни конкурс кандидат потврђује својим потписом.

VI   Уз пријаву на  јавни конкурс кандидати прилажу фотокопију  сљедећих докумената:

1) фотокопију увјерења о држављанству

2) диплому  о завршеној стручној спреми (кандидат који је  високо образовање  стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломе, у складу са одредбама прописа из области високог образовања, а ако високошколска установа додатак дипломе није уопште издала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом високом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломе није издаван, односно да се не издаје), уколико  кандидат не посједује диплому може доставити увјерење о дипломирању које не може бити старије од годину дана уз које доставља и потписано кратко образложење - изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду  високошколске установе да диплома није издата.

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјаву којом се кандидат обавезује да ће у року  шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи  Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 68/11, 85/11 и 7/15)

4)  увјерење или потврду о  радном  искуству у струци (потврда, рјешење или други акт из кога се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство)

5) увјерење о  познавању рада на рачунару (увјерењем школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару, увјерење факултета о провјери знања рада на рачунару, положеном испиту из информатике или другу исправу факултета - фотокопија индекса која потврђује познавање или знање рада на рачунару, диплому или  другу исправу која потврђује стечено знање или занимање које непосредно у вези са радом на рачунару, односно свједочанство о завршеној  средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике).

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на конкурс.

 

VII Са свим кандидатима  који буди  испуњавали опште и посебне  услове, конкурсна комисија  обавиће  интервју на коме ће се вршити провјера знања кандидата о општем управном поступку,  познавању организације  јединице локалне самоуправе и познавању послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао, а о времену и мјесту одржавања усменог интервјуа кандидати ће бити појединачно  писменим путем обавијештени и путем интернет странице општине Власеница.

Комисија ће одбацити закључком неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса.

 

VIII  Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана, од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова  у оригиналу или овјереној фотокопији из поглавља VI тачке 1), 2), 3), 4) и 5), овјерене изјаве из  поглавља III тачке   4), 5), 6) и 7)  и увјерење о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат у прописаном року не достави доказе или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или  посебне услове, позваће сљедећег кандидата, по броју освојених бодова са ранг- листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

 

IX  Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у “Службеном гласнику  Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”

Ако  јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Пријаве се могу подносити непосредно у шалтер сали Општинске управе општине Власеница или путем поште, на адресу: Општина Власеница, ул. 9. јануар  14, са назнаком “Пријава на јавни конкурс”.

За  додатна обавјештења о јавном конкурсу обратити се  Бунијевац Павлу  на телефон 056/490-075.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана