ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 19.05.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 19.05.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 19.04.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода  www.zzzrs.net   или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********************************

**********************************

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” 

ФОЧА

 

КОНКУРС

 

1. Наставник енглеског језика - 1 извршилац на 16 часова, на одређено вријеме - од дана пријема до повратка радника са породиљског одсуства, са радним искуством - положен стручни испит;

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, а у складу са   чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању, имају:

       а)  завршен први циклус студијског програма за слободно радно мјесто и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од  три године или еквивалент;

       б)  положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

       в) љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

          Изузетно, на упражњена радна мјеста школа може ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњава остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

          Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/2017, 31/2018, 84/2019, 35/2020 и 63/2020), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета,  злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, 

          Кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број 77/2009, 86/2010, 25/2014 и 76/2015), односно да им је у дипломи наведен стручни профил, потребан за радно мјесто на које конкуришу.

Уз пријаву на конкурс (са кратком биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати обавезно достављају овјерене фотокопије докумената, којима доказују испуњеност општих и посебних услова, и то:

1. Увјерења о држављанству;

2. Извода из МК рођених или личне карте;

3. Дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области  (диплома мора бити призната уколико није стечена на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

4. Увјерења о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, (које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета);

5. Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

6. Увјерења да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

7. Љекарског увјерења о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора  по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

8. Увјерење  да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

9. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о  подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,  за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

        У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

       У складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/2018 и 26/2019) биће вршено бодовање кандидата, по већ  утврђеним критеријумима.

        Кандидати треба да доставе и овјерене фотокопије документације на основу које се врши бодовање, и то:

1 . За просјечну оцјену током студирања - документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

2.  За вријеме проведено на евиденцији незапослених лица - документ у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу  затраженим  конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење);

3. За дужину радног стажа - документ у форми увјерења о радном стажу, издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

              - врста посла;

              -  степен стручне спреме и

              - дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

*** Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу школе.

*** Тестирање и интервју са кандидатима, који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе, и то:

- 3.6.2021. године, тестирање са почетком у 9 часова,

- 3.6.2021. године,  интервју са почетком у 11 часова.

 

*** Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, па ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

*** Уколико два или више кандидата, након бодовања, остваре исти број бодова, рангирање ће се извршити по прописаним приоритетима и школа ће од тих кандидата, уколико буде потребно, тражити и додатну документацију, а у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи.

*** Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

              Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, Немањина, бб 73300 Фоча, препоручено или директно у школу.

***

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА                                                                      

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање начелника одјељења у Општинској управи

општине Билећа

I

          Расписује се јавни конкурс за избор и именовање начелника одјељења у Општинској управи општине Билећа, и то:

1. Начелник Одјељења за општу управу - 1 извршилац,

2. Начелник Одјељења за привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске послове - 1 извршилац,

3. Начелник Одјељења за финансије - 1 извршилац,

4. Начелник Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове - 1 извршилац.

II - Опис послова:

- руководи  радом одјељења,

- организује  рад у одјељењу,

- обезбјеђује законитост, правилност, благовременост и економичност у извршавању послова,

- извјештава начелника општине о стању у области за коју су организовани, о извршавању закона, других прописа и општих аката,

- извјештава начелника општине о раду одјељења, те предлаже начелнику општине предузимање мјера за рјешавање питања из дјелокруга рада одјељења,

- обезбјеђује сарадњу са одјељењима,

- рјешава у управним стварима у првом степену,

- обавља и друге послове утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи општине Билећа (“Службени гласник општине Билећа”, бр. 5/18, 2/19, 3/19, 1/20, 2/20, 4/20 и 5/20).

 

III - Мандат

          Мандат начелника одјељења траје до краја мандата сазива Скупштине која га је бирала или до разрјешења у случајевима прописаних чланом 55. став (3) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, бр. 97/16).

 

IV – Статус

          Начелник одјељења има статус службеника прве категорије.

                                                         

V - Општи услови:

1. да је држављанин  Републике Српске, односно БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став (1) Устава БиХ,

7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

 

VI - Посебни услови:

 

1. За начелника Одјељења за општу управу:

- висока стручна спрема - правни, економски или факултет за производњу и менаџмент или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања,

- да има положен стручни испит за рад у општинској управи и

- познавање рада на рачунару.

2. За начелника Одјељења за привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске послове:

- висока стручна спрема - друштвеног, природног или техничког смјера или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања,

- да има положен стручни испит за рад у општинској управи и

- познавање рада на рачунару.

3. За начелника Одјељења за финансије:

- висока стручна спрема - економски факултет или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања,

- да има положен стручни испит за рад у општинској управи и

- познавање рада на рачунару.

4. За начелника Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове:

- висока стручна спрема - друштвеног, природног или техничког смјера или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања,

- да има положен стручни испит за рад у општинској управи и

- познавање рада на рачунару.

 

VII - Сукоб интереса

          Кандидати за упражњену позицију не могу обављати дужности и активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је регулисано одредбама чл. 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16).

 

VIII - Потребна документа

          Уз пријаву на конкурс (коју можете преузети на страници Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, као и на табли Општинске управе Билећа) кандидати су дужни доставити доказе о испуњености општих и посебних услова, и то:

1. фотокопију личне карте,

2. увјерење о држављанству,

3. извод из матичне књиге рођених,

4. увјерење о општој здравственој способности (доставиће изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре),

5. увјерење о неосуђивању,

6. увјерење да се против кандидата не води кривични поступак,

7. потписане и овјерене изјаве из тачке 5, 6. и 7,

8. овјерену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми,

9. увјерење о  радном искуству у струци (потврда, рјешење или акти из којих се види  на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

10. овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту у општинској управи, односно изјаву којом се кандидат обавезује да у року од шест мјесеци положити стручни испит ако буде запослен и

11. овјерену фотокопију доказа о познавању рада на рачунару (увјерење, потврда или други доказ о информатичкој оспособљености).

 

IX

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на интервју на којем ће Комисија за избор вршити оцјењивање стручне оспособљености, знања и вјештине кандидата. Комисија ће предложити листу кандидата за избор начелнику општине, а именовање начелника одјељења извршиће Скупштина општине на приједлог начелника општине.

          О времену и мјесту спровођења интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

                                                                   X

          Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од посљедњег објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, документа приложена уз конкурс неће се враћати кандидатима.

Пријаве се могу доставити лично или поштом, на адресу: Општина Билећа, Улица краља Александра бр.28, са назнаком: Пријава на јавни конкурс за избор и именовање начелника одјељења у Општинској управи Билећа.

Контакт особа: Невена Дутина, самостални стручни сарадник за менаџмент људских ресурса, контакт телефон: 059/370-722.

***

ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА “ГВОЗНО” СА ПО КАЛИНОВИК

КАЛИНОВИК

 

                                                ЈАВНИ ОГЛАС

         

I - Расписује се јавни оглас за пријем радника у Пољопривредну задругу “Гвозно” са п.о.  Калиновик,  и то:

1. Тракториста и радник на одржавању   1 (један) извршилац и

2. Радник на пословима чувања говеда 1 (један) извршилац.

Радни однос заснива се на одређено вријеме, са могућношћу заснивања сталног радног односа.

          II - Општи услови које кандидати требају да испуњавају:

          1. да је држављанин БиХ,

          2. да има општу здравствену способност.

          III - Посебни услови:

          За радника из тачке 1. огласа су: основна школа, положен возачки испит “Б” категорије, да има статус незапосленог лица или статус демобилисаног борца  ВРС.

          - За радника из тачке 2. огласа су: основна школа и да је старији од 18 година.

         

        IV - Потребна документа

          Уз пријаву на оглас кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова огласа  у оригиналу или овјерене копије, и то:

          Радник из тачке 1. огласа:

          - увјерење о држављанству, копију свједочанства, копија возачке дозволе, увјерење да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС, увјерење о утврђеном  статусу демобилисаног борца ВРС  и увјерење о општој здравственој способности (доставиће само изабрани кандидати прије заснивања радног односа).

          Радник из тачке 2. огласа:

          - увјерење о држављанству, извод из МКР, копију свједочанства, увјерење да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС  и увјерење о општој здравственој способности (доставиће само изабрани кандидати прије заснивања радног односа).

          Сви кандидати који буду испуњавали услове из овог огласа биће позвани на разговор-интервју, о чему ће бити благовремено обавијештени.

          V - Рок за подношење пријава.

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања јавног огласа у  дневном листу “Глас Српске”.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

          О резултатима Огласа кандидати ће бити писмено обавијештени.

          Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити  лично или путем поште на адресу: Пољопривредне задруге “Гвозно” са п.о.  Калиновик  Павловци бб, Калиновик.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана