ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Tребиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.01.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Tребиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.01.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 20.01.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****************

************************

ОКРУЖНИ СУД У ТРЕБИЊУ

 

         

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем на праксу судијског приправника-волонтера

 

 

 

1) Судијски приправник-волонтер .…………….… 1 (један) извршилац

 

          Опис послова:

 

          Судијски приправник-волонтер обавља приправничку праксу у суду, ради стицања услова за полагање правосудног испита, под надзором предсједника суда, води  дневник рада у који свакодневно уноси податке о пословима на којима је радио,  и обавља друге послове по налогу предсједника суда.

 

Општи услови:

 

- да је држављанин БиХ - РС,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора, најмање од 6 мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима.

 

  Посебни услови:

 

- завршен правни факултет

                                                                      

  Потребни документи: (Оригинал или овјерене копије)

 

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених и

- диплома о завршеном правном факултету.

 

Изабрани кандидат ће бити дужан доставити увјерење о општој здравственој способности за обављање послова радног мјеста, након избора кандидата.

 

          Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се интервју.

 

          Рок и адреса доставе:

 

          Сва тражена документа треба доставити у року од 15 дана, од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

 

          Документи се могу доставити непосредно Окружном суду у Требињу или путем поште, на адресу: Ул. Војводе Степе Степановића бр.18, 89101 Требиње, са назнаком “Јавни конкурс”.

 

          Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

          Документација се враћа само на властити захтјев.

***

ОПШТИНА

БЕРКОВИЋИ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање секретара Скупштине општине Берковићи

 

I Расписује се јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста:

Секретар Скупштине општине Берковићи - 1 извршилац.

 

II Опис послова

Дјелокруг послова секретара Скупштине општине прописан је Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе Статутом општине Берковићи, Пословником о раду Скупштине општине Берковићи и Правилником о систематизацији и организацији радних мјеста Општинске управе општине Берковићи.

 

III Мандат

Мандат секретара Скупштине општине Берковићи траје до краја мандата сазива Скупштине која га је изабрала.

 

IV Статус

Секретар Скупштине општине има статус општинског службеника на руководећем радном мјесту.

 

V Општи услови за кандидате

   -  да је држављанин Републике Српске односно Босне и Херцеговине

   - да је старији од 18 година

   - да није осуђиван за кривично дјело или безусловну казну затвора од најмање   шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Општинској управи

   - да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса

  - да се на њега не односе одредбе члан 9. став 1 Устава БиХ

  - да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у Општинској управи

  - да има општу здравствену способност

VI  Посебни услови кандидата

- да има  завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент

- да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања

- да има положен стручни испит за рад у Општинској управи

 

VII Потребна документа

Пријаве на јавни конкурс достављају се на прописаном обрасцу који је доступан на сајту МУЛС РС, а може се преузети у канцеларији број 11 општине Берковићи.

Уз пријаву за учешће на јавном конкурсу кандидати су дужни доставити податке о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној копији и то:

- Увјерење о држављанству

- Извод из матичне књиге рођених

- Диплому о стручној спреми

- Увјерење да није осуђиван на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање функције (увјерење о некажњавању)

- Овјерена изјава да није у сукобу интереса, односно не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у Општинској управи члана 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе

- Овјерену изјаву да кандидат да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса

- Овјерену копију да се на кандидате не односе одредбе члана 9 тачка 1. Устав БиХ , односно да не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и да није под оптужбом тог суда

- Увјерење да се не води кривични поступак

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у органима управе

- Доказ о радном искуству

- Љекарско увјерење о општој здравственој способности кандидати ће доставити након коначног именовања 

 

VIII Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске” и “Службеном гласнику Републике Српске”, ако конкурс не буде истовремено објављен рок се рачуна од дана посљедњег објављивања.

Особа задужена за давање додатних обавјештења у јавном конкурсу је Свјетлана Марковић. Контакт телефон 059/860-111.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса Комисија за избор секретара Скупштине општине ће извршити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени и сачиниће ранг-листу, према успјеху постигнутом приликом интервјуа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу Општина Берковићи, “Комисија за избор секретара скупштине општине”

Видуша б.б 88 363  Берковићи.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

ГАЦКО

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник демократије и људских права - 4 часа редовне наставе - са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2021. год .................................................................. 1 извршилац 

 

Напомена: Уколико за  радно мјесто  не буде пријављених кандидата са радним искуство и положеним стручним  испитом, бодова ће се кандидати без радног искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Кандидати  су  дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” бр. 1/16 и 66/18) испуњавају и услове предвиђене  Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20  и 63/ 20), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС”, број:77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18 и 26/19).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20)

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.                                             

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

 

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем о психичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које  прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злоупотребљавања дјетета, полног и другог насиља на дјететом или малољетним лицем,

7. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

8. Додатак дипломи који садржи податак о просјеку оцјена током студирања  или увјерење високо школске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену  проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме;

10. Увјерење о положеном стручном испиту;

11. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан  да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

12. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

13. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

-  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

15. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

16. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

-  Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 - кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса тестирање ће се обавити 4.2.2021. год у 10 сати, а интервју у 11 сати истог дана у просторијама ЈУ ОШ “Свети Сава” Гацко

- кандидати који учествују на конкурсу неће бити посебно позивани на тестирање и интервју,

- ако се кандидат не појави на тестирању и интервјуу сматраће се да  је одустао од пријаве на конкурс,

- списак кандидата који испуњавају услове конкурса након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа “Свети Сава” Гацко, Видовданска 29. са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

***

ОПШТИНА

БЕРКОВИЋИ

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

I - Начелник општине Берковићи расписује јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста, пријем службеника у  радни однос у Општинску управу општине Берковићи:

    1. начелник Одјељења за општу управу – 1 извршилац,

    2. начелник Одјељења за финансије, привреду и јавне дјелатности – 1 извршилац,

II - Опис послова под редним бр. 1 и 2.

Начелници одјељења су руководиоци одјељењем, одговарају за рад одјељења и обављају друге послове у складу са законом и Правилником о систематизацији и организацији радних мјеста Општинске управе општине Берковићи.

III – Мандат

Начелнике одјељења именује Скупштина општине након спроведеног јавног конкурса за вријеме трајања мандата Скупштине општине.

Начелници одјељења имају радноправни статус  службеника на руководећим радним мјестима.

ИВ - Општи услови за кандидате под редним бр.1 и 2.

- да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

- да није отпуштан из службе као резултат дисциплинске мјере, на било ком нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

- да се на њега не односе одредбе члана 9. Став 1. Устава БиХ,

- да није у сукобу интереса , односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи,

- да има општу здравствену способност.

V – Посебни услови за кандидате

1. Начелник Одјељења за општу управу:

- да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ЕСТС бодова или еквивалент,

- да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања,

- да има положен стручни испит за рада у општинској управи.

2. Начелник Одјељења за финансије, привреду и јавне дјелатности:

- да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани економиста или први циклус са звањем дипломирани економиста и остварених најмање 240 ЕСТС бодова или еквивалент,

- да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања,

- да има положен стручни испит за рада у општинској управи

    VI - Потребна документа

 Пријаве на јавни конкурс достављају се на прописаном обрасцу који је доступан на сајту  МУЛСРС, а може се преузети у канцеларији број 11 општине Берковићи.

Уз пријаву за учешће на јавном конкурсу, кандидати су дужни доставити податке о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној копији:

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- диплому о стручној спреми,

- овјерену изјаву да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи - чл.44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе,

- овјерену изјаву да кандидат није отпуштен из државне службе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

- овјерену изјаву да се на  кандидата не односе одредбе члана 9. Тачка 1. Устава БиХ, односно да не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију  и да није под оптужбом тог суда,

- увјерење да се не води кривични поступак ,

- увјерење о положеном стручном испиту у органима управе,

- доказ о радном искуству,

- увјерење да није осуђиван на безусловну казну затвора у трајању од шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање функције (увјерење о некажњавању)

- љекарско увјерење о општој здравственој способности кандидат ће доставити након коначног именовања.

VII – Рок за подношење пријаве

 Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске” и у “Службеном гласнику Републике Српске”. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок се рачуна од дана посљедњег објављивања.

          Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Свјетлана Марковић. Контакт телефон: 059/860-111.

          Са кандидатима који испуњавају услове конкурса Комисија за избор обавиће интервју, о чему ће кандидати благовремено бити обавијештени и сачиниће ранг-листу према успјеху постигнутом приликом интервјуа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично или поштом, на адресу: Општина Берковићи, Конкурсна комисија за избор, Видуша бб, 88 363 Берковићи.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

ТРЕБИЊЕ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Основна школа “Свети Василије Острошки” Требиње

 

I  Предмет

 Школски одбор Јавне установе Основна школа “Свети Василије Острошки” Требиње расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Свети Василије Острошки” Требиње.

II Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. Директор  за свој рад одговара  Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених законом којим се уређује систем јавних служби, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе.

III  Мандат

Директор ЈУ Основна школа “Свети Василије Острошки” Требиње се бира на период од  4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада за директора именује једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

IV  Услови за учешће на конкурсу

За директора школе може бити изабран наставник или стручни сарадник који испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора  основне школе и Статутом школе и то:

1. Општи услови:

    1)  да има општу здравствену способност  за рад,

    2)  да је држављанин Републике Српске  или Босне и Херцеговине,

    3)  да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

1. има  завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став  2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20),

2. има  најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става и

3. није осуђиван  правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

V   Потребна документација

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

1. извод из матичне књиге рођених,

2. увјерење о држављанству,

3. диплому о завршеној стручној спреми,

4. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5. потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

6. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

7. увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

8. увјерење да  против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

9.  приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

10. препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

11. кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

 

На  мјесто директора школе могу конкурисати  и лица из члана 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20).

Документи којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији у складу са законом.

VI  Рок за  учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено  на сљедећу адресу:

 ЈУ Основна школа “Свети Василије Острошки” Требиње, Горичка бр. 19,  89101 Требиње са назнаком: Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Основне школе “Свети Василије Острошки” Требиње (НЕ ОТВАРАТИ).

Рок  за подношење пријаве је 15 дана од  дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће  се  узимати у разматрање.

VII  Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Школски одбор ће писаним путем  обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе  о  именовању директора у року од осам  дана од  дана пријема одлуке.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана