ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.02.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.02.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 17.02.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****************

**************************

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

ТРЕБИЊЕ

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

- Професор хемије ................... 1 извршилац - 2 часа - одређено (до 31.8.2021)-  са радним искуством (положен стручни испит за рад у образовно-васпитном процесу);

 

Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду ("Сл. гл. РС" бр. 1/16, 66/18) кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању ("Сл. гл. РС" бр.41/18, 35/20, 92/20) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Сл. гл. РС" бр. 29/12, 80/14, 83/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању ("Сл. гл. РС" бр. 41/18, 35/20, 92/20) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Увјерење да кандидат није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава  и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце послодавац ће прибавити службеним путем од надлежног органа, за изабраног кандидата.

Љекарско увјерење кандидати достављају након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа (не може бити старије од шест мјесеци).

Уз потписану пријаву на конкурс, кандидати су дужни да, као доказ о испуњавању услова конкурса, доставе слиједећа документа (овјерене копије не старије од шест мјесеци):

- Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ЕСТС бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (за дипломе стечене послије 6.4.1992 год. ван БиХ и Републике Србије потребно приложити рјешење о признавању - нострификацији);

- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење о држављанству;

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- Краћу биографију – пријава.

Поред ових докумената потребно је доставити и увјерења тражена Правилник о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ("Службени гласник Републике Српске" бр.24/19). Увјерења која кандидат прилаже су:

- Увјерење о просјечној оцјени током студирања коју издаје високошколска установа или је додатак дипломи ( уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити наведени документ, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса);

- Увјерење о положеној педагошко- психолошкој и дидактичко- методичкој групи предмета (доставља кандидат који у току студија није положио наведену групу предмета) ;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно- образовном процесу ;

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

- Увјерење о оствареном радном стажу издато од стране ранијег послодавца;

- Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, у стручној спреми и профилу траженим конкурсом,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Пријем у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начин бодовања критеријума за пријем ("Службени гласник Републике Српске" бр. 24/19).

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављен интервју као и стручно тестирање у просторијама школе  2.3.2021. године у 11 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а уколико се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у васпитно- образовном процесу разматраће се пријаве кандидата који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

У пријави навести контакт телефон.

Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити путем поште на адресу: ЈУ Техничка школа Требиње, Вожда Карађорђа бр.1, 89101 Требиње са назнаком "ЗА КОНКУРС – проф.  хемије".

***

ЈУ ЗА  ПРЕДШКОЛСКО  ВАСПИТАЊЕ

И  ОБРАЗОВАЊЕ "БУДУЋНОСТ" БИЛЕЋА

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

                                                             I

 

 - Дипломирани  васпитач  за предшколско васпитање – 240 ECTS бодова  - 1 извршилац  на одређено вријеме до 30.6.2021.

 

II -  Опис  послова

  Опис  послова  је регулисан  Правилником  о  систематизацији  послова  и  радних  задатака  у Јавној установи за предшколско  васпитање  и  образовање  "Будућност" Билећа ("Службени  гласник општине Билећа", број 8/15).

 

III -  Општи услови  за кандидата

1. Да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има  општу  здравствену, као и психичку и физичку  способност  за  рад  са  дјецом,

4. Да се не води кривични поступак и да није правоснажно осуђиван за кривична дјела која га  чине недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и образовања у складу са Законом,

5. Да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђиваних за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

 

IV - Посебни  услови

 

1. ВСС - дипломирани васпитач предшколског васпитања 240 ECTS бодова - најмање   први  циклус  студијског  програма  или  еквивалент на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача, 

2. положен  стручни  испит  за  васпитно-образовни  рад  у  предшколској  установи.

 

V – Потребна  документација

Уз  пријаву  на  конкурс  кандидати  су  дужни  доставити  доказе  о  испуњености  општих  и  посебних  услова, и то овјерене фотокопије сљедећих  докумената:

- Лична карта или пасош,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Диплома

- Увјерење о положеном  стручном  испиту  за  васпитно-образовни рад

- Увјерење о времену  проведеном  на  евиденцији  незапослених лица коју води Завод  за запошљавање РС, након стицања  одговарајуће  стручне  спреме,

- Увјерење  издато од  високошколске  установе  или  додатак дипломи  о  просјечној  оцјени  током  студирања (заокружена на двије децимале) у колико у дипломи не постоје  подаци  о просјеку оцјена,

- Изјаву да има општу здравствену и психичку способност за посао на који се пријављује, а одабрани кандидат, прије заснивања радног односа треба доставити Љекарско увјерење не старије од 6 мјесеци,

- Изјаву да није осуђиван за кривично дјело које га чини недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и образовања у складу са Законом,

- Изјаву да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђиваних за кривично дјело сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

- Биографија.

                                                          VI

          Кандидати  који  испуњавају услове  конкурса  биће  позвани  на  интервју.

          О времену и мјесту спровођења интервјуа  кандидати ће бити благовремено обавијештени.

                                                          VII

          Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске".

          Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање, а документа  приложена уз конкурс неће се враћати кандидатима.                                                         

VIII

          Изабрани  кандидат  је дужан да у року  од  осам  дана  од  дана  објављивања  резултата  Конкурса  на огласној  табли  достави  оригинале  или  овјерене  фотокопије  докумената.

IX

          Пријаве  се  могу  доставити  лично  или  путем  поште  на  адресу: Јавна  установа  за  предшколско  васпитање  и  образовање "Будућност" Билећа, улица Николе Пашића бб. Билећа: Комисија за спровођење  поступка  за  пријем  радника.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана