ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01.04.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01.04.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 01.04.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

******************

**********************

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОСНОВНИ СУД У ВЛАСЕНИЦИ

 објављује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

За попуну радног мјеста на неодређено вријеме спремачице (чистачице) у Основном суду у Власеници, са пробним радом од 3 мјесеца.

 

- Спремачица (чистачица) .................................................. 1 (један) извршилац.

 

Опис послова за наведено радно мјесто прописан је Правилником у унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Основном суду у Власеници бр. 092-0-Су-06-000-208 од 7.8.2006. године како слиједи:

- Одржава чистоћу у згради и око зграде Суда

- Чишћење свих просторија суда,

- Осигурава да је у згради извршен сигурносни преглед тако да је зграда сигурна у току цијеле ноћи (затворени прозори, искључени апарати, гријалице, решои),

- Упозоравање одговорних лица о кваровима и неисправним инсталацијама у суду,

- Одржава цвијеће и друго зеленило,

- Обавља и друге послове по наредби шефа писарнице или предсједника суда

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине

2. да је старији од 18 година,

3. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6

мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова и задатака у државном органу

4. да се не води кривични поступак

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса

 

Посебни услови:

1. НК (Завршена основна школа)

 

Потребна документација:

1. увјерење о држављанству

2. извод из матичне књиге рођених

3. увјерење о невођењу кривичног поступка

4. доказ о школској спреми

5. краћа биографија и контакт телефон.

 

Документи под р.б. 1. и 3. не смију бити старији од шест мјесеци.

Документи под р.б. 5 ће доставити кандидат који уђе у ужи избор.

 

          Избор кандидата за радно мјесто спремачице (чистачице) ће се вршити након обављеног интервјуа са кандидатима.

          Изабрани кандидат ће бити дужан доставити љекарско увјерење о општој здравственој способности за обављање послова радног мјеста (не старије од три мјесеца).

         

          Конкурс ће бити отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања.

Пријаве доставити непосредно или путем поште на адресу Основни суд у Власеници, улица Светосавска 19, 75440 Власеница.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана