ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.01.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.01.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 15.01.2020. године.

 

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***************

*****************

ЈУ СШЦ ФОЧА

ФОЧА

 

КОНКУРС

за пријем радника на радна мјеста

 

 

 

1. Професор  француског језика 2 часа, на одређено вријеме до 10.6.2020. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ......................... до 10.6.2020. .. …….. 1 извршилац

2. Професор математике, 10 часа, на одређено вријеме до 31.8.2020. године, са искуством и  положеним стручним испитом за рад у настави  ............................................................ 1 извршилац  

3. Дипломирани правник, 2 часа, на одређено вријеме до 10.6.2020. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави   ............................................................. 1 извршилац

4. Доктор медицине за предмете здравствене струке, 10 часова, на одређено вријеме до 31.8.2020. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, ………… 1 извршилац

5. Професор информатике, 6 часова на одређено радно вријеме, са искуством и положеним  стручним испитом до  31.8.2020.   ................................................................................. 1 извршилац

6. Професор вјеронауке - православне  14 часова на одређено радно вријеме, са положеним стручним испитом до 31.8.2020. године

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 01/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са чланом 104., Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске” број: 34/15. и 83/15) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске”, број: 29/12, 80/14 и 83/15).

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 102/14 и 42/16).

Потребна документација

Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију кандидати треба да доставе оригинале или овјерене фотокопије (овјерена фотокопија не смије бити старија од шест мјесеци) сљедећих докумената којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

Општи услови које кандидат треба да испуњава се доказују сљедећом документацијом:

- Да је држављанин РС или БиХ - увјерењем о држављанству;

- Да је пунољетан - изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

- Да је радно способан - љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

            Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и  васпитању, као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

 - Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити претходно наведена документа о просјеку оцјена током студирања, просјечна оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла) и овјерену фотокопију радне књижице;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије бораца;

   - Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18.) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

   - Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају  услове конкурса, Комисија за избор ће обавити тестирање и интервју дана 24.1.2020. године у 11  часова у просторијама школе.

 

           Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању  и/или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

           Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената који се не враћају.

           Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

           Рок за достављање пријава је осам (8) дана од дана објављивања конкурса.

           Пријаве слати, са назнаком: “ЗА КОНКУРС - НЕ ОТВАРАЈ”, на адресу: ЈУ Средњошколски  центар Фоча, Цара Душана 73., 73 300 Фоча.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” ЉУБИЊЕ

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора

 

I Предмет

Школски одбор расписује Јавни конкурс за избор директора ЈУ Основне школе “Свети Сава”  Љубиње.

 

II Опис послова

             Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. Директор за свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

            Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

 

III Мандат

             Директор школе се бира на период од 4 (четири) године.  Мандат директора почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка достављеног од стране школског одбора.                       

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора школе може бити изабран наставник или стручни сарадник који испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Статутом школе и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе и то :

 

Општи услови:

      - да је држављанин Републике Српске  или Босне и Херцеговине,

      - да је старији од 18 година и

      - да има општу здравствену способност  за рад.

Посебни услови:

- да има  завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1. овог става и

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

V Потребна документација                                                                                              

Уз пријаву на конкурс кандидати су  дужни приложити  доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

- Увјерење о држављанству Републике Српске  или  Босне и Херцеговине,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Диплому о завршеној стручној спреми,

- Потврду  којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- Увјерење  да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (Школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност),

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем  мандату,

- Препоруку ранијег послодавца, односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

-   Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

На мјесто директора школе могу конкурисати  и лица из члана 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18 и 84/19)

 

Документи којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној копији (не старији од шест мјесеци).

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

 

VIII                     

Рок за  учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве са доказима (документима) се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ Основна школа “Свети Сава” Љубиње, Светосавска 23, 88380  Љубиње, са назнаком:  Јавни конкурс за избор директора школе  (НЕ ОТВАРАТИ)

Рок за подношење пријаве је 15 дана од  дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће  се  разматрати.

IX

Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса:

Школски одбор ће писаним путем  обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам (8) дана од  дана пријема  одлуке.

***                                                                                                                                                                     

ЈУ ГИМНАЗИЈА “ЈОВАН ДУЧИЋ” 

ТРЕБИЊЕ

КОНКУРС

 

 

1. Професор њемачког језика  – 8 часова – на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског боловања, најдуже до 31.8.2021. године.

 

- Потребно је да сви кандидати имају радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

- Уколико за поменуто радно мјесто не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим да ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних  сарадника у Гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, број: 34/15 и 83/15) и Правилником о поступку  за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број: 24/19).

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

4. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

6.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

7.  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником који се регулише полагање стручног испита,

8. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

10. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

- на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

- као неверификовани радник на пословима у школи, у  складу са чланом 108. ст. 10. и 11. Закона о средњем образовању и васпитању.

Из свих увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

- Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом)  доставиће кандидат који буде изабран,

- Увјерења из члана 5. ст. (1) тачка 4) и 5) Правилника о поступку  за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број: 24/19). Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

-  Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

- Тестирање и интервју  са кандидатима обавиће се у петак, 31.1.2020. године, са почетком у 12.30 часова, у просторијама школе.

- Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе, и то: хттп://њњњ.гимназијајдуциц.цом/, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

- Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и  интервјуу сматраће се да су одустали од конкурса.

 

Пријаве слати искључиво поштом на адресу:

ЈУ Гимназија “Јован Дучић”, Вожда Карађорђа 1, 89 101 Требиње

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана