ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.03.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.03.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 18.03.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

**************

******************************

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

ЉУБИЊЕ 

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

за школску 2019/20 годину

 

1. Наставник  физичког васпитања – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 30.6.2020. године - 14 часова

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос 

 Кандидати  су  дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16 и 66/18) испуњавају и услове предвиђене  Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18 и 84/19), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09,  86/10, 25/14 и 76/15 ) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18 и 26/19). Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6.  Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број  44/17, 31/18 и 84/19). 

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18 и 84/19) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена  адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:                                                                            1. Увјерење да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,                                                      2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,                                                                                                                                               3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области (дипломе одговарајуће стручне спреме  које нису  издате у БиХ и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла  1992 . године морају бити нострификоване),                                                                                                                             

4. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,                                                                                                                   5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,                                            

7. Додатак дипломи, који садржи податке  о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена ,                                                                                                      

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

9. Увјерење о радном стажу издато од  ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:                                                                                                                             

- на радном мјесту у васпитно-образовној установи које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом                                                                                                                                            - на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом                                                                                                                                                                 - на радном мјесту ван васпитно-образовне установе, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом                                                                                                                                    Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,                                                                                                                          

12. Увјерење општинског/градског органа  надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.                                                    

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

 

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом  за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.   

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

- Тестирање и  интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у петак, 3. априла 2020. године, у 10 часова (тестирање) и 11 часова (интервју), у просторијама школе.

- Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

- Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и  интервју, а уколико  се не појаве на тестирању или  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.                                                                                                        

Пријаве слати на адресу:                                                                                                                              Јавна установа  Основна школа  “Свети Сава” Љубиње

Улица Светосавска број 23,  88 380 Љубиње                                                                                                                                             Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.                             

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

ГАЦКО

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор српског језика и књижевности на 16 часова – са радним искуством и положеним стручним испитом – на одређено вријеме до 30.6.2020. год. .................. 1 извршилац

 

Напомена: Уколико за поменуто радно мјесто не буде пријављених кандидата са радним искуство и положеним стручним  испитом, бодова ће се кандидати без радног искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати  су  дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” бр. 1/16 и 66/18) испуњавају и услове предвиђене  Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС”, број:77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18 и 26/19).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18)

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.                                             

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

 

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем о психичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злоупотребљавања дјетета, полног и другог насиља на дјететом или малољетним лицем,

Увјерења из тачке 4, 5. и 6. наведеног конкурса школа ће прибавити службеним путем за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

7. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

8. Додатак дипломи, који садржи податак о просјеку оцјена током студирања  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме;

10. Увјерење о положеном стручном испиту;

11. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

12. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

13. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

-  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

15. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

16. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

-  Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

- Кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса тестирање ће се обавити 1.4.2020. год у 10 сати, а интервју у 11 сати истог дана у просторијама ЈУ ОШ “Свети Сава” Гацко

- кандидати који учествују на конкурсу неће бити посебно позивани на тестирање и интервју,

- ако се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да  је одустао од пријаве на конкурс,

- списак кандидата који испуњавају услове конкурса након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

 

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа “Свети Сава” Гацко, Видовданска 29. са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

***

ЈУ СШЦ “АЛЕКСА ШАНТИЋ”

НЕВЕСИЊЕ

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

 

 

 

- Професор руског језика  ... 1 извршилац (8 часова недјељно) до повратка   радника са боловања, а најкасније до завршетка наставе                                                  

                                                      

                                                 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС”, број 1/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” број 29/12, 80/14 и 83/16), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник РС” број 34/15 и 83/15) и Правилника за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник РС”, број 24/19).

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 

1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које  прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерење  из тачке 4. и тачке 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс и претходно наведену документацију кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1.  овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова,  у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита, 

5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовању (уколико се кандидат пријављује за радно мјесто за које се тражи положен стручни испит),

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико се кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата  Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим  до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Изузетно од услова из члана 104. став 1. тачка 3) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 41/18), право учешћа имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављен интервју као и стручно тестирање.

Интервју и стручно тестирање са кандидатима ће се обавити 30.3.2020. године у 10 часова  у просторијама школе (нова зграда).

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну плочу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматра се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаву на конкурс и потребна документа кандидати су дужни да доставе лично или путем поште на адресу: ЈУ Средњошколски центар “Алекса Шантић” – Невесиње, ул. Петра Самарџића бб, 88280 Невесиње, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

ТРЕБИЊЕ

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за попуну радних мјеста на неодређено вријеме у

Окружном јавном тужилаштву у Требињу

 

I - Назив и позиција радних мјеста

 

1) ИКТ службеник – TCMS администратор ........................................... 1 извршилац

 

Опис послова: обавља послове формирања корисничких налога, обезбјеђује несметано функционисање TCMS, сарађује са ИКТ одјелом Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине, подешава све поставке у TCMS-у, врши све исправке у TCMS-у, едукују све запослене кориснике TCMS-а, пружа стручну помоћ тужиоцима приликом извођења доказа на суду, одржава рачунаре и другу техничку опрему, врши израду потребних програма и друге послове везано за несметано функционисање ИТ уређаја и TCMS система, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови за обављање послове: ВСС електротехничког или другог одговарајућег смјера, једна година радног искуства на пословима из области информационих технологија.

Број извршилаца: 1 (један)

 

2) Референт за унос података и управљање предметима – уписничар ............................................................................................................... 1 извршилац

 

Опис послова: региструје документе (поднеске) пристигле на већ постојеће предмете и документе који иницирају отварање новог предмета, односно фазе, како оне који су предати лично и оне пристигле поштом, издаје потврде о пријему, креира омот списа са новом TCMS наљепницом, врши припремање и преузимање предмета, улагање поднесака и доставница, давање списа предмета на увид странкама или другим лицима уз претходно одобрење поступајућег тужиоца или главног тужиоца и других послова предвиђених Правилником о систему за аутоматско управљање предметима у тужилаштвима, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови за обављање послова: SSS IV степен, шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима и познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1 (један)

 

II - Општи услови које сви кандидати морају испуњавати

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2) да је старији од 18 година,

3) да има општу здравствену способност,

4) да се против њега не води кривични поступак и

5) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у тужилаштву.

 

III - Потребни документи и рок за пријаву на оглас

 

За испуњавање општих и посебних услова, кандидат сљедеће документе мора приложити у оригиналу или овјереној копији:

- увјерење о држављанству;                                                 

- извод из матичне књиге рођених;                                                

- увјерење да се не води кривични поступак;                      

- за испуњавање општег услова из тачке II - 5) доставља се овјерена писмена изјава кандидата;                                                          

- диплому о завршеној школи (овјерена копија дипломе или увјерење о завршеном школовању);                                                      

- потврду о радном искуству;                                              

- а доказ о општој здравственој способности – љекарско увјерење, доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.                   

 

Радни однос на неодређено вријеме ће се засновати након спроведеног поступка по овом конкурсу, на основу коначне одлуке о избору између пријављених кандидата.

Са свим кандидатима који испуне услове предвиђене овим огласом Комисија за избор ће обавити претходну провјеру радних способности – писмено тестирање и интервју, а све у складу са интерним актима Тужилаштва, о чему ће кандидати бити обавијештени поштом или телефонским путем на контакт телефон који су кандидати дужни навести у пријави.

Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у дневним новинама “Глас Српске”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове, неће се узети у разматрање.

 

IV – Адреса за подношење пријаве

 

Пријаву на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити Окружном јавном тужилаштву у Требињу на протокол или поштом, препоручено на адресу Требиње, улица Вука Караџића број 13 са назнаком:

Пријава на оглас “не отварати”.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана