ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.08. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.08. 2019. године
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.08. 2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 21.08.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***********

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА” БИЛЕЋА

БИЛЕЋА

 

         

К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

 

1.       водитељ продуженог боравка - наставник разредне наставе - 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2019/20. години са радним искуством (најмање једна година) и положеним стручним испитом,

2.       водитељ продуженог боравка - наставник разредне наставе - 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са функције, а најдаље до краја наставног процеса у школској 2019/20. години са радним искуством (најмање једна година) и положеним стручним испитом,

3.       водитељ продуженог боравка - дипломирани педагог - 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2019/20. години, са радним искуством и положеним стручним испитом.

Кандидати су дужни да поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16 и 66/18) испуњавају и услове предвиђене Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18 и 26/19), чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) и чланом 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09,86/10,25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане овим законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број: 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1)      да је држављанин Републике Српске или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2)      да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3)      да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4)      да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5)      увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6)      увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерење из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву (на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон) и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1)      овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису стечене у БиХ и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 06. априла 1992. године, морају бити нострификоване),

2)      увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)      увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4)      увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5)      додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6)      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

8)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9)      увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10)    увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем кандидата у радни однос извршиће се у складу са Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број: 44/17 и 31/18) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18 и 26/19).

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 05.09.2019. године, тестирање у 8 часова, а интервју у 10 часова у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати који испуњавају услове конкурса неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писаним путем обавијестити све кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава” Билећа, Херцеговачких устаника бб. 89 230 Билећа.

***

 

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ФОЧА

ФОЧА

 

 

КОНКУРС

за пријем радника на радна мјеста

                                                 

 

1.       Професор српског језика, 9 часова, на одређено вријеме до 31.08.2020. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ........ 1 извршилац

2.       Професор француског језика 2 часа, на одређено вријеме до 10.06.2020. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ................... 1 извршилац

3.       Професор енглеског језика 2 часа, на одређено вријеме до 10.06.2020. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ............... 1 извршилац

4.       Професор биологије, 8 часова, на одређено вријеме до 31.08.2020. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ............... 1 извршилац

5.       Професор математике, 10 часа, на одређено вријеме до 31.08.2020. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави .................. 1 извршилац

6.       Професор физике, 16 часова, на одређено вријеме до 31.08.2020. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави .......... 1 извршилац

7.       Професор машинске групе предмета, 20 часова, на одређено вријеме до 31.08.2020. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ....1 извршилац

8.       Професор практичне наставе за машинске техничаре, 6 часова, на одређено вријеме до 10.06.2020. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави .... 1 извршилац.

9.       Дипломирани правник, 2 часа, на одређено вријеме до 10.06.2020. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави    ............... 1 извршилац

10.     Доктор медицине за предмете струке здравства 20 часова, на одређено вријеме до 31.08.2020. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави .......... 1 извршилац

11.     Доктор медицине за предмете струке здравства 10 часова, на одређено вријеме до 31.08.2020. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ...... 1 извршилац

12.     Професор здравствене његе 10 часова на одређено радно вријеме, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ........................ 1извршилац.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 01/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са чланом 104., Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске” број: 34/15. и 83/15.) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске”, број: 29/12., 80/14. и 83/15).

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 102/14. и 42/16).

Потребна документација

Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију кандидати треба да доставе оригинале или овјерене фотокопије (овјерена фотокопија не смије бити старија од шест мјесеци) сљедећих докумената којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

Општи услови које кандидат треба да испуњава се доказују следећом документацијом:

-        Да је држављанин РС или БиХ - увјерењем о држављанству;

-        Да је пунољетан - изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

-        Да је радно способан - љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

-        Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

 

 

 Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању, као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

 - Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

 - Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити претходно наведена документа о просјеку оцјена током студирања, просјечна оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса;

 - Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

 - Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла) и овјерену фотокопију радне књижице;

 - Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

 - Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

 - Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 - Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије бораца;

 - Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

 

 - Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, Комисија за избор обавиће тестирање и интервју дана 02.09.2019. године у 11 часова у просторијама школе.

 

 Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и/или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

 Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената који се не враћају.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

 Рок за достављање пријава је осам (8) дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати, са назнаком: „За конкурс - не отварај”, на адресу: ЈУ Средњошколски центар Фоча, Цара Душана 73., 73 300 Фоча.

***

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА”ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” БИЛЕЋА

Билећа

тел.: 059/370-421, 059/370-166,

е-mail: os172@skolers.org

                  

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

1.       Водитељ продуженог боравка - наставник разредне наставе -1 извршилац, положен стручни испит и најмање 1 година радног искуства у струци - до краја наставног процеса школске 2019/2020. године.

2.       Водитељ продуженог боравка - педагог -1 извршилац са 50% радног времена, положен стручни испит и најмање 1 година радног искуства у струци - до краја наставног процеса школске 2019/2020. године.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17,31/18), Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник РС”, број 77/09,86/10,25/14 и 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС”, бр. 74/2018 и 26/2019).

 

(И) Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс :

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

7. Увјерење из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем , а прије заснивања радног односа.

(II) Уз потписану пријаву (са назначеном адресом и бројем телефона) и наведену документацију потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу којих се врши бодовање кандидата:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису стечене у БиХ и Републици Српској или на територији бивше СФРЈ до 06.04.1992. године морају бити нострификоване.

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

6. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код кога је кандидат био запослен,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

(III) Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

(IVПријем кандидата у радни однос извршиће се у складу са Законом о основном образовању и васпитању(“Службени гласник Републике српске”, број 44/17,31/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/2018 и 26/2019).

(V) Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата комисија не разматра, пријаве се одбацују.

(VI) Интервју и тестирање са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се 05.09.2019. године(четвртак): тестирање у 8 часова, интервју у 10 часова у просторијама школе.

Напомена: Уколико се на радно мјесто под таком 2. наведеног конкурса не јави педагог, директор на то радно мјесто прима другорангираног кандидата траженог у тачки 1 (наставника разредне наставе).

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати који испуњавају услове конкурса неће се посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од конкурса.

Школа ће писменим путем обавијестити све кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријава слати на адресу:

ЈУ Основна школа”Петар II Петровић Његош” Билећа, Краља Александра, бр. 32. Билећа.

Конкурс остаје отворен 8 (осам)дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА” ФОЧА

ФОЧА

 

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1.       Наставник разредне наставе за водитеља у продуженом боравку ученика - на одређено вријеме, од дана пријема до 30.6.2020. године - 5 извршилаца на пуну радну норму, са радним искуством, положен стручни испит;

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, а у складу са чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању, имају:

 а) завршен први циклус студијског програма за слободно радно мјесто и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент;

 б) положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

 в) љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

          Изузетно, на упражњено радно мјесто школа може ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњава остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

          Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

          Кандидати треба да испуњавају и услове из члана 2. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), односно да им је у дипломи наведен стручни профил за радно мјесто на које конкуришу.

 Кандидати који конкуришу треба да испуњавају и услове из члана 6. Правилника о начину организовања проширеног програма (“Службени гласник Републике Српске” број 37/19).

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати обавезно достављају овјерене фотокопије докумената, којима доказују испуњеност општих и посебних услова, и то:

1.       Увјерења о држављанству;

2.       Извода из МК рођених или личне карте;

3.       Дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области (диплома мора бити призната уколико није стечена на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

4.       Увјерења о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, (које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета);

5.       Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

6.       Увјерења да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

7.       Љекарског увјерења о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

8.       Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

9.       Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

 У складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18 и 26/19) биће вршено бодовање кандидата, по већ утврђеним критеријумима.

 Кандидати треба да доставе и овјерене фотокопије документације на основу које се врши бодовање, и то:

1.       За просјечну оцјену током студирања - документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

2.       За вријеме проведено на евиденцији незапослених лица - документ у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу затраженим конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење);

3.       За дужину радног стажа – документ у форми увјерења о радном стажу, издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

 - врста посла;

 - степен стручне спреме и

 - дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

*** Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу школе.

*** Тестирање и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе:

-        05.9.2019. године, тестирање са почетком у 11 часова,

-        06.9.2019. године, интервју са почетком у 11 часова.

 

*** Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, па ако се не појаве на њима, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

*** Уколико два или више кандидата, након бодовања, остваре исти број бодова, рангирање ће се извршити по прописаним приоритетима и школа ће од тих кандидата, уколико буде потребно, тражити и додатну документацију, а у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

*** Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

 Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, Немањина, бб 73300 Фоча, препоручено или директно у школу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана