ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 12.02.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 12.02.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 12.02.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***************

****************

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

ГАЦКО

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Психолог школе - један извршилац - са пуним радним временом на неодређено вријеме, са радним искуством и  положеним стручним испитом за самосталан васпитно-образовни рад на пословима стручног сарадника и завршеним првим циклусом студијског програма у трајању од 4 (четири) године и остварених најмање 240 ECTS бодова - дипломирани психолог

 

Напомена: Уколико за поменуто радно мјесто не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним  испитом за самосталан васпитно-образовни рад на пословима стручног сарадника, бодова ће се и кандидати без радног искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати  су  дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” бр. 1/16 и 66/18) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача(“Службени гласник РС” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18 и 26/19).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18)

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.                                             

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

 

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем о психичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу , а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злоупотребљавања дјетета, полног и другог насиља на дјететом или малољетним лицем,

Увјерења из тачке 4, 5. и 6. наведеног конкурса школа ће прибавити службеним путем за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

7. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

8. Додатак дипломи, који садржи податак о просјеку оцјена током студирања  или увјерење високо школске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме;

10. Увјерење о положеном стручном испиту;

11. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан  да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

12. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

13. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

-  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

15. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

16. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

-  Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 - кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса тестирање ће се обавити 26.2.2020 год у 10 сати, а интервју у 12 сати истог дана у просторијама ЈУ ОШ “Свети Сава” Гацко

- кандидати који учествују на конкурсу неће бити посебно позивани на тестирање и интервју,

- ако се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да  је одустао од пријаве на конкурс,

- списак кандидата који испуњавају услове конкурса након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

 

Пријаве слатина адресу:

ЈУ Основна школа “Свети Сава” Гацко, Видовданска 29. са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

ТРЕБИЊЕ

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник њемачког језика - 20 часова у настави на одређено вријеме до повратка наставника са породиљског боловања, са најмање годину дана радног искуства  и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,

2. Наставник математике - 20 часова у настави на одређено вријеме до повратка наставника са породиљског боловања, са најмање годину дана радног искуства  и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,

3. Наставник физичког васпитања – 14 часова у настави на одређено вријеме до 30.6.2020. године, са најмање годину дана радног искуства  и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању која су стекла радни стаж ван школе у трајању најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане овим законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим да ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16 и 66/18) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18 и 84/19), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), Правилником о начину организовања проширеног програма (“Службени гласник Републике Српске” број 37/19) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18 и  26/19 ).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета ако кандидат у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

5.  Овјерену фотокопију Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

-  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

12. Љекарско увјерење не страрије од шест мјесеци о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом доставиће кандидати који буду изабрани,

13. Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став (1) Закона о основном  васпитању и образовању (Школа ће службеним путем тражити за кандидате који буду изабрани, а прије заснивања радног односа).

14. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (Школа ће службеним путем тражити за кандидате који буду изабрани, а прије заснивања радног односа).

15. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

-  Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

- Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, тестирање и интервју, обавиће се дана 28.2.2020. године (петак) по сљедећем распореду: физичко васпитање са почетком у 8 (тест) и 9 (интервју), њемачки језик са почетком у 9 (тест) и 10 (интервју) и математика са почетком у 11 (тест) и 12 (интервју) у ЈУ ОШ “Свети Василије Острошки” Требиње.

- Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

- Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

 

Пријаве слати на адресу:

ЈУ ОШ “Свети Василије Острошки”, Горичка бр. 19, 89101 Требиње.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

***

ЈУ  МУЗИЧКА ШКОЛА “ТРЕБИЊЕ”

 ТРЕБИЊЕ

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор виоле - 1 извршилац - пуна норма - неодређено радно вријеме;

 

 I    Општи услови:

- да је држављанин РС или БиХ;

- да је пунољетан;

- да има општу здравствену и психофизичку способност;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

- увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

- увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

 

      II    Посебни услови :

 

Поред општих, кандидат је дужан испунити и посебне услове у погледу стручног профила и звања прописаних Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14,76/15).

              

Потребно је да  кандидат има радно искуство и положен стручни испит за рад у настави.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица, која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18)

Право учешћа на конкурсу имају и лица, која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Уз  пријаву  на конкурс, кандидат је дужан доставити  доказе о испуњености општих и посебних услова, као и документацију по основу које се врши бодовање:

 

1. извод из матичне књиге рођених или копија личне карте;

2. увјерење о држављанству;

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4. увјерење о неосуђиваности (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5.  увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

6. увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

7. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

8. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат  за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

9. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

10. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником, којим се регулише полагање стручног испита;

11. додатак дипломи који садржи просјек оцјена током студирања или увјерење високо школске установе о просјеку оцјена, уколико у дипломи не постоје подаци о  просјеку оцјена;

12. увјерење  издато од завода за запошљавање о времену проведеном на            евиденцији незапослених за незапослена лица;

13.  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца; 

 14. увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску       заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

15. увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу из категорије борца;

16. увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу из категорије ратног војног инвалида;

 

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана  24.2.2020. године са почетком у 11 часова у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата, који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Уколико се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити поштом на адресу:

 

ЈУ Музичка школа “Требиње”, ул. Степе Степановића  бб, Требиње - са назнаком “Пријава на конкурс”.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

      Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

***

ОСНОВНИ СУД У ТРЕБИЊУ

 

         

На основу члана 48. Закона о судовима РС (“Сл. гласник РС”, бр. 37/12, 44/15 и 100/17) и члана 12. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Основном суду у Требињу, расписује се

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем на праксу судијског приправника – волонтера

 

I

 

- Судијски приправник - волонтер у сједишту Основног суда у Требињу ......... 1 извршилац

                                                             II

 

Општи услови:

- да је држављанин РС,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора најмање од 6 мјесеци или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима.

 

Посебни услови:

 

- завршен правни факултет

 

                                                                III

 

        Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити:

 

- диплому о завршеном правном факултету,

- увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

- увјерење да против кандидата није потврђена оптужница за кривично дјело (не старије од 3 мјесеца),

- увјерење о осуђиваности односно неосуђиваности

                                                                                                                                        

  Са   кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се интервју.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 од дана објављивања у дневном листу     “Глас Српске”

Пријаве се могу доставити непосредно Основном суду у Требињу или путем поште    на адресу: Ул. Вука Караџића бр.6, 89101 Требиње.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана