ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.09.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.09.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.09.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*************

*****************

ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “СВЕТА НОВОМУЧЕНИЦА МИЛИЦА-ДЕТЕ”

БЕРКОВИЋИ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора

 

I Расписује се јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ за предшколско васпитање и образовање Дјечији вртић “Света Новомученица Милица – Дете” Берковићи.

 

II Опис послова

Директор установе организује рад установе, заступа установу и руководи пословањем, обезбјеђује и одговара за законитост пословања, предлаже пословну политику и обавља друге послове утврђене Статутом и одлукама оснивача.

 

III Мандат

Директор се именује на период од 4 (четири) године.

 

IV Општи услови

- Да су држављани РС или БиХ;

- Да су старији од 18 година;

- Да није отпуштан из државне службе на основу дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ или ентитета у периоду од 3 (три) године прије објављивања конкурса;

- Да не служи казну Међународног суда и да нису под оптужбом истог;

- Да кандидат није осуђиван за кривично дјело које га чини непогодним за вршење дужности:

- Да има општу здравствену способност.

 

V Посебни услови

- Први циклус одговарајућег студијског програма или еквивалент потребан за рад у предшколским установама на пословима васпитача или стручног сарадника, први циклус одговарајућег студијског програма или еквивалент потребан за рад у васпитно-образовној установи на пословима наставника или стручног сарадника, дипломирани правник или дипломирани економиста.

- Најмање пет година радног искуства у струци након стицања високе стручне спреме.

 

VI Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужност, активност или бити на положају који их доводи до сукоба интереса према важећим прописима.

 

VII Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих  и посебних услова.

1. Увјерење о држављанству.

2. Извод из матичне књиге рођених..

3. Овјерену копију дипломе о школској спреми.

4. Увјерење да се не води кривични поступак.

5. Увјерење о некажњавању.

6. Потписану и овјерену изјаву да кандидат није отпуштан из државне службе на основу дисциплинске мјере на било ком нивоу власти БиХ или ентитета у периоду од 3 (три) године прије објављивања конкурса.

7. Потписану и овјерену изјаву да кандидат не служи казну Међународног суда и да није под оптужбом истог.

8. Потписану и овјерену изјаву да не обавља дужност и активности на положају који доводи до сукоба интереса према важећим прописима.

9. Доказ о радном искуству.

10. Љекарско увјерење о испуњавању опште здравствене способности кандидат ће доставити након спроведеног конкурса и коначног именовања.

Сва потребна документација треба бити у оригиналу или овјереној копији.

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске” на  огласној табли општине и сајту општине Берковићи.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: Општина Берковићи “Комисија за избор и именовање” Видуша б.б. 88363 Берковићи.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана