ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.06.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.06.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 24.06.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице

****

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД

ФОЧА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Полицајац – приправник ......................................................................................................          4 извршиоца

2. Полицајац   ...................................................................................................................     1 извршилац

3. Психолог .............................................................................................................................          1 извршилац

      

I Општи услови које кандидати морају да испуњавају

1. Да је држављанин Републике Српске или БиХ,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Установи,

5. Да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије дана објављивања јавног конкурса,

6. Да се на њега не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине

 

II Посебни услови

1) За радно мјесто под редним бројем 1. - да није старији од 27 година, да има средњу стручну спрему - ИВ степен образовања, да испуњава здравствене и психофизичке способности.

2) За радно мјесто под редним бројем 2. – средња стручна спрема - IV степен, најмање шест мјесеци радног искуства као припадник службе обезбјеђења у другим казнено-поправним установама, полицији, судској полицији или војсци, да испуњава здравствене и психофизичке способности,

3) За радно мјесто под редним бројем 3. – висока стручна спрема (дипломирани психолог), најмање једна година радног искуства након стицања високе стручне спреме на пословима извршења кривичних санкција, положен стручни испит из области извршења кривичних и прекршајних санкција.  

 

III Потребна документа

Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом (својеручно потписану, са назначеном адресом становања и контакт телефоном) кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, оригинал или овјерену копију, и то:

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Доказ да није осуђиван  за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или  кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Установи

- Диплому о завршеној школској спреми,

- Доказ о радном искуству за радна мјеста под редним бројем 2 и 3,

-  Доказ о положеном стручном испиту за радно мјесто под редним бројем  3,

-  Овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије дана објављивања јавног конкурса

- Овјерену изјаву да се на њега не односи члан ИЏ став 1. Устава Босне и Херцеговине

 

Директор установе ће рјешењем именовати посебну комисију која ће извршити провјеру психофизичких способности кандидата за пријем на радна мјеста под редним бројем 1. и 2., као и Конкурсну комисију која ће обавити интервју са кандидатима за радно мјесто под редним бројем 3.

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, као и копије тражене документације које нису овјерене, Конкурсна комисија неће узимати у разматрање.

 

Изабрани кандидати су дужни да, по завршетку изборне процедуре, доставе љекарско увјерење о општој здравственој способности од овлашћене здравствене установе, а уколико исти то не учине или се утврди да немају општу здравствену способност за рад на радном мјесту на које су конкурисали, наредни кандидат са ранг-листе ће бити позван да достави љекарско увјерење.

 

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

 

Пријаве са доказима могу се доставити лично или путем поште, на адресу: Казнено-поправни завод Фоча, Ул. Студентска бр.2, са назнаком “Пријава за конкурс”.

***

ОПШТИНА  БИЛЕЋА

 

 

                                                    ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуну упражњеног радног  мјеста у Општинској управи Билећа

                                                                       

I

1.  Стручни сарадник за припрему документације ..........1 извршилац на неодређено

     вријеме.

 

II – Опис послова

 

      Предвиђени су Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији   

      радних мјеста општинске управе Билећа (“Службени гласник општине       

      Билећа”, број: 5/18,2/19, 3/19 и 2/20).

                                                                  

III - Општи услови за кандидате

 

1. Да је држављанин РС, односно БиХ,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест      мјесеци   или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у  Општинској управи,

5. Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем     нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

6. Да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на      подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред           Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ,

7. Да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са    

    дужношћу службеника у општинској управи.

  

 IV - Посебни услови  за кандидате

 

 -  ССС - друштвеног смјера,

 -   6(шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања,

 -   положен стручни испит за рад у општинској управи,

 -   познавање рада на рачунару.

         

V -  Потребна документа

 

 Уз пријаву на  конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању             општих и посебних услова и то:

1. Фотокопије  личне карте,

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених,

4. Увјерење о општој здравственој способности (доставиће изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре),

5. Увјерење о неосуђивању,

6. Увјерење да се против кандидата на води кривични поступак,

7.  Потписане и овјерене  изјаве из тачке 5. 6. и 7. ,

 8.  Овјерена фотокопија дипломе о завршеној стручној спреми,

 9.   Увјерење о радном искуству,

10.   Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у              општинској управи,

11.  Овјерена фотокопија доказа о познавању рада на рачунару (увјерење, потврда              или други доказ о информатичкој оспособљености).

 

VI

     Кандидати који испуњавају услове  конкурса биће позвани на интервју.

     О времену и мјесту спровођења интервјуа кандидати ће бити благовремено        обавијештени. 

 

      Прворангирани  кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса, дужан је да у року од седам дана, од дана пријема обавјештења, Комисији достави доказе о испуњавању општих услова у оригиналу или овјерене фотокопије (извод из матичне књиге рођених, увјерење о држављанству, увјерење о општој здравственој способности, увјерење о неосуђивању, увјерење да се не води кривични поступак), овјерене изјаве о испуњавању услова из поглавља  В  и посебне  услове  у оригиналу и овјереној фотокопији (диплому о стручној спреми, увјерење о радном искуству, увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској управи и познавање рада на рачунару информатичка обученост кроз школовање, увјерење и потврда о оспособљености).

 

        Ако праворангирани кандидат у прописном року не достави доказе или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата, по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.

 

 VII

      Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”.

 

       Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

        Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, а документа приложена уз конкурс неће  се враћати кандидатима.

 

VIII

Пријаве за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу која се може преузети на шалтер сали општине Билећа и на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе. Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова  се   могу доставити лично или путем поште, на адресу: Општина Билећа, улица Краља Александра бр. 28.  са назнаком “Конкурсна комисији за спровођење поступка  за пријем службеника”.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана