ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 27.05.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 27.05.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 27.05.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***************

********************

 

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

 БИЛЕЋА

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора

 

I  Предмет

Школски одбор Јавне установе Основна школа “Свети Сава”  Билећа расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Билећа.

 

II Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе.  Директор  за свој рад одговара  Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених законом којим се уређује систем јавних служби, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе.

 

III  Мандат

Директор ЈУ Основна школа “Свети Сава” Билећа се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

 

IV  Услови за учешће на конкурсу

За директора школе може бити изабран наставник или стручни сарадник који испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора  основне школе и Статутом школе и то:

1.       Општи услови:

            1.  да има општу здравствену способност  за рад,

            2.  да је држављанин Републике Српске  или Босне и Херцеговине,

            3.  да је старији од 18 година.

2.       Посебни услови:

1. има  завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECST бодова или еквивалент или да испуњава услове из члана 177. став  2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18 и 84/19),

2. има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става и

3. није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

V   Потребна документација

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

1. извод из матичне књиге рођених,

2. увјерење о држављанству,

3. диплому о завршеној стручној спреми,

4. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5. потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

6. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

7. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

8. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

9. приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

10. препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

11. кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

 

На мјесто директора школе могу конкурисати  и лица из члана 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18 и 84/19).

 

Документи којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији у складу са законом.

 

VI  Рок за  учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено  на сљедећу адресу:

 ЈУ Основна школа “Свети Сава” Билећа, Херцеговачких устаника бб, са назнаком: “Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Основна школа “Свети Сава” Билећа”.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од  дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће  се  узимати у разматрање.

VII  Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе  о  именовању директора у року од осам  дана од  дана пријема одлуке.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана