ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.08. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 29.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

**********

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТРЕБИЊЕ

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Наставник практичне наставе за електро струку........... 1 извршилац - 11 часова - одређено (31.8.2019) -  са радним искуством (положен стручни испит за рад у образовно-васпитном процесу)

Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду (“Сл. гл. РС” бр. 1/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Сл. гл. РС” бр.41/18) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гл. РС” бр. 29/12, 80/14, 83/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Сл. гл. РС” бр. 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Увјерење да кандидат није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем послодавац ће прибавити службеним путем од надлежног органа, за изабраног кандидата.

Љекарско увјерење кандидати достављају након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс, кандидати су дужни да, као доказ о испуњавању услова конкурса, доставе сљедећа документа (овјерене копије не старије од шест мјесеци):

- Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ( за дипломе стечене послије 6.4.1992. год. ван БиХ и Републике Србије потребно приложити рјешење о признавању - нострификацији);

- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење о држављанству;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

- Краћу биографију – пријаву.

Поред ових докумената потребно је доставити и увјерења тражена Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи                  (“Службени гласник Републике Српске” бр.102/14, 42/16). Увјерења која кандидат прилаже су:

- Увјерење о просјечној оцјени током студирања коју издаје високошколска установа или је додатак дипломи (уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити наведени документ, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса)

- Увјерење о оствареном радном стажу издато од стране ранијег послодавца (врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла)

- Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављен интервју као и стручно тестирање

- за наставника практичне наставе за електро струку 11.9.2018. године у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу разматраће се пријаве кандидата који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством разматраће се молбе кандидата без искуства.

У пријави навести контакт телефон.

Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити у ЈУ “Техничка школа” Требиње, Вожда Карађорђа бр.1, 89101 Требиње са назнаком “ЗА КОНКУРС (наставник практичне наставе за електро струку)”.

 *********

ЈУ ОШ “ЉУТИЦА БОГДАН”

КАЛИНОВИК

КОНКУРС

1. Дипломирани психолог, на пола радног времена, до повратка радника са породиљског одсуства, а најкасније до 31.12.2018.

У радни однос се примају лица са искуством и положеним стручним испитом.

Права учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. Став 6 Закона о основном васпитању и образовању  (“Службени гласник  Републике Српске” бр.44/17 и 33/18).

Поред општих услова предвиђених Законом, кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању  (“Службени гласник Републике Српске” бр.44/17) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник  РС” бр.77/09, 86/10 и 25/14). Потребна документација:

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа :

• Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

• Увјерење о држављанству;

• Овјерена фотокопија дипломе о стеченом звању;

• Увјерење или додатак  дипломи  о просјеку оцјена  који је кандидат остварио током студирања (Увјерење мора бити издато од високошколске установе) ,

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица

• Потврда о положеном стручном испиту

• Потврда о радном искуству код ранијег послодавца

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

• Љекарско увјерење (дужан је доставити  кандидат који  буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа). Љекарско увјерење не може бити старије од 6 мјесеци.

• Увјерење о неосуђиваности  (затражиће Основна школа  по службеној дужности након што кандидат буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа)

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављен интервју и тест који представљају критеријуме за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос.

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће писменим путем обавијештени о датуму и мјесту спровођења теста и интервјуа, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су у Пријави на конкурс дужни навести контакт телефон и адресу.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве закључком ће бити одбачене.

Пријаве са траженом документацијом слати поштом препоручено на адресу:

ЈУ Основна школа “Љутица Богдан”,

Српских добровољаца број 5,       

71230 Калиновик.                                                 

***************

 ЈУ СШЦ “ПЕРО СЛИЈЕПЧЕВИЋ”

 ГАЦКО

ПОНИШТЕЊЕ  КОНКУРСА

             

           Поништава се конкурс бр: 810/2014 од 14.8.2018. год. објављен дана  22.8.2018. године у  “Гласу Српске” који се односи на

 - Наставник математике ......један извршилац, (18 часова седмично) - одређено, до 30.6.2019. год.  са једним од посебних услова - положен стручни испит за рад у  

   настави.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана