ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 23.09.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 23.09.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 23.09.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

*****************

*********************

ЈУ СШЦ “АЛЕКСА ШАНТИЋ”

НЕВЕСИЊЕ

         

РЈЕШЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ КОНКУРСА

 

На основу одлуке школског одбора број 818/20 од 15.9.2020. године поништава се дио конкурса  број 628/20 од 6.8.2020. године  објављен у “Гласу Српске”  12.8.2020. године, под тачком 2.  (Професор француског језика ... 1 извршилац (10  часова недјељно, потребан положен стручни испит и радно искуство, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања).

***

ЈУ СШЦ  ФОЧА

ФОЧА

 

 

КОНКУРС

за пријем радника на радно мјесто

 

  

 1 . Професор рачунарства и информатике 20 часова на одређено радно вријеме до

       31.8.2021. године са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ......1 извршилац

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 01/16.), кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са чланом 104., Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18.), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске” број: 34/15. и 83/15.) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске”, број: 29/12, 80/14. и 83/15.).

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број:  24/19).

Потребна документација

Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију кандидати треба да доставе оригинале или овјерене фотокопије (овјерена фотокопија не смије бити старија од шест мјесеци) следећих докумената којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

Општи услови које кандидат треба да испуњава се доказују следећом документацијом:

- Да је држављанин РС или БиХ - увјерењем о држављанству;

- Да је пунољетан - изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

- Да је радно способан - љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

 

    Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању, као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити претходно наведена документа о просјеку оцјена током студирања, просјечна оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла) и овјерену фотокопију радне књижице;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије бораца;

- Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18  и 35/20.) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

 - Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, Комисија за избор обавиће тестирање и интервју дана 5.10.2020. године у 11 часова у просторијама школе.

 

  Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и/или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

           Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената који се не враћају.

           Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

           Рок за достављање пријава је осам (8) дана од дана објављивања конкурса.

           Пријаве слати, са назнаком: “За конкурс - не отварај”, на адресу:

          ЈУ Средњошколски центар Фоча, Цара Душана 73., 73 300 Фоча.

***

ЈУ ОШ “ЉУТИЦА БОГДАН”

КАЛИНОВИК

 

КОНКУРС

 

1. Наставник математике, 1 извршилац, приправник (по Програму Завода за запошљавање) 4

2. Наставник руског језика, 1 извршилац,   приправник (по Програму Завода за запошљавање)   

3. Наставник православне вјеронауке, 1 извршилац, приправник   

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник  Републике Српске” бр. 1/16 и 66/18) и чланом  5 Правилника о процедури  пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања  кандидата у  основној школи (“Службени гласник Републике Српске” бр.74/18 и 26/19)   кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене чланом 104 Закона о основном васпитању и образовању  (“Службени гласник  Републике Српске” бр.44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и чланом 3 Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник  РС” бр.77/09, 86/10 и 25/14 и 76/15). Потребна документација:

• Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају следећа документа:

• Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

• Увјерење о држављанству;

• Овјерена фотокопија дипломе о стеченом звању;

• Увјерење или додатак  дипломи  о просјеку оцјена  који је кандидат остварио током студирања (Увјерење мора бити издато од високошколске установе)

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

• Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

• Љекарско увјерење (дужан је доставити  кандидат који  буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа). Љекарско увјерење не може бити старије од 6 мјесеци.

• Увјерење о неосуђиваности  и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених  за кривична дјела сексуалне злоупотребе  и искориштавања дјеце  (затражиће Основна школа  по службеној дужности након што кандидат буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа)

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

 

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављен  тест (8.10.2020. у 12 часова) и интервју  (8.10.2020. у 13 часова) који представљају критеријуме за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос. (Правилник о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у  основној школи (“Службени гласник Републике Српске” бр.74/18 и 26/19)

Списак кандидата  који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, биће постављен на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног теста и интервјуа, а за кандидата који се не појави на тестирању или интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су у пријави на конкурс дужни навести контакт телефон и адресу.

 

Кандидати су дужни  доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве закључком ће бити одбачене.

Пријаве са траженом документацијом предати лично или  послати поштом препоручено на адресу: ЈУ Основна школа Љутица Богдан, Српских добровољаца број 5, 71230 Калиновик.                                                  

***

ОПШТИНА КАЛИНОВИК

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

 

 

I – Дипломирани економиста са 240 ECTS бодова ........................  два (2)  извршиоца.

 

II – Опис послова   

     Приправник се прима  у радни однос на одређено вријеме, на период од 12 мјесеци, ради стицања радног искуства у струци и оспособљавања за полагање стручног испита за рад у управи.

 

III – Општи услови за пријем приправника у радни однос

1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност (достављају изабрани кандидати по окончању конкурсне процедуре),

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере  на било ком нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

 

IV – Посебни услови за пријем

Поред општих услова, пријављени кандидати морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

• ВСС - дипломирани економиста, 240 ECTS бодова.

 

V – Потребна документа

   Пријава за учешће на јавном конкурсу се подноси на посебном обрасцу који се налази у пријемној канцеларији Општинске управе општине Калиновик и на званичној интернет страници општине Калиновик.

  Приликом подношења пријаве на конкурс, кандидат је дужан да приложи доказе о испуњавању општих и посебних услова.

1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству (овјерену од стране надлежног органа) и изјаве у писаној форми:

• да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

• да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

• да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

2. Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат је дужан приложити фотокопију дипломе о стручној спреми и звању (овјерену од стране надлежног органа).

 

          Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса, је дужан да у року од седам дана, од дана пријема обавјештења комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјерену фотокопију, као и увјерење о здравственој способности.

          Ако прворангирани кандидат не достави тражене доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште услове или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.

 

VI – Рок и начин подношење пријава

          Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

          Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу  је Милинко Лаловић, контакт телефон: 057/623-131.

          Неблаговремене, непрегледне и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

          Пријаве на конкурс са потребном документацијом могу се доставити  лично  на писарницу општине, или поштом, на адресу: Општина Калиновик, Начелник општине, са назнаком “Пријава на конкурс - Комисији за спровођење поступка пријема”, Карађорђева бр. 37. 71230 Калиновик.

***

ЈКП “РАД” ДОО

КАЛИНОВИК

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

 

I - 1. Дипломирани инжењер машинства ВСС, са 240 ECTS бодова - 1(један) извршилац.

  

 

II - Опис послова   

Приправник се прима у радни однос на одређено вријеме, на период од 12 мјесеци, ради стицања радног искуства у струци и оспособљавања за полагање стручног испита.

 

III - Општи услови за пријем приправника у радни однос

1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност .

 

IV - Посебни услови

   - завршен одговарајући  факултет  из тачке I  конкурса.

1. ВСС - дипломирани инжењер машинства 240 ECTS бодова.

 

V – Потребни документи (оригинал или овјерена копија):

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Доказ о општој здравственој способности, (доставиће само изабрани кандидати  прије

заснивања радног односа),

4. Увјерење да се не води кривични  поступак,

5. Увјерење да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС,

6. Лично потписана и од надлежног органа овјерена изјава да нема радног искуства у струци и

7. Овјерена копија дипломе.

VI - Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса биће позвани на разговор-интервју. О времену и мјесту спровођења интервјуа кандидати ће бити накнадно обавијештени.

VII - Начин и рок за подношење пријава

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу “Глас Српске”.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање .

Пријаве на конкурс са потребном документацијом могу се доставити лично у просторије  ЈКП “РАД” д.о.о. Калиновик  или поштом на адресу предузећа, са назнаком “Пријава на конкурс”,ул. Српских добровољаца бр.2 Калиновик.

***

ОПШТИНА БИЛЕЋА

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуну упражњених радних  мјеста у Општинској управи Билећа службеника и намјештеника

 

I                                                

1. Самостални стручни сарадник за послове радних тијела Скупштине општине

    - 1 извршилац  на неодређено вријеме.

2. Самостални стручни сарадник за развојне пројекте - 1 извршилац на неодређено     вријеме.

3. Самостални стручни сарадник за јавну расвјету и саобраћајну сигнализацију      

    - 1 извршилац  на неодређено вријеме.

4. Самостални стручни сарадник за рад са младима - 1 извршилац на неодређено     вријеме,

5. Стручни сарадник за административно-техничке послове и логистику - 1 извршилац     на неодређено вријеме.

6. Стручни сарадник за послове евиденције о лицима која су регулисала војну    обавезу - 1 извршилац на неодређено вријеме.

7. Радник на одржавању чистоће - 2 извршиоца  на неодређено вријеме.

 

II – Опис послова

Предвиђени су  Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији    ,

Радних мјеста општинске управе Билећа (“Службени гласник општине Билећа”, број: 5/18, 2/19, 3/19,1/20, 2/20 и 4/20).

 

III - Општи услови за кандидате

 

1. Да је држављанин РС, односно БиХ,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест      мјесеци   или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у    Општинској управи,

5. Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем      нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

6. Да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на      подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред    Трибуналом - члан IX став 1 . Устава БиХ,

7. Да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са  дужношћу службеника у општинској управи.

 

 IV - Посебни услови за кандидате

 

1. За радно мјесто под редним бројем 1:

 - ВСС, друштвеног или природног смјера  или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова,

-  Најмање 1 година (једна )  радног искуства у траженом степену образовања,

-  Положен стручни испит за рад у општинској управи,

-  Познавање рада на рачунару.   

 

2. За радно мјесто под 2:

  -  ВСС - економски факултет, или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова, 

  -  Најмање   2 године (двије) године радног искуства у траженом степену образовања,

  -  Положен стручни испит за рад у општинској управи,

  -  Познавање рада на рачунару. 

 

3. За радно мјесто под 3:

- ВСС, техничког смјера или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова,

- Најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања,

- Положен стручни испит за рад у општинској управи,

- Познавање рада на рачунару.   

 

4. За радно мјесто 4:

- ВСС, друштвеног, природног или техничког смјера или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова,

- Најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања,

- Положен стручни испит за рад у општинској управи,

- Познавање рада на рачунару.   

 

5. За радно мјесто 5:

- ССС, друштвеног смјера у четворогодишњем трајању,

- 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом  степену образовања,

- Положен стручни испит за рад у општинској управи,

- Познавање рада на рачунару.  

 

6. За радно мјесто 6:

- ССС, природног, друштвеног  или техничког смјера у четворогодишњем трајању,

- Најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања,

- Положен стручни испит за рад у општинској управи,

- Познавање рада на рачунару.

 

7. За радно мјесто 7:

- Основна школа,

- Са или без радног искуства.

 

 V -  Потребна документа

 Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању   

 општих и посебних услова и то:

1. Фотокопије личне карте,

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених,

4. Увјерење о општој здравственој способности (доставиће изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре),

5. Увјерење о неосуђивању,

6. Увјерење да се против кандидата на води кривични поступак,

7. Потписане и овјерене изјаве из тачке 5, 6. и 7,

8. Овјерена фотокопија дипломе о завршеној стручној спреми,

9. Увјерење о радном искуству,

10. Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у

          општинској управи (под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5. и 6),

11. Овјерена фотокопија доказа о познавању рада на рачунару (увјерење, потврда           или други доказ о информатичкој оспособљености под редним бројем            1, 2, 3, 4, 5. и 6),

VI

     Кандидати  који испуњавају услове конкурса биће позвани на интервју.

     О времену и мјесту спровођења интервјуа кандидати ће бити благовремено  обавијештени. 

      Прворангирани  кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса, дужан је да у року од седам дана, од дана пријема обавјештења, Комисији достави доказе о испуњавању општих услова у оригиналу или овјерене фотокопије (извод из матичне књиге рођених, увјерење о држављанству, увјерење о општој здравственој способности, увјерење о неосуђивању, увјерење да се не води кривични поступак), овјерене изјаве о испуњавању услова из поглавља  В  и посебне  услове  у оригиналу и овјереној фотокопији (диплому о стручној спреми, увјерење о радном искуству, увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској управи и познавање рада на рачунару информатичка обученост кроз школовање, увјерење и потврда о оспособљености осим под редним бројем 7).

        Ако праворангирани кандидат у прописном року не достави доказе или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће следећег кандидата, по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.

VII

      Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”.

       Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

        Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, а документа приложена уз конкурс неће  се враћати кандидатима.

VIII

       Пријаве за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу која се може преузети на пулту општине Билећа и на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе. Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова  се   могу доставити лично или путем поште, на адресу: Општина Билећа, Ул. Краља Александра бр. 28.  са назнаком “Конкурсна комисији за спровођење поступка  за пријем службеника и намјештеника”.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана