ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 04.09.2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 04.09.2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 04.09.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***

ЈУ “ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА”

СРЕБРЕНИЦА

Расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуну упражњених радних мјеста

 

- Професор разредне наставе у ПО Подравање, пуна норма, на одређено вријеме, до 31.8.2020., лице са искуством, један извршилац;

- Професор разредне наставе у ПО Осмаче, пуна норма, на одређено вријеме, до 31.8.2020., лице са искуством, један извршилац;

- Наставник демократије, 2 часа, на одређено вријеме, до 31.8.2020., лице са искуством, један извршилац,

- Наставник физике, 2 часа, на одређено вријеме, до 31.8.2020., лице са искуством, један извршилац,

- Наставник њемачког језика, 10 часова, на неодређено вријеме, лице са искуством, један извршилац.

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС”, број 1/16 и 66/18), и посебних услова прописаних чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број 44/17, 31/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18 и 26/19), кандидат треба да испуњава и услове предвиђене  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС”, 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).

Општи услови које кандидати, за свако радно мјесто, треба да испуњавају су:

1. да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га кандидат који буде изабран на конкурсу прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прибавља школа службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5. увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета , полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4. 5. и 6., за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата, са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидати  треба да приложе сљедећа документа:

Овјерену фотокопију дипломе  о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

Увјерење о држављанству;

Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радно мјесто за које се тражи положен стручни испит;

Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа за радно мјесто за које се тражи искуство;

Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији;

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице породице погинулог борца;

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Дана, 19.9.2019. године, у 11 часова у просторијама ЈУ “Прва основна школа” Сребреница обавиће се тестирање, а истог дана у 12 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити документацију у оригиналу или овјереној фотокопији и наведена документација неће бити враћена кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Школа ће писаним путем обавијестити кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве са потребном документацијом  доставити лично или слати на адресу школе са назнаком за које радно мјесто се конкурише:  ЈУ “Прва основна школа”

Ул. Миливоја Мићића бб, 75430 Сребреница                                                                                                           

                                                 

***

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР “СРЕБРЕНИЦА”

ПОНИШТАВАЊЕ ДИЈЕЛА ЈАВНОГ КОНКУРСА

за попуну упражњених радних мјеста у  у ЈУ Средњошколски центар “Сребреница” број 423-3/19

У јавном конкурсу за попуну упражњених радних мјеста у ЈУ Средњошколски центар “Сребреница” број 423-3/19 од 19.8.2019. године, објављеног у “Гласу Српске” 21.8.2019. године, поништава се дио за радно мјесто под редним бројем 6. који гласи:

“Наставник биологије, 1 извршилац, лице са искуством, на неодређено вријеме - 10 часова (професор биологије, дипломирани биолог”.

          Дио конкурса се поништава због примјене члана 107. став 1. тачка 1. Закона о средњем образовању и васпитању.

***

 

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

 ЧЕЛОПЕК

 директор школе доноси одлуку да се распише

 

ОГЛАС

за пријем радника

 

На одређено вријеме:

1. Наставник разредне наставе, пуна норма, до повратка радника - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

          Кандидати треба да поред општих услова, предвиђених Законом о раду, Законом о основном  васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 74/18), испуњавају и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Сл. гласник РС”, 77/09; 86/10; 25/14).

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу важећег Закона о основном васпитању и образовању, испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме. 

          Уз пријаву (потписану од стране кандидата) потребно је доставити сљедеће документе:

- родни лист или копију личне карте,

- увјерење о држављанству,

- овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- као и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова, предвиђену чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.       

- љекарско увјерење, увјерење да није осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, као и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, доставиће кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

          Пријаве које су неблаговремене или непотпуне неће се разматрати.

          Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу.        

          Тестирање и интервју обавиће се 16.9.2019. године у школи у Челопеку, са почетком у 9 часова и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

          Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

          Пријаве слати на адресу: ЈУ ОШ “Десанка Максимовић” Челопек бб, 75400 Зворник.

***

ЈУ ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” БРАТУНАЦ

расписује

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

Расписује се конкурс за пријем радника у ЈУ Основној школи “Бранко Радичевић” Братунац:

  

1.  Наставник разредне наставе - 1 извршилац, у подручној школи у Осамском, са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године;

2.  Наставник енглеског језика - 16 часова - 1 извршилац, у подручним школама, са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, 31.8.2020. године;

3.  Дефектолог, 1 извршилац, са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања.

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Кандидат треба да поред општих услова  предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС”, број: 1/16, 66/18) и посебних услова предвиђених  чланом 104. став 2. и став  3. Законом о основном васпитању  и образовању (“Службени гласник РС”, број  44/17, 31/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник  РС”, број:74/18), испуњава и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС”, 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).

Кандидати су дужни  доставити сљедећа документа:

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидати су дужни  доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству

2. Извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење о неосуђиваности у складу са чланом 105. став (1) Закона о основном васпитању и образовању школа ће прибавити службеним путем, за кандидате који буду изабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију из члана 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником и то:

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

6. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета који је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

7. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;

8. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

9. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме;

11. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако  се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

13. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

14. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурс, за радна мјеста за која се тражи радно искуство, имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном образовању и васпитању као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Избор кандидата вршиће се у складу са Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18).

 

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа “Бранко Радичевић”

Доситеја Обрадовића 6

75420 Братунац

са назнаком “Пријава на конкурс”

Контакт телефон: 056/420-212, 420-211

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима ће се обавити 17.9.2019. године у 12 часова у просторијама школе, који су доставили потпуне и благовремене пријаве.

Школа ће, по истеку рока за пријаву на конкурс, списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласној табли школе.

- Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана