ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.09.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.09.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 15.09.2022. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***

***

ФАРМАВИТ Д.О.О.

 Љубиње

 

КОНКУРС

За пријем у радни однос:

-ДИПЛОМИРАНИ ТЕХНОЛОГ (прехрамбеног смјера) или ФАРМАЦЕУТ

Шта нудимо:

•        Рад у пријатној радној атмосфери

•        Редовна примања

•        Могућност сталног запошљавања

•        Могућност напредовања, стручног усавршавања и унапређења знања

•            Обезбјеђен смјештај

 

Опис посла:

•        Рад у новом, савременом погону

•            Припрема и израда плана производње

•            Надзор технолошких послова и процеса у производњи

•        Рад на развоју и имплементацији нових производа ( дијететских суплемената)

•        Израда евиденција везаних за производњу

 

Услови:

•        ВСС фармацеутске и технолошке струке

•        Активно познавање енглеског језика

•        Способност за самостално рјешавање проблема и пружање иницијативе

•        Поуздани , комуникативни и одговорни

•        Пожељно радно искуство (није неопходно)

•        Колегијални и спремни за тимски рад

 

Уколико сте заинтересовани и сматрате да испуњавате наведене услове , пријаву на исти доставити на mail адресу: [email protected] или путем поште на адресу: Фармавит д.о.о.;  Црногорски пут бр.5; 88380 Љубиње. 

Рок за подношење пријава је 30.09.2022.године.

***

ЈУ СШЦ  „Светозар Ћоровић"

 Љубиње

К О Н К У Р С

за пријем у радни однос на одређено вријеме до 31.8.2023. године

 

 

 1. Професор музичке културе  2 часа  седмично у Љубињу .............................1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом  ,
 2. Професор информатике  2 часа седмично у Берковићима  ...........................1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом  ,
 3. Професор  математике 8 часова  седмично у Берковићима ..........................1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом,
 4. Професор права и пословног права   6 часова седмично ( у Љубињу 2 и у Берковићима 4) ...........1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом,
 5. Професор пословно информатичке обуке  4 часа седмично у Берковићима ..................................1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом .
 6. Професор процеса развоја софтвера  2 часа седмично у Берковићима ...........................................1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом .
 7. Професор пословне информатике 2 часа седмично у Љубињу ....................1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом .

 

Поред општих услова предвиђених  Законом о раду ( „Службени гласник Републике Српске", бр. 01/16, 66/18, 91/21-Одлука уставног суда Републике Српске и 119/21 ), кандидати  треба да испуњавају и посебне услове  из

Закона о средњем образовању и васпитању  члан 104.  («Службени  гласник Републике Српске», бр.41/18, 35/20 и 92/35) , Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим  стручним  школама  („ Службени гласник Републике Српске", бр. 29/12, 80/14 и 83/15  ) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији („ Службени гласник Републике Српске",бр. 120/20 ) .

Кандидати су дужни доставити доказе за испуњавање  наведених  услова и то:                                                 

 • пријаву  (потписану од стране кандидата )   са кратком биографијом , адресом и контакт телефоном,
 • увјерење о држављанству,
 • извод из матичне књиге рођених ,
 • увјерење суда да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и дургог насиља над дјететом или малољетним лицем;
 • диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четверогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент  (  дипломе  стечене ван БиХ и  Републике Србије   пслије  6. априла 1992. године требају бити нострификоване),
 • увјерење о положеном стучном испиту за рад у настави,
 • увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

Право учешћа на конкурсу имају  лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („ Службени гласник Републике Српске ", бр.41/18, 35/20 и 92/20), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.   

Љекарско увјерење , од надлежне здравствене установе ,о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима се доставља након што кандидат буде изабран на конкурсу , а прије заснивања радног односа ( не старије од 6 мјесеци).

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за  кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце , школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („ Службени гласник Републике Српске ", број 24/19 ) , те је за бодовање потребно доставити сљедеће документе.

-Додатак дипломи , који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи на постоје подаци о просјеку оцјена),

У изузетним случајевима , уколико кандидат из оправданих разлога на може прибавити документ о просјеку оцјена током студирања ,просјечна оцјена се може доказати овјереном фото-копијом индекса,

-Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (након стицања стручне спреме тражене конкурсом),

-Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види : врста посла , степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла ,

-Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко –инвалидску заштиту о  утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено –отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено –отаџ бинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,

-Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено –отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије  неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће објавити три дана прије тестирања  на огласној табли школе и  до тада пријаве требају бити у школи.

Са кандидатима  који су благовремено доставили пријаве и  испуњавају  услове конкурса  обавиће се тестирање и интервју 29.9.2022. године  у  просторијама школе у 10,00  сати за математику, информатику, пословно информатичку обуку , пословну информатику и процесе развоја софтвера, у 12,30 сати  за музичку културу и у 13,00 сати за право и пословно право.

Кандидати се неће посебно позивати и они који се не појаве на  тестирању у заказано вријеме сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања .

Кандидати који конкуришу на више позиција достављају једну пријаву са документацијом уз назнаку за које позиције конкуришу.

Уколико се на конкурс не  пријаве кандидати  са положеним стручним испитом разматраће се и пријаве кандидата без положеног стручног испита.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са одговарајућом документацијом лично или путем поште доставити на адресу  Јавна установа Средњошколски центар  „Светозар Ћоровић",   Светосавска 22, Љубиње са назнаком „ Пријава на конкурс за   ( навести позицију/е)".

***

ЈУ ОШ „Свети Василије Острошки и Тврдошки" 

Требиње

 

К О Н К У Р С

 

1. Наставник физичког и здравственог васпитања – пуна норма, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка наставника са функције, а најдуже до 31.08.2023. године, са најмање годину дана радног искуства  и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,

2.  наставник физичког и здравственог васпитања - 5 часова у настави на одређено вријеме до 31.08.2023. године, са најмање годину дана радног искуства  и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,

3 наставник основна информатике – 2 часа у настави на одређено вријеме до 31.08.2023. године, са најмање годину дана радног искуства  и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању која су стекла радни стаж ван школе у трајању најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане овим законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим да ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број 1/16, 66/18 и 119/21) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број 74/18 и  26/19 ).

Уз потписну пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4.   Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета ако кандидат у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

5.  Овјерену фотокопију Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

-  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим Конкурсом,

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим Конкурсом,

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим Конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

12. Љекарско увјерење не страрије од шест мјесеци о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом  доставиће кандидати који буду изабрани,

13.Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став (1) Закона о основном  васпитању и образовању (Школа ће службеним путем тражити за кандидате који буду изабрани, а прије заснивања радног односа).

14. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (Школа ће службеним путем тражити за кандидате који буду изабрани, а прије заснивања радног односа).

15. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.
-  Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

- Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, тестирање и интервју, обавиће се дана 30.09.2022. године ( петак ) по сљедећем распореду: наставник физичког и здравственог васпитања у 08:00 (тест) и 09:00 (интервју), наставник основа информатике у 08:00 (тест) и 09:00 (интервју) у ЈУ ОШ „Свети Василије Острошки и Тврдошки" Требиње.

- Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

- Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

 

Пријаве слати на адресу:

ЈУ ОШ „Свети Василије Острошки и Тврдошки", Горичка бр. 19, 89101 Требиње.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање, већ ће се евидентирати уз констатацију да нису достављене благовремено или нису потпуне.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

***

 ЈУ ОШ ''Петар II  Петровић Његош''

Билећа

 

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме за школску 2022/23  годину

 

 1. Наставник  физичког васпитања   - 3 часа седмично  - 1 извршилац са радним искуством  и положеним стручним испитом  на одређено вријеме до 31.08.2023. године.

 

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (''Службени гласник Републике Српске'': бр. 1/16, 31/18, 91/21 Одлука  уставног суда РС и 119/21) испуњава и услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању (''Службени гласник Републике Српске''бр:  81/22), Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача у основној школи(''Службени гласник РС'', број 77/09,  86/10,25/14 и 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи(''Службени гласник РС'',бр. 74/2018 и 26/2019).

Право  учешћа на конкурсу  имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању ( '' Службени гласник Републике Српске'', број:  81/22) лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законо о основном образовању и васпитању.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме

(I) Општи услови које кандидати  треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс :

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Да је радно способан што доказује љекарским увјерење о психофизичкој способности, који не може бити старији од шест мјесецII које прилаже само изабрани кандидат након извршеног   избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности,трговине људима , злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем , злоупотребе опојних средтава ( за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа),

5.Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених  за кривична дјела сексуалне злоупотребе  и искориштавања дјеце ( за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа),

6.Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малоњетним лицем,

 (II) Уз потписану пријаву  од стране кандидата (са назначеном адресом и бројем телефона) и наведену документацију, поред општих услова који су наведени у конкурсу  потрено је доставити  документацију на основу  које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу којих се врши бодовање кандидата:

1.Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање  у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена  након завршених  интегрисаних  академских студија у одређеној области (дипломе  одговарајуће стручне спреме које нису стечене у БиХ и Републици Српској или на територији бивше СФРЈ до 06.04.1992.године морају бити нострификоване).

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3.Увјерење о положеној педагошко –психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио  педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

4.Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5.Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела  испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

6.Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење , након стицања одговарајуће стручне спреме,

7.Увјерење о радном стажу издато од ранијег  послодавца код кога је кандидат био запослен,

- на радном мјесту које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту у школи или другим пословима , а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту ван васпитно - образовног рада , а који одговарају  стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом , то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног  за борачко инвалидску заштиту о утвђеном статусу  чланац  породице  погинулог борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату  из категорије погинулог борца,

9. .Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено  - отаџбинског рата  ако се ради о кандидату из категорије ратног  војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбранжмбено отаџбинског рата  Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

(III) Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

(IV)Пријем кандидата у радни однос  извршиће се у складу са Законом о основном образовању и васпитању (''Службени гласник Републике Српске'' број : 81/22) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (''Службени гласник РС'',број,74/2018 и 26/2019).

(V)Неблаговремене и непотпуне пријаве  кандидата комисија не разматра, пријаве се одбацују.

(VI) Интервју и тестирање са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се                                     28.09.2022 године ( сриједа )  у  : тестирање у 8,00 часова, интервју  у 9,00 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити  на огласној табли школе  најкасније три дана прије заказаног  тестирања и интервјуа.

Кандидати који испуњавају услове конкурса неће се  посебно позивати на интервју и тестрање, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од конкурса.

Школа ће писменим путем обавијестити све кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријава слати на адресу:

ЈУ Основна школа''Петар II Петровић Његош''Билећа, Краља Александра, бр.32. Билећа.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

***

ЗУ "АПОТЕКА БОГДАНОВИЋ"

НЕВЕСИЊЕ

 

ОГЛАС

 

Здравственој установи "Апотека Богдановић" потребан  дипломирани фармацеут за рад у апотеци  Невесиње.

Опис посла
- Послови дипломираног фармацеута

Потребна знања, вјештине и особине кандидата
Обавезно:
- ВСС, звање – Дипломирани фармацеут
- Положен стручни испит
- Лиценца за рад издата од стране Фармацеутске коморе Републике Српске
- Најмање годину дана радног искуства у апотеци
- Добро сналажење у MS Office пакету и рад на рачунару

Пожељно:
- Усмјереност на задовољство пацијената, добре комуникационе и организационе вештине,
- Амбициозна, вриједна, самоиницијативна особа, динамична и сналажљива особа, поуздана и одговорна особа, особа оријентисана ка испуњењу циљева

Број извршилаца: 1


Пријава мора да садржи следеће:

- Радну биографију (ЦВ) кандидата

- Диплому о завршеној школској спреми

- Доказ о положеном стручном испиту

- Доказ о посједовању лиценце  

Уколико испуњавате обавезна знања и вјештине, уколико сте спремни за тимски рад и заинтересовани за ово радно мјесто, пријавите се на  адресу: Невесињских устаника бб, Невесиње.
Здравствена установа задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор.
Оглас остаје отворен 30 дана, од дана објављивања.

***

ЈУ Основна музичка школа

Фоча

 

 К О Н К У Р С

За  радно мјесто за  школску 2022/23. годину

 

          1.Наставник хармонике, до краја првог полугодишта шк.2022/23., завршена музичка академија и звање дипломирани музичар- акордеониста;дипломирани музички извођач или педагог са предходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил музички извођач:хармоникаш   1(један) извршилац – 16 часова;

  

  

   Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђеним Законом о раду, испуњавају и услове прописане у члану 105. Закона о основном образовању и васпитању:

   -  имају ниво образовања – завршен први циклус студијског програма  и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу стручну спрему;

   -  имају љекарско увјерење, од надлежне здравствене  установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима;

    - да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства      личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

     - увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

   Уз пријаву на расписани конкурс (са биографијом), кандидати достављају сљедећа документа или овјерене фотокопије:

    1.Диплому о завршеном образовању;

    2.Родни лист;

    3.Увјерење о држављанству;

   4.Увјерење о положеном стручном испиту;

   5.Љекарско увјерење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима – доставиће само изабрани кандидат по конкурсу , а прије заснивања радног односа;

 

      У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (''Службени гласник Републике Српске'' број 102/14, 45/16 и 26/19 ), биће вршено бодовање кандидата, по утврђеним критеријумима.

 

      Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари највећи број бодова по критеријима  утврђеним поменутим Правилником.

 

   

  Кандидати, уз потписану пријаву и  документацију, треба да доставе и:

   -   Доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, у форми увјерења или      потврде, издате од завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

 • Доказ о просјечној оцјени током студирања, у форми увјерења издатог од стране високошколске установе или додатком на дипломи о завршеном образовању;
 • Доказ о оствареном  радном стажу (уколико има радног стажа), у форми увјерења издатог од стране васпитно- образовне установе или увјерење о стажу из кога се јасно види:
 1.  Врста посла,
 2. Степен стручне спреме и
 3. Дужина оствареног радног стажа по врстама посла.
 • Увјерење о статусу ратног војног инвалида, уколико се ради о кандидату из те категорије;
 • Увјерење о статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из те категорије;

      Кандидат доставља и овјерену фотокопију радне књижице.

      Увјерење о неосуђиваности, од надлежног центра јавне безбједности, затражиће Школа, након што кандидат буде изабран, а прије заснивања радног односа.

 • Достављена документација не може бити старија од 6 мјесеци;
 • Уговор о раду почиње тећи од датума пријема;
 • Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања;
 • Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање;
 • Списак кандидата који испуњавају услове биће објављен на огласној табли школе, најкасније три дана прије прије заказаног интрвјуа и тестирања;
 • Кандидати се неће посебно позивати на тестирање;
 • Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.
 • Тестирање кандидата и интервју, обавиће се 28.10.2022. године у 10,00 часова у школи.

 Пријаве на конкурс доставити на адресу: ЈУ Основна музичка школа      Фоча, ул.Немањина бб, 73 300 Фоча.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана