ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.01.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.01.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 25.01. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

*********

ЈЗУ  БОЛНИЦА ТРЕБИЊЕ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

 

НАЗИВ РАДНОГ МЈЕСТА И БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

 

1. медицинска сестра - акушерка ............................................. 4 извршиоца,

 

II ВРСТА РАДНОГ ОДНОСА

 

Радни однос се заснива на неодређено вријеме

 

 

III УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

 

  Општи услови:

 

1.  да је кандидат држављанин Босне и Херцеговине,

2.  да је пунољетан,

3.  да има општу здравствену способност,

4.  да се против кандидата не води кривични поступак

5.  да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затовра од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за раду у болници,

6.  да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса.

 

  Посебни услови:

 

1.  Завршена средња медицинска школа - гинеколошко – акушерски смјер,

2.  Положен стручни испит,

3.  Познавање рада на рачунару,

4.  Пожељно радно искуство на истим или сличним пословима.

 

 

IV  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова, кандидати уз пријаву треба да приложе оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената:

 

1)      пријаву на конкурс са кратком биографијом („CV2) и контакт телефоном,

2)      увјерење о држављанству;

3)      извод из матичне књиге рођених;

4)      увјерење о општој здравственој спсообности,

5)      увјерење, односно потврда надлежног органа  да се против кандидата не води кривични поступак, односно о неосуђиваности у смислу тачке IV 1) алинеје 4. и 5. (не старије од 6 мјесеци),

6)      писмена изјава овјерена од стране надлежног органа, сљедеће садржине: “Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да нисам отпуштан/а из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса

7)      диплома, односно увјерење о стеченом звању (признате дипломе о неопходној стручној спреми уколико су стечене ван Републике    Српске и Босне и Херцеговине),

8)      увјерење о положеном стручном  испиту,

9)      увјерење или потврда о радном искуству (ако кандидат има радно искуство).

 

 

V НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА ЈАВНИ КОНКУРС

 

Пријаву на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити лично у канцеларију Службе за опште, правне и кадровске послове – протокол,  или поштом на адресу: ЈЗУ Болница Требиње, Ул.др Левија број 2, 89101 Требиње

 

Рок за подношење пријава је осам дана дана од дана објављивања конкурса на Веб страници  јзу Болница Требиње и Завода за запошљавање Републике Српске и у писаном издању дневног листа „Независне новине”

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

VI  ИНТЕРВЈУ СА ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА И ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ИЗБОРУ

 

Прије доношења одлуке о избору и пријему у радни однос, са пријављеним кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се интервју.

 

О датуму и мјесту обављања интервјуа, кандидати ће бити обавијештени накнадно, писменим путем или телефонским позивом, због чега је неопходно у пријави навести и контакт телефон.

 

О избору, кандидати ће бити  писмено обавјештени.

***

ЈУ ОШ ''Свети Сава''

Билећа

К О Н К У Р С

 

  Наставник српског језика – 1 извршилац, на 5 часова редовне наставе седмично, са радним искуством  и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.08.2023. године.

Поред  општих услова прописаних Законом о раду (''Службени гласник Републике Српске'', број: 1/16, 66/18, 91/21 – одлука УС, 119/21) и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (''Службени гласник Републике Српске'', број: 74/18 и 26/19), кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 114. и 115.  Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'', број: 81/22) и чланом 3.  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (''Службени гласник Републике Српске'', број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'', број: 81/22) која су стека радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лице које је стекло радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испуњавају остале услове прописане овим законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона  о основном васпитању и образовању (''Службени гласник РС'', број: 81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

  Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1)  да је држављанин Републике Српске или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2)  да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених,

3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична  дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5)  увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6)  увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење  из тачке  4. и 5.  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву  (на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон)  и документацију  којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  кандидата и то:

7.  овјерену фото-копију  дипломе о завршеном првом  циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису стечене  у БиХ  и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 06. априла 1992. године, морају бити нострификоване),

8.  увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

9.  увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

10.         увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

11.         додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

12.         увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење у  стручној спреми и профилу траженим конкурсом,

13.         увјерење о радном стажу/ радном искуству    издато од ранијег послодавца  код којег је кандидат био запоселен:    

 - на радном мјесту које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту у школи на другим пословнима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

14.         увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

15.         увјерење  општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

16.         увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доствити овјерене  фото-копије (не старије од 6 мјесеци) свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем кандидата у радни однос извршиће се у складу са Законом о основном васпитању и образовању (''Службени гласник РС'', број: 81/22)  и Правилником о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (''Службени гласник Републике Српске'', број: 74/18 и 26/19).

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 09.02.2023. године, тестирање у 0900 часова, а интервју у 1000 часова у просторијама школе.

Напомена: Кандидати су дужни у пријави на конкурс навести на које радно мјесто конкуришу.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати који испуњавају услове конкурса  неће  се посебно позивати на тестирање и  интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писаним путем обавијестити све кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве  слати на адресу: ЈУ Основна школа ''Свети Сава'''Билећа, Херцеговачких устаника бб. 89 230 Билећа.                                   

***

ЈУ СШЦ  „Светозар Ћоровић”

ЉУБИЊЕ

 

К О Н К У Р С

за пријем у радни однос на одређено вријеме до 31.8.2023. године

 

1. Професор филозофије   5 часова  седмично у Љубињу .............1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом  ,

2. Професор  етике 1 час седмично у Љубињу...............1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом,

3. Професор права и пословног права   6 часова седмично ( у Љубињу 2 и у Берковићима 4) ...........1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова предвиђених  Законом о раду ( „Службени гласник Републике Српске”, бр. 01/16, 66/18, 91/21-Одлука уставног суда Републике Српске и 119/21 ), кандидати  треба да испуњавају и посебне услове  из

Закона о средњем образовању и васпитању  члан 104.  («Службени  гласник Републике Српске», бр.41/18, 35/20 и 92/35) , Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим  стручним  школама  („ Службени гласник Републике Српске”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15  ) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији („ Службени гласник Републике Српске”,бр. 120/20 ) .

Кандидати су дужни доставити доказе за испуњавање  наведених  услова и то:                                                 

-        пријаву  (потписану од стране кандидата )   са кратком биографијом , адресом и контакт телефоном,

-        увјерење о држављанству,

-        извод из матичне књиге рођених ,

-        увјерење суда да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и дургог насиља над дјететом или малољетним лицем;

-        диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четверогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент  (  дипломе  стечене ван БиХ и  Републике Србије   пслије  6. априла 1992. године требају бити нострификоване),

-        увјерење о положеном стучном испиту за рад у настави,

-        увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

Право учешћа на конкурсу имају  лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („ Службени гласник Републике Српске “, бр.41/18, 35/20 и 92/20), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.  

Љекарско увјерење , од надлежне здравствене установе ,о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима се доставља након што кандидат буде изабран на конкурсу , а прије заснивања радног односа ( не старије од 6 мјесеци).

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за  кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце , школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („ Службени гласник Републике Српске “, број 24/19 ) , те је за бодовање потребно доставити сљедеће документе.

-Додатак дипломи , који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи на постоје подаци о просјеку оцјена),

У изузетним случајевима , уколико кандидат из оправданих разлога на може прибавити документ о пр

У изузетним случајевима , уколико кандидат из оправданих разлога на може прибавити документ о просјеку оцјена током студирања ,просјечна оцјена се може доказати овјереном фото-копијом индекса,

-Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (након стицања стручне спреме тражене конкурсом),

-Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види : врста посла , степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла ,

-Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко –инвалидску заштиту о  утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено –отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено –отаџ бинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,

-Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено –отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије  неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће објавити три дана прије тестирања  на огласној табли школе и  до тада пријаве требају бити у школи.

Са кандидатима  који су благовремено доставили пријаве и  испуњавају  услове конкурса  обавиће се тестирање и интервју 13. 2. 2023. године  у  просторијама школе у  10,00 сати за право и пословно право  и у 11,00 за филозофију и етику.

Кандидати се неће посебно позивати и они који се не појаве на  тестирању у заказано вријеме сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања .

Уколико се на конкурс не  пријаве кандидати  са положеним стручним испитом разматраће се и пријаве кандидата без положеног стручног испита.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са одговарајућом документацијом лично или путем поште доставити на адресу  Јавна установа Средњошколски центар  „Светозар Ћоровић”,   Светосавска 22, Љубиње са назнаком „ Пријава на конкурс за

  ( навести позицију/е)”.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана