ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 8.09.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 8.09.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 8.09.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

************

ЈУ ОШ "ЊЕГОШ"  

БЕРКОВИЋИ

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора

 

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе "Његош" Берковићи,  расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе "Његош" Берковићи.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе, као и послове предвиђене  у члану 139. став 3. Закона о основном васпитању и образовању.

III - Мандат

Директор Јавне установе Основне школе "Његош" Берковићи  се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса  за именовање директора, у року од осам дана од  дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

IV -  Услови за учешће на конкурсу

За  директора  Јавне установе Основне школе "Његош" Берковићи  може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и  Статутом  школе, и то:

1. Општи услови:

1)  да има општу здравствену способност за рад,

2)  да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,

3)  да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

 За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који

1) има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или  да испуњава услове  из члана  177. став 2. Закона о  основном васпитању и образовању

("Службени гласник РС" број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20),

2) има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

3) није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и  против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства  личности,  морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом или малољетним лицем.

 

V – Потребна документација

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

-  Извод из матичне књиге рођених,

-  Увјерење о држављанству,

-  Диплому о завршеној стручној спреми,

-  Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник  на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

-  Увјерење о положеном стручном испиту  за рад у васпитно-образовном процесу,

-  Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, који прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

-  Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

-  Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом или малољетним лицем,

-  Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

-  Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

-  Кратку биографију са подацима о  претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

Право учешћа на конкурсу на мјесто директора школе имају и лица која испуњавају услове из члана 177. став 2.  Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске",број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63,20).

Докази (документа) се достављају  у оригиналу или овјереној  копији  у складу са законом.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа “Његош”  Берковићи,  Берковићи бб, 88 363 Берковићи,   са назнаком “Пријава на конкурс за избор директора школе”.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

VII – Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе “Његош” Берковићи у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

***

ЈУ СШЦ “ГОЛУБ КУРЕШ”

БИЛЕЋА

 

 

ИСПРАВКА КОНКУРСА

 

Врши се исправка конкурса за пријем радника у ЈУ СШЦ “Голуб Куреш” у Билећи број 163-1/21 од 23.8.2021. који је објављен 25.8.2021. године у дневном листу “Глас Српске” у дијелу који се односи на попуну радног мјеста  под редним бројем 1. тако да сада гласи “наставник ветеринарске групе предмета, 1 извршилац, са радним искуством у настави и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 6 часова редовне наставе и 6 часова практичне наставе, на одређено вријеме до 31.8.2022. године.”

***

ЈУ ОШ "ВЕСЕЛИН МАСЛЕША"

ФОЧА                    

KОНКУРС

1. Наставник географије  - 1  извршилац на 2 часа  непосредног рада са ученицима - са радним искуством и  положеним  стручним испитом, на одређено вријеме од дана пријема до 31.8.2022. године;

2. Наставник физичког васпитања  - 1 извршилац на 4 часа  непосредног рада са ученицима - са радним искуством и  положеним  стручним испитом, на одређено вријеме од дана пријема до 31.8.2022. године;

 

3. Наставник руског језика  - 1 извршилац - на 4 часа  непосредног рада са ученицима - са радним искуством и  положеним  стручним испитом, на одређено вријеме  од дана пријема до 31.8.2022. године;

 

4. Наставник православне вјеронауке  - 1 извршилац - на 4 часа  непосредног рада са ученицима - са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме од дана пријема до 31.8.2022. године;

Поред општих услова прописаних  Законом о раду и чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи ("Службени гласник Републике Српске",  број 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању  ("Службени гласник Републике Српске", број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), чланом  3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

 Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.   

Изузетно, право учешћа на конкурсу имају  и кандидати  који  су  стекли  радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем  о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом  из матичне књиге  рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој  способности за рад са ученицима  које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора  по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) да по  подацима из  посебног Регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) Диплому о завршеном  првом  циклусу  студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области  или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) Увјерење  издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме,

7) Увјерење  о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о дужини радног стажа, на којим пословима је остварен радни стаж и са којом стручном спремом,

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије  борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу  школе.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона)      

Тестирање и интервју са кандидатима,   који   доставе   потпуне и благовремене  пријаве, односно који  испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе, и то:

- 23.9.2021. године, тестирање са почетком у 13.30 часова,

-    23.9.2021. године,  интервју са почетком у  15 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, па ако се не појаве на истим, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком "Пријава на конкурс" на адресу: ЈУ Основна школа "Веселин Маслеша" Фоча , Карађорђева 68а, 73300 Фоча, препоручено или директно у школу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана