JУ ЗЗЗ РС - Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20. 09. 2017. године

ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 20.09. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ЊЕГОШ" БЕРКОВИЋИ

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ ОШ "Његош" Берковићи

I

Предмет

Расписује се јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Основне школе "Његош" Берковићи.

II

Мандат

Директор ЈУ Основне школе "Његош" Берковићи се именује на период од 4 (четири) године.

Мандат из претходне алинеје се рачуна од дана ступања на дужност.

На приједлог министра Влада именује директора једног од кандидата са списка који испуњавају овај конкурс.

III

Услови

Услови за учешће на конкурс су:

За директора Јавне установе Основне школе "Његош" Берковићи може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом БиХ, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/Републике Српске,

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3. Поред општих и посебних услова за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава БиХ.

IV

Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Пријаву на конкурс,

- Биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Доказ односно диплома о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Доказ односно увјерење о дужини радног искуства у просвјети након стицања дипломе (најмање пет година),

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда (не старије од шест мјесеци),

- Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава БиХ,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од шест мјесеци),

- Друге доказе о потврђивању знања и способности кандидата,

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереној фотокопији у складу са законом.

V

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа "Његош" Берковићи, Берковићи бб, 88363 Берковићи, са назнаком "Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа "Његош" Берковићи.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и БиХ.

*****************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СШЦ "АЛЕКСА ШАНТИЋ"

НЕВЕСИЊЕ

КОНКУРС

за пријем наставника у радни однос

-        Професор физике... 1 извршилац (6 часова недјељно) -

приправник - одређено вријеме до 31.8.2018. год.

-        Професор француског језика ...1 извршилац (16 часова недјељно) -  приправник - одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства

- Професор психологије ..........1 извршилац (6 часова недјељно) - одређено вријеме до 31.8.2018. год. (потребан положен стручни испит и радно искуство).

Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник РС", број 1/16) да је држављанин Републике Српске и БиХ, да је пунољетан, да је радно способан, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања над дјететом или малољетним лицем, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС" број 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник Републике Српске", број 29/12) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији ("Службени гласник РС" број 34/15).

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе сљедећа документа:

-        Диплому или овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

-        Извод из матичне књиге рођених,

-        Увјерење о држављанству,

-        Увјерење надлежног суда о невођењу кривичног поступка,

-        Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за конкурс који се односи на психологију)

-        Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (за конкурс који се односи на психологију)

-        Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

-        Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

-        Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављен интервју, као и стручно тестирање.

Интервју и стручно тестирање са кандидатима ће се обавити 5.10.2017. године у 13.15 часова у просторијама школе (нова зграда).

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматра се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаву на конкурс и потребна документа кандидати су дужни да доставе лично или путем поште на адресу: ЈУ Средњошколски центар "Алекса Шантић" - Невесиње, ул. Петра Самарџића бб, 88280 Невесиње.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима кандидати достављају након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

******************

ЈУ ОШ "ЉУТИЦА БОГДАН"

КАЛИНОВИК

КОНКУРС

1.       Професор разредне наставе....... 2 извршиоца, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства

У радни однос се примају лица са искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова предвиђених Законом, кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене чланом 104 Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 44/17) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС" бр. 77/09, 86/10 и 25/14). За радна мјеста потребан је одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно висока или виша стручна спрема.

1.       Потребна документација:

•        Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

•        Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

•        Увјерење о држављанству;

•        Овјерена фотокопија дипломе о стеченом звању;

•        Увјерење или додатак дипломи о просјеку оцјена који је кандидат остварио током студирања (увјерење мора бити издато од високошколске установе),

•        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

•        Потврда о положеном стручном испиту

•        Потврда о радном искуству код ранијег послодавца.

•        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

•        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

•        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

•        Љекарско увјерење (дужан је доставити кандидат који буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа). Љекарско увјерење не може бити старије од 6 мјесеци.

•        Увјерење о неосуђиваности (затражиће Основна школа по службеној дужности након што кандидат буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа).

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске".

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављен интервју и тест који представљају критеријуме за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос. (Правилник о процедури пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 102/14 и 45/16)

Интервју ће бити обављен 2.10.2017. године са почетком у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати су у пријави на конкурс дужни навести контакт телефон.

Непотпуне и неблаговремене пријаве закључком ће бити одбачене.

Пријаве са траженом документацијом слати поштом препоручено на адресу:

ЈУ Основна школа "Љутица Богдан",

Српских добровољаца број 5,       

71230 Калиновик.                                              

*******************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"

ТРЕБИЊЕ

Објављује

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

Поништава се јавни конкурс објављен у дневном листу "Глас Српске" дана 9.8.2017. године у дијелу који се односи на пријем под бројем:

4. Логопед, радно вријеме 4 сата дневно, до 31.8.2018. године ............. 1 извршилац

Поништавају се и све одлуке донесене по овом конкурсу.

Одлуку бр. 563/17 о поништењу конкурса и одлука по конкурсу донио је Школски одбор на сједници одржаној дана 15.9.2017. године.

Конкурс и донесене одлуке се поништавају због пропуста у поступку избора кандидата.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана