ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.10.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.10.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 13.10.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

**************

ЈУ ЦСШ

ТРЕБИЊЕ

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник математике, 1 извршилац, са радним искуством у настави и  положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 6 наставних часова недјељно, на одређено вријеме, до краја школске године (31.8.2022).

2. Наставник информатике, 1 извршилац, са радним искуством у настави и  положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 12 наставних часова недјељно, на одређено вријеме, до краја школске године (31.8.2022).

3. Наставник пољопривредне групе предмета, 1 извршилац, са радним искуством у настави и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, пуна норма, на неодређено вријеме.

4. Наставник туристичке групе предмета, 1 извршилац, са радним искуством у настави и  положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 4 наставна часа недјељно, на одређено вријеме, до краја школске године (31.8.2022).

5.  Наставник практичне наставе за занимање конобар, 1 извршилац, са радним искуством у настави и  положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 23 наставна часа недјељно, на одређено вријеме, до краја школске године (31.8.2022).

6. Наставник економске групе предмета, 1 извршилац, са радним искуством у настави и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, пуна норма, на одређено вријеме, до 31.12.2021. године.

 

За наставника и стручног сарадника у средњој школи може бити изабрано лице које испуњава опште услове утврђене Законом о раду (“Сл. гл. РС”, бр.1/16 и 66/18) и посебне услове прописане чланом 104. и чланом 105. Закона о средњем образовању и васпитању (“Сл. гл. РС”, бр.41/18) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гл. РС”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15).

Процедура пријема радника биће обављена у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем  (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 24/19).

 

Уз пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса становања и контакт телефон) кандидати су обавезни да доставе сљедећа документа којима доказују испуњеност општих услова конкурса:

1. Увјерење о држављанству;

2. Извод из матичне књиге рођених;

3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности прилаже кандидат након што буде одабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

5. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за  кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа;

6. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати су обавезни да доставе и сљедећа документа којима доказују испуњеност посебних услова конкурса:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (уз диплому приложити рјешење о признавању високошколске исправе уколико је стечена ван Босне и Херцеговине и Републике Србије након 6. априла 1992. г.);

2. За радно мјесто наставника практичне наставе за занимање конобар потребно је доставити овјерену фотокопију дипломе о завршеном петом степену за занимање конобар;

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радно мјесто на које кандидат конкурише.

 

Кандидати такође достављају и документацију на основу које се врши бодовање на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем:

 

1. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања стручне спреме;

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из кога се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа остварена по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме неопходно је прерачунати у пуно радно вријеме.

4. Овјерена фотокопија радне књижице;

5. Увјерење о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико је кандидату такав статус утврђен;

6. Увјерење о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико је кандидату такав статус утврђен;

7. Увјерење о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико је кандидату такав статус утврђен.

 

Пријаву на конкурс (са назнаком на затвореној коверти “Пријава на конкурс за запошљавање за радно мјесто на које кандидат конкурише”) и потребна документа кандидати су дужни да доставе лично или путем поште на адресу: ЈУ Центар средњих школа Требиње, Вожда Карађорђа бр.1, 89101 Требиње.

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају опште и посебне услове конкурса за пријем биће обављен интервју и стручно тестирање дана 26.10.2021. у 12 часова у просторијама ЈУ Центар средњих школа Требиње.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће објавити на огласној табли школе 22.10.2021. те се кандидати неће посебно позивати на тестирање и интервју, односно уколико се не појаве у назначеном термину сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати имају право увида у резултате остварене путем тестирања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Потврде и увјерења не смију бити старија од 6 мјесеци.

Неблаговремене пријаве и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове Конкурса неће се разматрати.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати који имају искуства у настави и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, разматраће се и пријаве кандидата који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

ЉУБИЊЕ

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

за школску  2021/22 годину

 

1. Наставник разредне наставе - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка запослене са породиљског одсуства, а најдуже до  31.8.2022. године.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос 

 Кандидати  су  дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16 и 66/18) испуњавају и услове предвиђене  Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09,  86/10, 25/14 и 76/15 ) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18 и 26/19). Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6.  Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број  44/17, 31/18, 84/19,35/20 и 63/20). 

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена  адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:                                                                           

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,                                                      2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,                                                                                                                                               3. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.                                                                                                                                               4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области (дипломе одговарајуће стручне спреме  које нису  издате у БиХ и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла  1992 . године морају бити нострификоване),                                                                                                                             

5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,                                                                                                                                        6. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,                                    

7. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,                                            

 8. Додатак дипломи, који садржи податке  о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена ,                                                                                                     

9.  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

10. Увјерење о радном стажу издато од  ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:                                                                                                                             

- на радном мјесту у васпитно-образовној установи које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом                                                                                                                                            - на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом                                                                                                                                                                 - на радном мјесту ван васпитно-образовне установе, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом                                                                                                                                    Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је  кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,                                                                                                                           

13. Увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом  за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.   

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у четвртак, 28.10.2021. године, у просторијама школе, и то: тестирање ће се обавити у 9 часова, а  интервју у 10 часова.

- Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

- Кандидати који испуњавају услове  неће се посебно позивати на тестирање и  интервју, а уколико  се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.                                                                                                         

Пријаве слати поштом на адресу:                                                                                                                              Јавна установа  Основна школа “Свети Сава” Љубиње

Улица Светосавска број 23                                                                                                                                  88 380 Љубиње                                                                                                                                             Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.                            

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” 

ТРЕБИЊЕ

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Водитељ у продуженом боравку –наставник разредне наставе -  50% норме,   на одређено вријеме     (до  30.6.2022. године )

 

- Потребно је да сви кандидати имају радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

- Уколико за поменуто радно мјесто не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим да ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09 и 86/10), Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18, 26/19 ) и Правилником о начину организовања проширеног програма (“Сл. гл. РС” 37/19 ).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у одређеној области и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4.   Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета ако кандидат у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

5.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

-  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

- Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом)  доставиће кандидати који буду изабрани,

- Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. Став 5. Закона о основном образовању и васпитању (Школа ће службеним путем тражити за кандидате који буду изабрани, а прије заснивања радног односа                        ).                 

-  Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

- Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, тестирање и интервју, обавиће се дана 26.10.2021. са почетком у 10, у ЈУ ОШ “Вук Караџић” Требиње.

- Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

- Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

 

Пријаве слати на адресу:

 ЈУ ОШ “Вук Караџић”, Милоша Црњанског бр. 4 Требиње.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

***

ЈУ СШЦ “СВЕТОЗАР ЋОРОВИЋ”

ЉУБИЊЕ

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

 

1. Професор енглеског језика   6 часова  седмично у Берковићима .......... 1 извршилац са искуством  и положеним стручним испитом  до повратка раднице с боловања ,

 

Поред општих услова предвиђених  Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 01/16 и 66/18 ), кандидати  треба да испуњавају и посебне услове  из :

Закона о средњем образовању и васпитању  члан 104.  (“Службени  гласник Републике Српске”, бр.41/18, 35/20 и 92/35) , Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим  стручним  школама  (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15  ) .

 

Кандидати су дужни доставити доказе за испуњавање наведених  услова и то:                                                 

- пријаву  (потписану од стране кандидата)  са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење суда да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент  ( дипломе  стечене ван БиХ и  Републике Србије   послије  6. априла 1992. године требају бити нострификоване),

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

Право учешћа на конкурсу имају  лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске “, бр.41/18, 35/20 и 92/20), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.  

Љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима се доставља након што кандидат буде изабран на конкурсу , а прије заснивања радног односа (не старије од 6 мјесеци).

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за  кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број 24/19 ) , те је за бодовање потребно доставити сљедеће документе.

- Додатак дипломи , који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи на постоје подаци о просјеку оцјена),

У изузетним случајевима , уколико кандидат из оправданих разлога на може прибавити документ о просјеку оцјена током студирања, просјечна оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (након стицања стручне спреме тражене конкурсом),

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види : врста посла , степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла ,

- Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко-инвалидску заштиту о  утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,

- Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије  неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће објавити 25.10.2021. године на огласној табли школе и  до тада пријаве требају бити у школи.

Са кандидатима  који су благовремено доставили пријаве и  испуњавају  услове конкурса  обавиће се тестирање и интервју 28.10.2021. године  у  просторијама школе у  године у 12  сати.

Кандидати се неће посебно позивати и они који се не појаве на  тестирању у заказано вријеме сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са одговарајућом документацијом лично или путем поште доставити на адресу  Јавна установа Средњошколски центар “Светозар Ћоровић”,   Светосавска 22, Љубиње са назнаком “Пријава на конкурс за ( навести радно мјесто на које се конкурише)”.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана