ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01.02.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01.02.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 01.02. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

ЈУОШ ''Десанка Максимовић'' Челопек , Зворник

расписује:

                                                

КОНКУРС

за пријем радника

         

 

На неодређено вријеме у ПО Крижевићи:       

 

          1. Наставник разредне наставе, пуна норма – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом.

          На одређено вријеме у централној школи:

          1. Наставник разредне наставе, пуна норма, до повратка радника – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

          Кандидати треба да поред општих услова, предвиђених Законом о раду, Законом о основном  васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (Сл. гласник РС бр. 74/18, 26/19), испуњавају и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (Сл. гласник РС 77/09; 86/10; 25/14).

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане законом, као и лица која су стекла радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, а такође и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

          Уз пријаву (потписану од стране кандидата) потребно је доставити следеће документе:

-    родни лист или копију личне карте,

-    увјерење о држављанству,

-    овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

-    као и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова, предвиђену чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.  

-    Лекарско увјерење, увјерење да није осуђиван за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малолетним лицем, као и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, доставиће кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

          Пријаве које су неблаговремене или непотпуне неће се разматрати.

          Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу.        

          Тестирање и интервју обавиће се 15.02.2023. године у школи у Челопеку, са почетком у 09.00 часова и     кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

          Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у Гласу Српске.

          Пријаве слати на адресу: ЈУОШ ''Десанка Максимовић'' Челопек 184, 75400 Зворник.

***

 ЈУОШ „Алекса Шантић", Осмаци

 

 р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

 

 

 

1.       Директор ЈУ Основне школе „Алекса Шантић" из Осмака расписује Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста и то:

 

 

1.  Наставник српског језика – 17. часова– одређено радно вријеме до повратка раднице са боловања. – положен стручни испит – 1. извршилац,

2.  Наставник физике – 4. часа – одређено радно вријеме до 31.08.2023. год. -  положен стручни испит  - 1. извршилац,

3.  Наставник разрене наставе – неодређено радно вријеме – положен стручни испит – 1. извршилац.

 

 

2.       Услови за учешће на конкурсу

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број: 01/16) кандидати требају и да испуњавају посебне услове прописане чланом 114 . став 1. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22), члана 5. став / г / Правилника о стручним профилима наставника и стручних сарадника  те чланом 5 и 6 Правилника о процедури пријема , критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи , („Службени гласник Републике Српске" број: 74/18 и  26/19).

Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

- да је радно способан,

- да је пунољетан,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела,

- увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

Посебни услови:

-    Одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

 а право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове из члана 114. став 5. и   услове прописане чланом 125. став 5 . Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22), и члана 5. став / г / Правилника о стручним профилима наставника и стручних сарадника.

 

3.       Потребна документација

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су доставити сљедећу документацију:

 

1) Пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује) са адресом, краћом биографијом и списком документације која се прилаже,

2) Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање које се тражи овим конкурсом

3) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

5) Увјерење о радном стажу,

6) Увјерење о положеном стручном испиту.

7)  Извод из матичне књиге рођених или овјерена лична карта

8 ) Увјерење о држављанству

 

Достављена документација ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ((„Службени гласник Републике Српске" број: 74/18).

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом школа ће прибавити службено само за кандидата који буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа.

Љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци приложиће само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу.

 

4.       Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

Пријаве на конкурс са потпуном документацијом се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу: ЈУ Основна школа „Алекса Шантић",Осмаци,Улица 9. Јануар бр. 115.  Осмаци, са назнаком „Пријава на конкурс".

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих тражених докумената и достављена документација  неће бити враћена кандидатима.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама „Глас Српске" Бања Лука.

Неблаговремене и непотпуне пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса  неће се узимати у разматрање.

 

5.  Напомене:

На основу члана 2. Правилника о измјенама и допунама Правилника о процедури пријема радника, кандидати који су доставили подпуне и благовремене пријаве, обавиће тестирање и интервју дана  13.02.2023. године у 12 часова., те се неће посебно позивати.

Уколико се кандидат не појави на тестирању или интервју, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Школа ће истаћи списак кандидата који испуњавају услове конкурса на огласну таблу школе.

Школа ће писменим путем обавјестити све учеснике о исходу конкурса у року    од осам  дана од дана доношења одлуке.

***

Општина Сребреница, р а с п и с у ј е :

 

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста

у Општинској управи општине Сребреница

 

I - Расписује се Јавни  конкурс за  попуну упражњеног радног мјеста на неодређено вријеме  у општинској управи општине Сребреница, и то:

1.  Возач  ...................................................................... 1 извршилац;

2.  Сам. Стр. Сар. за информационо-комуникационе технологије (ИКТ) .......... 1 извршилац;

II - Опис послова

Опис послова из става И тачке 1. И 2. утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у општинској управи општине Сребренице („Службени гласник општине Сребренице", број: 2/17).

-    7.4б-7.8б Возач Управља моторним возилом по одобрењу и налогу шефа одсјека, врши контролу исправности прије и послије употребе моторног возила, којег не смије користити у приватне сврхе и задужено моторно возило дужан је гаражирати послије радних обавеза у општинским гаражама или на општинском паркингу, материјално задужен за моторна возила и резервну опрему, учествује у пословима на одржавању и сервисирању моторних возила, врши прање и чишћење моторних возила, гаражног и простора за паркирање, одржава општински паркинг простор у уредном стању, онемогућује попуњености истих другим моторним возилима, уклањања снијег и друге предмете који отежавајау паркирање општинских моторних возила, одговоран је за исправност, комплетност и одржавање задуженог моторног возила и опреме, води евиденцију о кретању возила, пређеним километрима, утрошку погонског горива и мазива, врши мање превентивне поравке и кварове на моторним возилима, управља возилом на датим релацијама и понаша се у складу са ЗОБС, редовно прати потребе сервиса и регистрације задуженог моторног возила и о томе обавјештава шефа одсјека, лично сноси трошкове проузроковане саобраћајним грешкама и преступима, асистира раднику на обезбијеђењу када није ангажован за вожњу и раднику задуженом за штампање, уредно води и евидентира путну документацију за возило, обавезан је по сваком налогу шефа одсјека поступити без одлагања, поред превоза запослених у службене сврхе, обавезан је превозити и друга лица када за то има потребе и када добије изричит налог од шефа одсјека, врши и друге послове по налогу шефа одсјека.

 

Статус и категорија радног мјеста: намјештеник.

-    7.20а Сам. Стр. Сар. за информационо-комуникационе технологије (ИКТ

Организује, координира и надзире рад информатичке и мрежне опреме, врши администрацију Cisco мрежне опреме (каблирање, switching, routing, VOIP), сарађује са техничким службама телекомуникационих оператера, обавља стручне послове у подручју планирања, одржавања и сигурности рачунарскокомуникацијске инфраструктуре, судјелује у изради годишњег плана набавке информатичке опреме, имплементира и одржава програмску подршку, координира и надзире активности на успостави, развоју и одржавању информацијских сервиса, планира и организује проведбу основне информатичке едукације запосленика Општинске управе Сребреница, сарађује са вањским сродним системима, рукује аудио и видео опремом и одговара за њено коришћење, ажурира званичну веб и Фб страницу Општинске управе Сребреница, учествује у изради службене промотивне документације (брошуре, промотивни летци, рекламнообавјештајни банери), ради на телефонском увезивања службеника, одобрењу разговора унутар мреже или изван ње, ради на архивирању аудио снимака сједница Скупштине општине Сребреница, израђује "Службени гласник Општине Сребреница", одговара начелнику стручне службе за стручно и благовремено извршавање послова, те обавља и друге послове које му повјери шеф одсјека, начелнику стручне службе или начелник општине, извјештај о раду доставља шефу одсјека.

Статус и категорија радног мјеста: службеник, пете категорије и трећег звања.

III - Неспојивост и сукоб интереса       

Кандидат не може обављати дужност, активност или бити на положају који  је неспојив са дужношћу службеника како је прописано у члану 44. и 45.Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16). Ове одредбе се односе и на намјештенике.

IV - Општи услови

1.  да  је држављани Републике Српске, односно БиХ,

2.  да је  старији од 18 година,

3.  да има општу здравствену способност,

4.  да није осуђиван за кривично  дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини  неподобним за обављање  послова у градској, односно општинској управи,

 

5.  да није  отпуштен из  органа управе  као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања Конкурса и

 

6.  да није у сукобу интереса, односно да  не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи.

V - Посебни услови

за позицију број 1.

  школска спрема: ССС – III степен, возач моторних возила Б и Ц категорије

  6 мјесеци радног искуства

  Положен стручни испит (за возача м/в диплома)

  Возачки испит (Б и Ц категорија)

 

за позицију број 2.

  Завршен основни академски студиј првог степена на студијском програму Информатика обима

240 ECTS бодова;

  1 година радног искуства;

  Завршена 4 (четири) семестра Cisco CCNA студија;

  Положен стручни испит за рад у републичким органима управе;

 

VI -  Потребна документа

(1) Уз пријаву на конкурс,  кандидати су  дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова :

(2) Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже увјерење о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине (не старије од 6 мјесеци), и изјаве да кандидат:

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом ( члан IX став 1. Устава БиХ),

2)није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи,

3) није отпуштан  из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања Конкурса и

4) да не постоји неспојивост у складу са поглављем III Конкурса.

Наведене изјаве саставни су дио прописаног обрасца Пријаве на конкурс и не  достављају се посебно, али морају бити потписане и овјерене како од стране кандидата тако и од стране надлежног органа.

5) доказ о општој здравственој способности, достављају само изабрани кандидати.

 

(3) Као доказ о испуњавању посебних услова, кандидат прилаже овјерене фото-копије:

1)  дипломе о завршеној стручној спреми,

2)  доказ о положеном стручном испиту за возаче м/в диплома (позиција 1)

3)  исправе којом  се доказује радно искуство  у струци (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

4)  доказ о положеном возачком испиту Б и Ц категорије (позиција 1.),

5)  Увјерење о положеном испиту за рад у органима управе (овјерена фотокопија),

6)  Потврда којом се доказује да је кандидат завршио 4 (четири) семестра Cisco CCNA обуке, овјерена фотокопија, (за позицију 2),

    

VII-Усмени интервју и избор кандидата

(1) Са свим кандидатима који  буду испуњавали услове  Конкурса Комисија за спровођење Јавног конкурса обавиће усмени интервју,  на коме ће се вршити провјера знања кандидата о општем управном поступку, познавању начина функционисања и организације локалне самоуправе и познавању послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао.  О мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити обавијештени појединачно, путем телефона или  писменим путем и путем интернет странице општине Сребреница.

 

VIII-Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је  15 дана од дана објављивања Конкурса.

Пријава  за учешће на Јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу-Пријава на јавни конкурс, који се може преузети  у шалтер сали општине Сребреница.

          Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис, којим се потврђују наводи из  изјава чији се садржај не доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова прописаних чланом 67. став 1. Закона, а  који су наведени у  ставу (3) т. 1, 2, 3 и 4,  поглавља  ВИ Конкурса.

Непотпуне и  неблаговремене нпријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: Општина Сребреница, улица Сребреничког одреда бб, са назнаком: Пријава на Јавни   конкурс  за попуну упражњених радних мјеста у општинској управи општине Сребреница.

Документи приложени уз пријаву на Конкурс неће се враћати кандидатима.

Приликом попуне упражњених мјеста, даће се предност под истим условима корисницима права у складу са прописима из области права бораца, ратних инвалида, породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Контакт  особа: Владан Миловановић,Шеф кабинета; телефон: 056/445-507.

Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске,   у дневном листу  „ Глас Српске" и на интернет страници  општине Сребреница.

Ако Конкурс  не буде објављен истовремено,  рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.     

***

 ЈУ Основна школа "Никола Тесла",  Пилица

о б ј а в љ у ј е

К О Н К У Р С

За пријем радника у радни однос и то:

 

1.  Наставник или професор математике, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, пуна норма -  на неодређено вријеме  .............................................................. 1 извршилац

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

За наведена радна мјеста поред  општих услова утврђених  Законом којим се уређују радни односи и посебних услова прописаних у члану 114. став (1)и став (3), 115. И 116.  Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене  Правилником о стручним профилима и звањима  наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Право учешћа на конкурсу имају и лица 114.став (5) овог Закона.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. став  (5) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22) и одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС", број 74/18 и 26/19).

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2)  да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 

4)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета ,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

6) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом, или малољетним лицем, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  по критеријумима прописаним  чланом 127. став  (5) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС", број: 74/18 и 26/19), и то:

 

1) Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у   којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,

3)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

5) Увјерење о положеном стручнм испиту ,

6) ) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање  ће се обавити 14.02.2023. године у 10 часова у просторијама  ЈУ Основне школе „Никола Тесла" Пилица, а истог дана након теста биће интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће, након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Никола Тесла" Пилица 75412 .

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Зворнику и Гласу Српском.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана