ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.01.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.01.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 29.01.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

****

"ЉБИЉЕ"ДОО

ЉУБИЊЕ

ЈАВНИ  КОНКУРС

за пријем приправника у радни однос са високом стручном спремом

 

 

1. Дипломирани агроном ............................................................................  1 извршилац

2. Дипломирани економиста ................................................................. 1 извршилац

3. Дипломирани правник ..................................................................... 1извршилац

4. Дипломирани технолог ......................................................................... 1 извршилац

 

 

I   Општи услови:

    За пријем у радни однос кандидати морају испуњавати сљедеће  опште  услове:

- да је на евиденцији Завода за запошљавање РС,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност.

 

II Посебни услови:

      Поред општих  услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и сљедеће  посебне услове:

- VI степен стручне спреме–( пољопривредни факултет, економски факултет, правни     факултет или технолошки  факултет)

- Пожељно познавање једног страног језика (првенствено енглеског);

- Добре комуникацијске способности;

- Познавање рада на рачунару;

- Активан возач

         

III  Потребни документи:

       Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе:

- биографију,

-  копију дипломе о завршеној школској спреми,

-  копију увјерења о држављанству,

 

          Кандидати који буду изабрани дужни су прије почетка обављања приправничког рада доставити љекарско увјерење о здравственој способности.

          Пријем приправника извршиће изборна комисија. О времену и мјесту разговора сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове биће благовремено обавијештени.

          Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се на адресу:

 "Љбиље" д.о.о. Љубиње

 Црногорски пут бб, Љубиње

Република Српска, БиХ,

Или  у електронском облику на е-mail:  ljbiljeljubinje@hmail.com

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање у смислу обављања разговора – интервјуа са кандидатима.

***

ЈУ СШЦ  ФОЧА

ФОЧА

 

 

КОНКУРС

за пријем радника на радна мјеста

                                                 

 

 

1. Професор здравствене његе, 10 часова на одређено радно вријеме до 31.8 2020., са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави .............................................. 1 извршилац

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број: 01/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са чланом 104., Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број: 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији ("Службени гласник Републике Српске", број: 34/15 и 83/15) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник Републике Српске", број: 29/12, 80/14 и 83/15).

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", број: 102/14 и 42/16).

Потребна документација

Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију кандидати треба да доставе оригинале или овјерене фотокопије (овјерена фотокопија не смије бити старија од шест мјесеци) сљедећих докумената којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

Општи услови које кандидат треба да испуњава се доказују сљедећом документацијом:

- Да је држављанин РС или БиХ - увјерењем о држављанству;

- Да је пунољетан - изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

- Да је радно способан - љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

            Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању, као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

  - Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

  - Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити претходно наведена документа о просјеку оцјена током студирања, просјечна оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса;

  - Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

  - Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла) и овјерену фотокопију радне књижице;

  - Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

  - Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

  - Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

  - Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије бораца;

   - Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број: 41/18.) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

            - Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, Комисија за избор ће обавити тестирање и интервју дана 7.2.2020. године у 11 часова у просторијама школе.

 

           Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и/или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

           Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената који се не враћају.

           Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

           Рок за достављање пријава је осам (8) дана од дана објављивања конкурса.

           Пријаве слати, са назнаком: „ЗА КОНКУРС - НЕ ОТВАРАЈ", на адресу: ЈУ Средњошколски центар Фоча, Цара Душана 73., 73 300 Фоча.

***

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД 

ФОЧА

 

 

      На основу члана 27. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Казнено-поправног завода Фоча ("Службени гласник Републике Српске" број: 98/18, 44/19 и 109/19), директор Завода доноси

 

 

ОДЛУКУ

о поништењу дијела јавног конкурса

 

 

1) Поништава се дио јавног конкурса за пријем у радни однос број: 01-951/20 од 27.12.2019. године, који је објављен у дневном листу "Глас Српске" дана 31.12.2019. године, који се односи на број извршилаца за радно мјесто под редним бројем 1. како слиједи:

 

Полицајац - приправник ..............................................................................................         1 извршилац.

 

2) Остали дио јавног конкурса за пријем у радни однос број: 01-951/20 од 27.12.2019. године остаје непромијењен.

 

3) Поништење ће се објавити у дневном листу "Глас Српске".

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана