ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 28.08. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 28.08. 2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 28.08.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***

 

ЈУ СШЦ “ГОЛУБ КУРЕШ”

 БИЛЕЋА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

Опис радног мјеста:

            

               Професор  математике  ( 8 часова редовне наставе) – 1 извршилац – са радним искуством и положеним стручним испитом за рад наставника у образовно-васпитном процесу  –  на одређено вријеме до повратка одсутне раднице са боловања а најкасније до 30.6.2020. године.

                Дипломирани ветеринар (15 часова редовне наставе) – 1 извршилац – са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовно-васпитном процесу  –  на одређено вријеме а најкасније до 31.8.2020. године.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

За наставника у средњој школи може бити изабрано лице које испуњава опште услове утврђене Законом о раду (“Службени гласник РС”, број: 1/16,66/18) и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број: 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС”, број: 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник РС”, број: 34/15 и 83/15).

Уз потписану пријаву  од стране кандидата, на којој ће обавезно бити назначена адреса становања и контакт телефон, кандидати су дужни доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, као и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

-        Увјерење о држављанству,

-        Извод из матичне књиге рођених,

-        Љекарско увјерење о радној способности које не може бити старије од шест мјесеци доставља кандидат након што буде одабран на Конкурсу, а прије заснивања радног односа,

-        Увјерење о неосуђиваности (којим се потврђује да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем), ово увјерење ће прибавити школа службеним путем за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа,

-        Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (увјерење ће прибавити школа службеним путем за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа),

-        Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

-        Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (уз диплому приложити рјешење о признавању високошколске исправе уколико је стечена ван Босне и Херцеговине и Републике Српске након 6. априла 1992. год.),

-        Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета које доставља кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

-        Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно – образовном процесу,

-        Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

-        Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

-        Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из кога се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа остварена по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је неопходно прерачунати у пуно радно вријеме.

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаву на Конкурс и потребна документа кандидати су дужни доставити лично или путем поште на адресу: Владимира Гаћиновића бр. 1, 89 230 Билећа са назнаком „за конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (навести радно мјесто за које конкурише).”

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове прописане овим конкурсом поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити тестирању и интервјуу, који ће са кандидатима обавити Комисија за пријем радника. Тестирање и интервју са кандидатима ће се обавити 9.9.2019. године у 13 часова, у просторијама ЈУ Средњошколски центар “Голуб Куреш” у Билећи.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, односно уколико се не појаве у назначеном термину сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, копије неће бити враћене кандидатима.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати који имају положен стручни испит за рад образовно-васпитном процесу, разматраће се и пријаве кандидата који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством разматраће се молбе кандидата без искуства.

***

 

 

ЈУ ОШ “ВЕСЕЛИН  МАСЛЕША”

ФОЧА

 

КОНКУРС

за попуну слободних радних мјеста за школску 2019/2020. годину

 

 

1.       Водитељ продуженог боравка    - на одређено вријеме, од дана пријема до краја наставног процеса школске 2019/2020. године, 4 извршиоца  са радним искуством, положен стручни испит за самосталан васпитно-образовни рад,  од тога:

-        3 извршиоца на пуно радно  вријеме и

-        1 извршилац на 1/2  радног времена.

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, а у  складу са   чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању, имају:

       а)  завршен први циклус студијског програма за слободно радно мјесто и остварених најмање 180 ЕСТС бодова у трајању од  три године или еквивалент;

       б)  положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

       в) љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

Изузетно, на упражњено радно мјесто школа може ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњава остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

          Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета,  злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, 

          Кандидати треба да испуњавају и услове, прописане  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), односно да им је у дипломи наведен стручни профил за радно мјесто на које конкуришу и услове из члана 6. Правилника о начину организовања проширеног програма  (“Службени гласник Републике Српске” број 37/19).

 

 

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати   обавезно  достављају овјерене фотокопије докумената, којима доказују испуњеност општих и посебних услова, и то:

1.       Увјерења о држављанству;

2.       Извода из МК рођених или личне карте;

3.       Дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области  (диплома мора бити призната уколико није стечена на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

4.       Увјерења о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, (које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета);

5.       Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

6.       Увјерења да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

7.       Љекарског увјерења о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора  по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

8.       Увјерења  да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

9.       Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о  подацима из  посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,  за изабраног кандидата, Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

        У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

       У складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18 и 26/19) биће вршено бодовање кандидата, по већ  утврђеним критеријумима.

        Кандидати треба да доставе и овјерене фотокопије документације на основу које се врши бодовање, и то:

1.       За просјечну оцјену током студирања -  документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

2.       За вријеме проведено на евиденцији незапослених лица -  документ у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме  чекања на посао у стручној спреми и профилу  затраженим  конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење);

3.       За дужину радног стажа – документ  у форми увјерења о радном стажу, издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

 - врста посла;

              -  степен стручне спреме и

              - дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

*** Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу  Школе.

*** Тестирање и интервју са кандидатима, који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама Школе:

-        12.9.2019. године, тестирање са почетком у 11 часова,

-        13.9.2019. године,  интервју са почетком у 11 часова.

 

*** Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, па ако се не појаве на истим, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

 

 

*** Уколико два или више кандидата, након бодовања, остваре исти број бодова, рангирање ће се извршити по прописаним приоритетима и Школа ће од тих кандидата, уколико буде потребно, тражити и додатну документацију, а у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи.

*** Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

             Пријаве на конкурс доставити на адресу Школе, Карађорђева 68а, 73300 Фоча, препоручено или директно у школу.

***

 ЈУ ОШ  “ВЕСЕЛИН МАСЛЕША”

 ФОЧА

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора

 

I - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Школском одбору и Министру просвјете и културе Републике Српске.

 

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

 

II - Мандат

Директор школе се бира на период од 4 (четири) године.

 

III – Статус

Директор школе заснива радни односи и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом Јавне установе Основне школе “Веселин Маслеша” Фоча те Правилником о раду.

 

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора  може бити изабран наставник или стручни сарадник који испуњава опште и посебне услове.

1.       Општи услови

 - да је држављанин БиХ

- да је пунољетан

 - да је здравствено способан

2.       Посебни услови:

-        да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, односно да испуњава услове из члана 177. тачка 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени Гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18),

-        да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1.,

 

-        да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Кандидати који конкуришу за директора школе уз пријаву достављају и следећу документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова:

 

-        извод из матичне књиге рођених,

-        увјерење о држављанству,

-        љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (прилаже само именовани кандидат, а прије ступања на дужност),

-        диплома о стеченој стручној спреми,

-        потврда којом доказује да има пет година радног искуства на пословима из тачке 2. посебних услова,

-        увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, 

-        програм рада директора у наредном мандату,

-        препоруку претходног послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

-        увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (Школа ће службеним путем прибавити само за именованог кандидата, а прије ступања на дужност),

-        кратку биографију о подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада.

Мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања директора на дужност.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Сва документа која кандидат прилаже морају бити оригинал или овјерене копије, не старије од 6 мјесеци и неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Школски одбор ЈУ  Основна школа “Веселин Маслеша” Фоча  ће, након  разматрања приспјелих  пријава  кандидата,  доставити Министру просвјете и културе Републике Српске документацију и списак свих кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе.

Све  учеснике конкурса Школски одбор ће писаним путем обавијестити о одлуци Владе о именовању  директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично или путем поште на адресу Јавна установа Основна школа “Веселин Маслеша” Фоча , 73 3300 Фоча, Карађорђева 68а,   са назнаком  “Пријава за избор директора школе.”

***

ЈУ ОШ “ЉУТИЦА БОГДАН”

КАЛИНОВИК

 

КОНКУРС

 

1.       Наставник православне вјеронауке, 1 извршилац, 8 часова, на одређено вријеме - 12 мјесеци, приправник.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник  Републике Српске” бр. 1/16 и 66/18) и чланом  5 Правилника о процедури  пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања  кандидата у  основној школи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 74/18 и 26/19)   кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене чланом 104 Закона о основном васпитању и образовању  („Службени гласник  Републике Српске” бр. 44/17) и чланом 3 Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник  РС” бр. 77/09, 86/10 и 25/14 и 76/15). Потребна документација:

•        Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

•        Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

•        Увјерење о држављанству;

•        Овјерена фотокопија Дипломе о стеченом звању;

•        Увјерење или додатак  дипломи  о просјеку оцјена  који је кандидат остварио током студирања (Увјерење мора бити издато од високошколске установе)

•        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица

•        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

•        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

•        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

•        Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

•        Љекарско увјерење (дужан је доставити  кандидат који  буде изабран путем Конкурса, а прије заснивања радног односа). Љекарско увјерење не може бити старије од 6 мјесеци.

•        Увјерење о неосуђиваности  и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених  за кривична дјела сексуалне злоупотребе  и искориштавања дјеце  (затражиће Основна школа  по службеној дужности након што кандидат буде изабран путем Конкурса, а прије заснивања радног односа)

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

 

Са кандидатима који испуњавају услове Конкурса биће обављен  тест и интервју  (13.9. 2019. у 11 часова) који представљају критеријуме за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос. (Правилник о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у  основној школи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 74/18 и 26/19)

Списак кандидата  који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, биће постављен на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног теста и интервјуа, а за кандидат који се не појави на тестирању или интервјуу сматраће се да је одустало од пријаве на конкурс.

Кандидати су у пријави на конкурс дужни навести контакт телефон и адресу.

 

Кандидати су дужни  доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве закључком ће бити одбачене.

Пријаве са траженом документацијом предати лично или  послати поштом препоручено на адресу: ЈУ Основна школа Љутица Богдан, Српских добровољаца број 5, 71230 Калиновик.                                                  

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана