ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 31.03.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 31.03.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 31.03.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода  www.zzzrs.net   или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

******************

СКУПШТИНА ГРАДА ТРЕБИЊА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање секретара Скупштине града Требиње

 

 

I Опис послова

Секретар Скупштине руководи Стручном службом Скупштине града, одговара за рад Стручне службе и обавља друге послове утврђене Статутом града, Пословником Скупштине града Требиње и Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи града Требиња.

 

II Мандат

Секретар Скупштине града Требиња се бира до краја трајања мандата сазива Скупштине града Требиња која га је изабрала.

 

III Статус

Секретар Скупштине има статус службеника прве категорије на руководећем радном мјесту у Градској управи града Требиња.

 

IV Општи услови

 

Општи услови за кандидате су:

1) да су држављани Републике Српске односно Босне и Херцеговине,

2) да су старији од 18 година,

3) да имају општу здравствену способност,

4) да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које их чине неподобним за обављање послова у градској управи,

5) да нису отпуштани из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

6) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској управи,

7) да се на њега не односи члан IX 1. Устава Босне и Херцеговине.

 

V Посебни услови

1) да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2) да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, односно звања и

3) да има положен стручни испит за рад у управи.

Кандидат који нема положен стручни испит за рад у управи може бити именован за секретара Скупштине уз обавезу да положи стручни испит у року од шест мјесеци од дана пријема у радни однос на ово радно мјесто.

 

VI Неспојивост и сукоб интереса

Кандидат не може обављати дужност, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса како је прописано одредбама чланова 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у јединицама локалне самоуправе.

 

VII Потребна документа

Пријава на јавни конкурс подноси се на прописаном обрасцу – Пријава на јавни конкурс, који је доступан на интернет страници града Требиња, Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, а може се преузети и на инфо-пулту Центра за услуге грађанима Градске управе града Требиња.

1. увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци) фотокопија,

2. доказ о здравственој способности изабрани кандидат ће доставити након окончања поступка именовања,

3. увјерење да нису осуђивани за кривично дјело (не старије од шест мјесеци),

4. за доказ из (тачка IV)  подт. 5, 6. и 7. општих услова, кандидати ће доставити својеручно потписану изјаву овјерену од надлежног органа,

5. овјерену копију дипломе о завршеном факултету - фотокопија,

6. потврда о радном искуству у траженом степену образовања (потврду, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

7. увјерење о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјава којом се кандидат обавезује да ће положити стручни испит у року од шест мјесеци од пријема у радни однос на ово радно мјесто или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи,

 

Изјаве о испуњавању општих услова (тачка IV) из подт. 4, 5, 6. и 7. Јавног конкурса представљају саставни дио обрасца Пријаве на јавни конкурс, које кандидат потврђује својим потписом, чији се садржај не доказује посебним документима.

 

VII  Објављивање јавног конкурса и рок за подношење пријава

Јавни конкурс ће бити објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања овог Јавног конкурса у дневном листу “Глас Српски” и “Службеном гласнику Републике Српске”.

Ако јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Пријаве се могу доставити лично, путем протокола Центра за услуге грађанима или путем поште на адресу: Град Требиње, улица Вука Караџића број 2, са назнаком “Комисија за Јавни конкурс за избор и именовање секретара Скупштине града Требиња”.

 

VIII  Изборни поступак

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове конкурсна комисија ће обавити усмени интервју, с циљем оцјењивања стручне оспособљености, знања, вјештина кандидата и познавања послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

 

Уколико више кандидата на ранг-листи има исти број бодова, предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и бораца, како је прописано чл. 36, 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 134/11, 9/12 и 40/12). Да би остварили наведене предности, кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из чл. 39. и 60. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

 

Прворангирани кандидат је дужан, у року од седам дана од дана пријема обавјештења од Комисије, доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фотокопији, увјерење о општој здравственој способности и овјерену изјаву о испуњавању општих услова (тачка IV) из подт. 4, 5, 6. и 7. јавног конкурса.

 

Ако прворангирани кандидат не достави наведене доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова и одговарајуће овјерене изјаве.

 

Документација која је приложена уз Пријаву на јавни конкурс неће се враћати кандидатима.

 

За додатна обавјештења о јавном конкурсу задужена је контакт особа – Жељка Милинић службеник Градске управе града Требиња, телефон број: 059/274-400 у времену од 8 до 15 часова сваког радног дана.

***

ЈУ ГИМНАЗИЈА “КАЛИНОВИК”

КАЛИНОВИК

 

 

 

КОНКУРС

                                   

1. Професор психологије – 2 часа седмично, на одређено вријеме - до 31.8.2021.

 

Кандидат треба да испуњава опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број:1/16 и 66/18) и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18, 35/20 и 92/20), Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних  сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, број: 120/20) и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број: 24/19).

Уз потписану пријаву са биографијом кандидат треба да достави документацију о испуњености општих и посебних услова:

- Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

- Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

- Да је психофизички способан за рад са ученицима, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које издаје надлежна установа и које не може бити старије од шест мјесеци (љекарско увјерење ће доставити изабрани кандидат прије заснивања радног односа).

- Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог  насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

 

Кандидат је дужан да достави документацију којом доказује испуњеност посебних услова и на основу које се врши бодовање:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са  остварених најмање  240 ECTS бодова или еквивалент у којој је наведено стручно звање у одређеној области ( дипломе издате у БиХ , као и дипломе издате у бившој СФРЈ до 6.4.1992. године са истим степеном стручне и врстом школске спреме која се тражи за наставнике, имају једнаку вриједност, а у складу са законским прописима о важности јавних исправа);

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета (доставља кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета).

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме);

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава за изабраног кандидата ће прибавити школа службеним путем, прије заснивања радног односа).

- Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце за изабраног кандидата ће прибавити школа службеним путем, прије заснивања радног односа).         

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број:41/18, 35/20 и 85/20)

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18, 35/20 и 85/20) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће објавити на огласној табли школе.

Пријем радника извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске” број: 24/19).

Дана 21.4.2021. године у 9 часова у просторијама школе обавиће  се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

Пријаве са назнаком “Пријава на конкурс”  слати на адресу:

ЈУ Гимназија “Калиновик” Калиновик, ул. Шумадијска бб, 71 230 Калиновик

тел. 057/623-044

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана