ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.11.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.11.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 24.11.2021. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***

***

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА"

ГАЦКО

К  О  Н  К  У  Р  С

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Професор разредне наставе  - са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме од дана пријема  до повратка раднице са боловања

 ......................................................................................... 1 извршилац 

 

НАПОМЕНА: Уколико за  радно мјесто  не буде пријављених кандидата са радним искуство и положеним стручними  испитом, бодова ће се кандидати без радног искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Кандидати  су  дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС" бр. 1/16 и 66/18) испуњавају и услове предвиђене  Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20   и 63/ 20  ), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача(’‘Службени глсник РС’‘ број:77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске, број 74/18 и 26/19).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20   и 63/ 20)

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.                                             

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контак телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фото-копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем о психичкој способности,које не може бити старије од шест мјесеци и које  прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу ,а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о податцима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учуњена против достојанства личности,морала,службене дужности,полног интегритета,злоупотребљавања дјетета,полног и другог насиља на дјететом или малољетним лицем,

7. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

8. Додатак дипломи,који садржи податак о просјеку оцјена током студирања  или увјерење високо школске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену  проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме;

10. Увјерење о положеном стручном испиту;

11.Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета,које је дужан  да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

12. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

13. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

-  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим Конкурсом

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим Конкурсом

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим Конкурсом

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

15. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

16. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

-  Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

-кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса за професора разредне наставе ,   тестирање ће се обавити 09.12.2021. год у 8 сати а интервју у 9 сати истог дана у просторијама ЈУ ОШ „Свети Сава" Гацко,

 

- кандидати који учествују на конкурсу неће бити посебно позивани на тестирање и интервју,

-ако се кандидат не појави на тестирању и интервију,сматраће се да  је одустао од пријаве на конкурс,

-списак кандидата који испуњавају услове конкурса након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе,најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Пријаве слатина адресу:

ЈУ Основна школа „Свети Сава" Гацко,Видовданска 29. са назнаком „ЗА КОНКУРС".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана