ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 2.12.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 2.12.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 2.12.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

********

**********

"ЉБИЉЕ ДОО"

 ЉУБИЊЕ

КОНКУРС

за пријем на позицију

  • Референт за административно-комерцијалне  послове – 1 извршилац

мјесто рада: Љубиње

 

 

Услови:

 

-  Минимум средња стручна спрема без обзира на усмјерење;

-  Пожељно радно искуство на истим или сличним пословима;

-  Одлично познавање рада на рачунару – (Word, Excel, интернет…);

-  Добре организационе способности;

-  Познавање енглеског језика;

-  Вјештине у писању и пословној комуникацији;

-  Возачка дозвола Б категорије

 

 

У обзир ће се узимати искључиво кандидати који испуњавају наведене услове. Лична примања, као и све остале дужности, обавезе и услови рада биће договорени на разговору.

 

Послати детаљан ЦВ

 

Начин аплицирања за радно мјесто:

 

- Пријаву са биографијом која садржи основне податке о кандидату послати на mail: office@ljekobilje.rs  или путем поште на адресу:

"ЉБИЉЕ д.о.о." ЉУБИЊЕ, Црногорски пут бб, Љубиње.

- На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.  

- Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

***

ОПШТИНА БИЛЕЋА

ЈАВНИ КОНКУРС

за  пријем приправника у Општинску управу Билећа  за 2020. годину

 Начелник општине Билећа  расписује јавни конкурс за  15 приправника на одређено вријеме у трајању од годину дана  у општинску управу Билећа, ради обављања приправничког стажа,   и то:

                1. Дипломирани економиста туризма са  240 ECTS бодова, 1 приправник,

                 2. Дипломирани инжењер индустријског инжињерства за енергетику са 240    ECTS, 1 приправник,

                 3. Дипломирани правник  са 240 ECTS бодова, 2 приправника,

                 4. Дипломирани социјални радник са 180 ECTS бодова, 1 приправник,

                 5. Бахелор комуникологије - односи с јавношћу са 240 ECTS бодова,

                     1 приправник,

                 6. Дипломирани новинар са 240 ECTS бодова, 2 приправника,

                 7. Bachelor маркетинга и трговине  са 180 ECTS бодова, 1 приправник,

                 8. Дипломирани социјални радник  са 240 ECTS бодова, 1 приправник,

                 9. Дипломирани тренер рукомета са 180 ECTS бодова, 1 приправник,

                10. Bachelor криминалистике са 240 ECTS бодова, 1 приправник,

                11. Дипломирани социолог са 240 ECTS бодова,1 приправник,

                12. Дипломирани правник за безбједност и криминалистику са 240 ECTS бодова,    1  приправник  и

               13. Менаџер  туризма, 1 приправник.

II

Приправник се сматра лице које први пут заснива радни однос у том степену стручне спреме или звања, ради стицања радног искуства у траженом степену образовања, оспособљавање за самостални рад у струци  и полагање стручног испита за рад у општинској управи.

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс, треба да испуњавају опште и посебне услове:

 

                                                            III - Општи услови:

1. Да је држављанин РС, односно БиХ,

 2.  Да је старији од 18 година,

 3.   Да има општу здравствену способност,

 4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест

     мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у 

      општинској управи,

5. Да нису отпуштени из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било ком

  нивоу власти у  БиХ, три године прије објављивања конкурса.

                                                    IV Посебни услови:

 Под 1.

        -    ВСС - дипломирани економиста туризма са 240   ECTS бодова, један   приправник,

        -     Без радног искуства у струци, односно да није обавио приправнички стаж у траженом  степену стручне спреме, односно звању,

        -     Да се налази на евиденцији незапослених лица  Завода за запошљавање.

     Под 2.

- ВСС - дипломирани инжењер индустријског инжињерства за енергетику са 240 ECTS бодова -  1 приправник,

- Без радног искуства у струци, односно да није обавио приправнички стаж у траженом степену стручне спреме, односно звању,

- Да се налази на евиденцији незапослених лица Завода за запошљавање.

 

   Под 3.

 

  -  ВСС - Дипломирани правник са 240  ECTS бодова, 2  приправника,

  -   Без радног искуства у струци, односно да није обавио приправнички стаж   у траженом  степену стручне спреме, односно звању,

    -   Да се налазе на евиденцији незапослених лица Завода за запошљавање.

       

Под 4.  

 

  -  Дипломирани социјални радник  са 180 ECTS  бодова, 

           1 приправник,

      -  Без радног искуства у струци, односно да није обавио приправнички стаж у  траженом степену стручне спреме, односно звању,

     -   Да се налази на евиденцији незапослених лица Завода за запошљавање.

 

Под 5.

 

    - Bachelor комуникологије  - односи с јавношћу са  240 ECTS бодова, 1 приправник,

    -  Без радног искуства у струци, односно да није обавио приправнички стаж у    траженом степену стручне спреме, односно звању,

    -   Да се налазе на евиденцији незапослених лица Завода за запошљавање.

 Под 6.

      -  Дипломирани новинар са 240 ECTS, 2  приправника,

      -  Без радног искуства у струци, односно да није обавио приправнички стаж у   траженом степену стручне спреме, односно звању,

       -  Да се налази на евиденцији незапослених лица Завода за запошљавање.

Под 7.

        -  Bachelor  маркетинга  и трговине са 180 ECTS бодова,1 приправник,

        -  Без радног искуства у струци, односно да није обавио приправнички стаж у траженом степену стручне спреме, односно звању,

        -   Да се налазе на евиденцији незапослених лица Завода за запошљавање.

Под 8.

        -   Дипломирани социјални радник  са 240 ECTS бодова,1 приправник,

                      

       -   Без радног искуства у струци, односно да није обавио приправнички стаж у  траженом степену стручне спреме , односно звању,

       -    Да се налази на евиденцији незапослених лица Завода за запошљавање.

Под 9.

        -   Дипломирани тренер рукомета са 180 ECTS бодова, 1  приправник,

         -   Без радног искуства у струци , односно да није обавио приправнички стаж у траженом  степену стручне спреме, односно звању,

         -   Да се налази на евиденцији незапослених лица Завода за запошљавање.

 

Под 10.

         -    Bachelor криминалистике  са 240 ECTS бодова,1 приправник,

         -   Без радног искуства у струци, односно да није обавио приправнички стаж у  траженом степену стручне спреме, односно звању,

         -   Да се налази на евиденцији незапослених лица Завода за запошљавање.

Под 11.

        -   Дипломирани социолог са 240 ECTS бодова,1  приправник,

        -   Без радног искуства у струци, односно да није обавио приправнички стаж  траженом  степену стручне спреме, односно звању,

         -   Да се налази на евиденцији незапослених лица Завода за запошљавање.

 Под 12.

 

            -   Дипломирани правник за  безбједност и криминалистику са  240 ECTS  бодова, 1  приправник,

            -   Без радног искуства у струци, односно да није обавио приправнички стаж у  траженом степену стручне спреме, односно звању,

             -   Да се налази на евиденцији незапослених лица Завода за запошљавање.

Под 13.

              -    Менаџер туризма, 1 приправник,

              -   Без радног искуства у струци, односно да није обавио приправнички стаж у траженом степену стручне спреме, односно звању,

              -   Да се налази на евиденцији незапослених лица Завода за запошљавање.

                                                    V Потребна документа:

   Уз  потписану пријаву на јавни конкурс која се може преузети  у пријемној канцеларији општине Билећа, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и  посебних услова конкурса.

        1. Фотокопије  личне карте или пасоша,

2. Увјерење о држављанству,

3. Изјаве у писменој форми, и то:

а) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине на подручју бивше Југославије у Хагу  и да није одбио да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ,

б) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично  дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

г) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било коме нивоу власти  у БиХ три године  прије објављивања јавног конкурса,

д) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске" број:97/16).

 

Као доказ о испуњавању посебних услова конкурса кандидати прилажу:

- Фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми,

- Увјерење са Бироа за запошљавање о евиденцији незапослених лица,

- Лична изјава да  нема  радног искуства у струци, односно да није обавио приправнички стаж у траженом степену стручне спреме, односно звању,

- За кандидате који имају статус члана породице погинулих бораца ВРС, прилаже се увјерење или рјешење о истом.

       Прворангирани  кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса, дужан је да у року од седам дана, од дана пријема обавјештења, Комисији достави доказе о испуњавању општих услова у оригиналу или овјерене фотокопије (извод из матичне књиге рођених, увјерење о држављанству, увјерење о општој здравственој способности, увјерење о неосуђивању, увјерење да се не води кривични поступак, овјерене изјаве о испуњавању услова из поглавља  В тачке 2. под т. а), б), г) и д) и посебних услова  у оригиналу и овјереној фотокопији (диплому о стручној спреми, увјерење са  бироа за запошљавање о евиденцији незапослених лица и изјава да нема радног искуства у струци, односно да није обавио приправнички стаж у траженом степену стручне спреме, односно звања. За кандидате који имају статус члана породице погинулих бораца ВРС, прилаже се увјерење или рјешење о истом.

      Ако праворангирани кандидат у прописном року не достави доказе или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће следећег кандидата, по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.     

     Поступак избора кандидата спроводи Конкурсна  комисија за избор приправника  општинске управе Билећа у складу са Правилником о поступку запошљавања приправника у општинској управи Билећа ("Службени гласник општине Билећа", број:5/18).

Сви кандидати  који испуњавају услове из јавног конкурса биће позвани на  интервју. О времену и мјесту разговора  кандидати ће бити благовремено обавијештени.

         VI - Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса. Јавни конкурс биће  објављен  у дневном листу "Глас Српске" и истакнут на огласној табли општинске управе  Билећа.

Јавни конкурс ће за вријеме трајања рока за пријаву бити објављен и на њеб  страници  општине Билећа: њњњ.опстинабилеца.ба

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Достављена документација уз пријаву на конкурс неће се враћати.

 

Пријаве се   могу доставити лично или путем поште, на адресу: Општина Билећа, Ул. Краља Александра бр. 28. са назнаком "Конкурс за приправнике у општинској управи Билећа".

***

ОШ "МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ"

ЉУБИЈА

ул. Драге Лукића бб

ОГЛАС

за упражњено радно мјесто

1. Наставник разредне наставе - пуна норма, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, за лице са искуством и положеним стручним испитом ..... 1 извршилац

2. Наставник енглеског језика - 12 часова, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године, за лице са искуством и положеним стручним испитом ..... 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду – пречишћен текст, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању РС, у даљем тексту: Закон) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Наведено увјерење за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

- увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Наведено увјерење за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

- да има завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент и

- да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

Напомена: Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. сав (6) Закона. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи), која подразумијева:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (бодује се вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом),

4) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а исто треба да садржи податке из којих се јасно види: - врста посла; - степен стручне спреме, и – дужина оствареног стажа по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом

5) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

7) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

8) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената будући да исти неће бити враћени кандидатима.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника који нису у супротности са Законом.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске". Изабрани кандидат дужан је доставити љекарско увјерење о здравственој и радној способности (не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу: ЈУ ОШ "Младен Стојановић", Љубија, ул. Драге Лукића бб, са назнаком "за конкурс". Интервју и тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, обавиће се дана 16.12.2020. године у 12 часова у просторијама школе те стога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину истога. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове објавити на огласној табли школе. Кандидати који се не појаве на интервјуу и тестирању, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана